BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Podatkowe skutki tworzenia rezerw na zobowiązania w rachunkowości
Tax Effects of Creation Provisions for Liabilities in Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 159-167, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rezerwy, Zobowiązania finansowe, Rachunkowość, Podatek odroczony
Reserves, Financial liabilities, Accounting, Deferred tax
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych tworzenia rezerw na zobowiązania w rachunkowości. Metodologia badania - metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. Wynik - podejście rachunkowości i prawa podatkowego do rezerw jest zupełnie odmienne. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego jednostki muszą tworzyć rezerwy, obowiązek ich tworzenia wynika także z nadrzędnych zasad rachunkowości, natomiast regulacje prawa podatkowego co do zasady nie uznają za koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych w rachunkowości. W praktyce rodzi to określone skutki podatkowe. Oryginalność/Wartość - konsekwencją tworzenia rezerw w rachunkowości jest powstawanie ujemnych różnic trwałych lub przejściowych w kosztach bilansowych i podatkowych. Efektem powstawania ujemnych różnic przejściowych jest konieczność ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the tax consequences of creation provisions for liabilities in the accounting. Design/Methodology/Approach - the method of critical analysis of literature and the accounting regulations were used to prepare this article. Findings - the approach of accounting law and tax law to provisions for liabilities is quite different. In accounting units have to creation provisions for liabilities, the tax law regulations do not recognize the provisions for liabilities as a tax cost. In practice, this causes certain tax consequences. Originality/Value - the consequence of creation provisions are the permanent and temporary differences and the need to create assets for deferred tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 2013, nr 182/19, z późn. zm.
 2. Gut P. (2010), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, w: Zawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 3. Głębocka M. (2005), Istota i cechy sprawozdawczości finansowej, w: Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. H. Buk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Gos W., Hońko S. (2008), Reaktywacja zasady ostrożnej wyceny, w: Teoria i historia rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Hońko S. (2008), Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Kamela-Sowińska A. (2010), Rezerwy, w: Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 7. Martyniuk T. (2014), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, w: Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, red. T. Martyniuk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Mroczkiewicz A. (2014), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe w prawie bilansowym i podatkowym, w: Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, red. T. Martyniuk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Olchowicz I. (2011), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 10. Poniatowska L. (2013), Rezerwy - ewolucja podejścia i perspektywy zmian, w: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce, red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 313, Wrocław.
 11. Poniatowska L. (2010), Rezerwy, w: Rachunkowość finansowa, red. Z. Messner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2011, nr 74, poz.397, z późn. zm.
 14. Walińska E. (2003), Rachunkowość podatków odroczonych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu