BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wojciech A. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The Structure of Local Government Financial Information Systems: the Case of Very Early XXI Century US
Struktura systemów informacji finansowej władz lokalnych: perspektywa USA początków XXI wieku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 267-275, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Rachunkowość sektora publicznego, System informacji finansowej, Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Financial statements, Local government, Public finance, Public sector accounting, Financial information system, European Public Sector Accounting Standards (EPSAS)
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Cel - głównym celem artykułu jest odkrycie wzorów i modeli poznawczych, rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych, w obszarze systemów informacji finansowej władz lokalnych, oraz skierowanie uwagi na ich potencjalną uniwersalność. Metodologia badania - przyjęta metoda ma zasadniczo charakter deskryptywno-analityczny. Jako specyficzny moment dla opisów przyjęto rok 2005, czyli pierwszy pełny rok uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, będący punktem startu współczesnej ewolucji polskiej rachunkowości w ramach świata zachodniego. Jako narzędzia badawcze wykorzystano kontyngencyjną teorię organizacji oraz konceptualną ramę kolektywnego władania (corporate governance). Cele i modele ogólnej informacji finansowej władz lokalnych ukazano przez pryzmat ich sprawozdawczości finansowej, wraz ze sposobami ich określania i regulacji, charakterystyczne dla danego obrazu świata. Wynik - można stwierdzić, że - w ramach amerykańskiego obrazu świata - ogólna sprawozdawczość władz lokalnych zorientowana jest na interesariuszy niemających indywidualnej mocy wyegzekwowania informacji o położeniu i wynikach owych władz, oraz że kierunkowana jest na wyliczanie się wobec tych interesariuszy (accountability) i na użyteczność przy formułowaniu przez nich decyzji (decision-making usefulness). Wskażmy, iż w ramach polskiego obrazu świata, sprawozdawczość ta pozostaje zorientowana głównie na interesariuszy zdolnych indywidualnie wyegzekwować informację o położeniu i wynikach jednostki sprawozdawczej, zaś wyliczanie się i użyteczność decyzyjna kierunkowane są z dwóch perspektyw, to jest z perspektywy politycznej i perspektywy ekonomicznej. Perspektywa polityczna obejmuje budżet władz lokalnych, a perspektywa ekonomiczna - zarządzanie ich podmiotami ekonomicznymi, w szczególności zarządzanie finansowe. Oryginalność/Wartość - generalnie, w świecie brakuje naukowych badań porównawczych podejmujących kwestię uniwersalności amerykańskich modeli sprawozdawczości finansowej. Artykuł przyczynia się do ograniczenia tego braku. Uzyskane rezultaty zdają się potwierdzać uniwersalność amerykańskich podejść i modeli sprawozdawczych, co ma szczególny wydźwięk w kontekście oczekiwanych ogólnounijnych europejskich standardów rachunkowości sekatora publicznego (EPSAS). (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main objective of this paper is to unfold the cognitive patterns and models developed for local government authorities financial information in the US, and their potential universality. Design/Methodology/Approach - the general mode is of descriptive-analytical nature. As the specific point of time for descriptions and analyses, the year 2005 has been chosen, i.e. the first full year of the presence of Poland within the European Union structures, and the starting point for the contemporary evolution of Polish accounting within Western World. As research tools, the approaches of the contingency theory of organizations and the enterprise governance framework have been used. Objectives and models for local government authorities general financial information have been conceived through the lens of local government financial reporting. Findings - consequently, it can be stated that within the American picture of the world, this kind of reporting is oriented towards stakeholders not-in-power to execute individually information on entity's states and performance, and is guided by accountability and decision-making usefulness. It should be pointed that within Polish picture of the world, this kind of reporting is mainly oriented towards stakeholders in-power to execute individually information on entity's states and performance, and accountability and decisionmaking usefulness is guided by two perspectives, i.e. political perspective and economic perspective. The political perspective covers a local government budget, and the economic perspective covers local government entities management, especially financial management. The objectives and models - and the way of their establishing and regulating - for the American picture of the world have been presented. Originality/Value - there is a lack of comparative researches that undertakes the question of Anglo-American financial reporting models universality. This paper contributes to narrowing the gap. The reached results seem to testify for the considerable level of the universality of American approaches and models, and are of especially overtone in the context of expected European Public Sector Accounting Standards (EPSAS). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Donaldson L. (2001), The contingency theory of organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, London/New Delhi.
 2. Fleischer M. (2002), Teoria kultury i komunikacja: Systemowe i ewolucyjne podstawy, Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław (originally edited in German: Fleischer M. (2001), Kulturtheorie - systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen, Athena-Verlag, Oberhausen).
 3. Nowak W.A. (1998), Rachunkowość sektora publicznego: Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Nowak W.A., Bakalarska B. (2001), Polish public sector accounting in transition: The landscape after early 1999 step in the State redefining, in: International Comparative Issues in Government Accounting: The similarities and differences between central government accounting and local government accounting within ot between countries, ed. A. Bac, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.
 5. Nowak W.A., Bakalarska B. (2005), The model of financial reporting for local government: Methodology for international comparisons and some cases' analyses, in: International trends and experiences in government accounting, eds A. Boumistrov, F. Mellemvik, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.
 6. Ustawa o finansach publicznych z 1998 r., z póź. zm. (1998 Public finance act, as amended), PL UFP (1998).
 7. Ustawa o finansach publicznych z 2005 r., z późn. zm., (2005 Public finance act, as amended), PL UFP (2005).
 8. Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, US FASBCon 1, November 1978, Norwalk, CT.
 9. Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics Of Accounting Information, US FASBCon 2, May 1980, Norwalk, CT.
 10. Statement of Financial Accounting Concepts No. 4: Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, US FASBCon 4, December 1980, Norwalk, CT.
 11. Concepts Statement No. 1 of the Governmental Accounting Standards Board: Objectives of Financial Reporting, US GASBSC 1, May 1987, Norwalk, CT.
 12. Concepts Statement No. 2 of the Governmental Accounting Standards Board: Service Efforts and Accomplishments Reporting, US GASBCS 2, April 1994, Norwalk, CT.
 13. Statement No. 41 of the Governmental Accounting Standards Board: The Financial Reporting Entity, US GASBS 14, Norwalk, CT.
 14. Statement No. 34 of the Governmental Accounting Standards Board: Basic Financial Statements - and Management's Discussion and Analysis - for State and Local Governments, US GASBS 34, June 1999,Norwalk, CT.
 15. National Council on Governmental Accounting Statement 1: Governmental Accounting and Financial Reporting Principles, in: Original Pronouncements: Governmental Accounting and Financial Reporting Standards as of June 30, 2003, Governmental Accounting Standards Board, US NCGAS 1, March 1979, Norwalk, CT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu