BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiak Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Pro- i retrospektywne ujęcie wybranych metod rachunkowości w zarządzaniu zmianami i rozwojem przedsiębiorstwa
Prospective and Retrospective Aspects of Business Management in the Context of Controlling, Auditing and Analysis of Threshold
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 443-455, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Analiza progowa, Zarządzanie zmianami, Rozwój przedsiębiorstwa, Audyt, Controlling
Threshold analysis, Change management, Enterprise development, Audit, Controlling
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - opracowanie procedur zarządzania zmianami i rozwojem przedsiębiorstwa o charakterze prospektywnym oraz reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa o charakterze retrospektywnym. Metodologia badania - powyższe procedury zarządzania zostały sformułowane w oparciu o mikroekonomiczne problemy i istotę równowagi w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, specyfikę socjologicznego ujęcia i koncepcje zarządzania zmianami oraz skokowego rozwoju organizacji. W tym zakresie wskazano również obszary analizy progowej a także metody rachunku kosztów, jako aspekty reorganizacji i restrukturyzacji oraz zmian i rozwoju jednostki gospodarczej. Następnie, omówione problemy specyfiki oraz zakresu zastosowania retrospektywnego audytu i wykorzystania prospektywnego controllingu w zarządzaniu, stały się podstawą do sformułowania i przedstawienia prospektywnego charakteru metodyki zarządzania zmianami i rozwojem, a także retrospektywnego charakteru metodyki reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wynik - w rezultacie zastosowanego postępowania badawczego opracowano ogólną wieloaspektową metodykę doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, przedstawioną w uwagach końcowych. Oryginalność/Wartość - oryginalność i wartość podjętej tematyki i uzyskanych wyników polega na wielodyscyplinarnym podejściu do rozwiązywanych problemów, opartym na rozważaniach mikroekonomicznych, socjologicznych, zarządzania a także rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem metod rachunku kosztów oraz analizy progowej zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The objectives of the development can be divided into three ranges, as discuss conditions and aspects of the formulation of management methodology, presentation of a prospective approach change management methodology and development of the company, indication of the retrospective nature of the methodology of reorganization and restructuring of the company. Background considerations are microeconomic issues and the essence of balance in the functioning of the company and specific sociological approach and the concept of change management and organization development ankle. In this respect, the analysis also identifies the areas the threshold and cost accounting methods as aspects of the reorganization and restructuring. Then, specific issues discussed and the scope of the retrospective application of auditing and prospective use of controlling in management, became the basis for the formulation and presentation of prospective nature of the change management methodology and development and the retrospective nature of the methodology for the reorganization and restructuring of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji (2011), red. M. Lisiński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Controlling w działalności przedsiębiorstwa (2011), red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Górski J., Sierpiński W. (1977), Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870-1950), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Hansen B. (1976), Przegląd systemów równowagi ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Hicks J.R. (1975), Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma zagadnieniami z teorii ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Kozłowski J. (1974), Analiza progowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 8. Nalepka A. (1998), Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 9. Opolski K., Waśniewski K., Wereda M. (2009), Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CEDEWU. PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 10. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 11. Rachunek kosztów (1996), red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 12. Sapijaszka Z. (1997), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Stabryła A. (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków.
 14. Statistica PL dla Windows (1997), StatSoft Polska Sp. z oo, Kraków.
 15. Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 16. Ward J.H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association" 58,236.
 17. Wdowiak W. (2007), Typologia obszarów badawczych w analizie progowej zarządzania przedsiębiorstwem, w: Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz.
 18. Wdowiak W. (2013), Wybrane metody rachunku kosztów w zarządzaniu produkcją i przetwórstwem płodów rolniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.
 19. Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa.
 20. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (2000), red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu