BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy
Integrated Reporting - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 479-491, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdawczość finansowa, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Integrated reporting, Financial reporting, Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest omówienie koncepcji sprawozdawczości zintegrowanej (IR - integrated reporting) oraz wskazanie potencjalnych korzyści i problemów związanych z jej wprowadzeniem w praktyce organizacji. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie czy sprawozdawczość zintegrowana wyeliminuje niedoskonałości tradycyjnego raportowania i stanie się w przyszłości powszechną formą raportowania organizacji. Metodologia badania - aby zrealizować cel artykułu dokonano analizy literatury przedmiotu i analizy struktury ramowej raportowania zintegrowanego "The International Framework" opracowanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Wykorzystano także obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze raportowania zintegrowanego. Wynik - w ustaleniach stwierdzono, że sprawozdawczość zintegrowana znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i wymaga doprecyzowania w wielu obszarach. Przedstawiono potencjalne korzyści i problemy z wprowadzenia koncepcji raportowania zintegrowanego. Wskazano również na rolę raportowania zintegrowanego w ocenie dokonań jednostki w ujęciu finansowym, społecznym, ekonomicznym. Oryginalność/Wartość - należy podkreślić, że sprawozdawczość zintegrowana jest stosunkowo nowym obszarem badawczym dopiero testowanym w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article aims at a discussion of the concept of integrated reporting (IR - integrated reporting) and presentation of the potential benefits, as well as problems connected with implementation of IR in the practice of organization. An attempt has been also made to answer the question whether integrated reporting will eliminate the imperfections of traditional reporting, and whether in the future it will become a common form of reporting by organizations. Design/Methodology/Approach - in order to meet the objective of the article, the literature on the subject, as well as the integrated reporting framework developed by IIRC have both been analyzed. The article also uses results of observations of economic practice in the area of integrated reporting. Findings - in conclusions, it has been emphasized that integrated reporting is still at an early stage of development and requires further work in many areas to make it more specific and accurate. Potential benefits of the introduction of integrated reporting concept have been presented. The role of integrated reporting has been shown for evaluation of a firm's performance in its financial, social and economic aspect. Originality/Value -- it should be emphasized that integrated reporting is a relatively new research field only being tested in business practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACCA (2013), Understanding investors:directions for corporate reporting, www.accaglobal.com/content/dam/ acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (14.04.2015).
 2. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Berndt T., Bilolo C., Muller L. (2014), The Future of Integrated Reporting, Analysis and Recommendations, 4th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2014), GSTF 2014.
 4. Deloitte (2011), Integrated Reporting: A Better View?, Global Sustainability and Climate Services Deloitte Touche Toohmatsu Limited, 2011.
 5. Dragu I., Tudor-Tiron A. (2013), New Corporate Reporting Trends. Analysis On The Evolution Of Integrated Reporting, Annals of the University of Oradea, "Economic Science Series" July 2013, Vol. 22 Issue 1.
 6. Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley Publisher, 2010, 1st edition.
 7. Eccles R.G., Saltzman D. (2011), Achieving Sustainability through Integrated Reporting, "Stanford Social Innovation Review" vol. 9, no. 3.
 8. Eccles R.G., Serafeim G. (2014), Corporate and Intefrated Reporting: A Functional Perspective 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (14.04.2015).
 9. EY (2011), Climate Change and Sustainability. How Sustainability has expanded the CFO's role, Ernst & Young, www.ey.com/US/en/Services/Specialty-Services/Climate-Change-and-Sustainability-Services/Howsustainability- hasexpanded- the-CFOs-role.
 10. Farrar J. (2011), Integrated Reporting: can it solve the sustainability information gap?, September 2011, www.zdnet.com/article/integrated-reporting-can-it-solve-the-sustainability-information-gap/.
 11. Gad J. (2014a), Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym - praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i Niemczech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 66, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 12. Gad J. (2014b), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 75 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 13. Gierusz J. (2009), Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, "Rachunkowość" nr 7.
 14. Gierusz J. (2010), Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 56 (112), SKwP, Warszawa 2010.
 15. Hansen F. (2001), Transparent Beauty, Part Two of a Series, data 06.01.2001, odczyt ze strony internetowej http://businessfinancemag.com (29.01.2009).
 16. IASB (2010), Staff Draft of Exposure Draft, IFRS X, Financial Statement Presentation, 1 July 2010.
 17. ICAEW (2010), New Reporting Models for Business. Information for Better Markets Initiative, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London, June 2010.
 18. IFRS (2010), Staff Draft of Exposure Draft, IFRS X, Financial Statement Presentation, www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/2010-07_Staff-draft-FSP_Standard.pdf (09.05.2015).
 19. IIRC (2011), Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.12.2014).
 20. IIRC (2013), The International Framework, www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THEINTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (20.11.2015).
 21. IIRC (2013a), Business Model Background Paper for IR, International Integrated Reporting Council, March 2013, www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (25.01.2015).
 22. Kobiela-Pionnier K. Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa 2012.
 23. Kranacher M.J. (2011), Full Disclosure: All Investors Need to Know, "CPA Journal" April 2011, vol. 81 Issue 4.
 24. Krasodomska J. (2012), Zintegrowana Sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 25. Kumor I. (2013), Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 26. Kutera M., Syrdykowska S.T. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 27. Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 28. Maroun W., Solomon J. (2012), Integrated reporting: the influence of King III on social, ethical and environmental reporting, The Association of Chartered Certified Accountants, London, www.accaglobal.com/ content/dam/acca/global/PDF-technical/integratedreporting/tech-tp-iirsa.pdf .
 29. Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69.
 30. Propozycje przyszłych kierunków rozwoju sprawozdawczości korporacyjnej (2011), w: Naprzeciw standardom, "Biuletyn MSSF" wydanie 08, grudzień.
 31. Radley Yelda (2012), The value of extra-financial disclosure. What investors and analysts said, Accounting for Sustainability, Global Reporting Initiative, Radley Yelda, www.globalreporting.org/information/news-andpresscenter/ Pages/Investors-and-analysts-use-extra-financial-information-in-decisionmaking-suggests-newresearch. aspx.
 32. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 33. Sobańska I. (2003), Wpływ MSR na integracje rachunkowości: Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 13 (69), SKwP, Warszawa.
 34. Sobańska I. (2007), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, w: Rachunkowość wczoraj dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 35. Szczepankiewicz E.I. (2012), Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 36. Szlachta A. (2013), Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, "Przegląd Corporate Governance" nr 3 (35).
 37. Szychta A. (2011), Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, w: Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, red. I. Sobańska, M. Turzyński, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 38. Świderska G.K. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, w: Rachunkowość, wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 39. Świderska G.K. (2011), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 40. Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicza, Difin, Warszawa.
 41. White A.L. (2005), New Wine, New Bottles: The Rise of Non-Financial Reporting, A Business Brief for Business for Social Responsibility by Allen L. White, June 20.
 42. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (2010), red. G.K. Świderska, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 43. www.iasplus.com/en/resources/sustainability/iirc (14.04.2015).
 44. Zuchewicz J. (2012), Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu