BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyhdalewicz Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Raport roczny jako narzędzie pozyskania informacji o kosztach przedsiębiorstw handlowych
Annual Report as an Instrument of Obtaining Information About Trade Enterprises' Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 493-501, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Raport roczny przedsiębiorstwa, Koszty, Przedsiębiorstwo handlowe
Annual report of the company, Costs, Commercial enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych na temat możliwości wykorzystania raportów rocznych do identyfikacji kosztów przedsiębiorstw handlowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży informatycznej. Metodologia badania - metody badawcze zastosowane w opracowaniu to metoda jakościowych badań empirycznych oraz metoda studiów przypadków. Wynik - przedsiębiorstwa wykorzystują w sprawozdawczości finansowej prezentację zagregowanych pozycji kosztów, co nie sprzyja poznaniu kosztów w powiązaniu ze specyfiką prowadzonej działalności. Z punktu widzenia użytkownika informacji, opisowe elementy rocznego raportu umożliwiają, po bardzo wnikliwej analizie prezentowanych treści: 1) określenie istotnych czynników kosztototwórczych wskazanych przez najwyższy szczebel zarządzania o charakterze strategicznym, głównie strukturalnych, a także o charakterze operacyjnym w przypadku raportowania na temat ryzyka gospodarczego, 2) identyfikację szczególnie znaczących procesów, które mają podstawowe znaczenie dla redukcji kosztów. Oryginalność/Wartość - prezentowane wyniki badań podejmują aktualny temat i stanowią wkład w dyskusję na temat kosztów przedsiębiorstw handlowych. Jednocześnie opisane w artykule wyniki badań umożliwiają wskazanie luki informacyjnej sprawozdawczości przedsiębiorstw w obszarze prezentacji kosztów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present results of empirical research on the possible use of annual reports to identify costs of enterprises based on the selected IT enterprises. Design/Methodology/Approach - research methods used in the paper are the quality empirical research and case studies. Findings - financial reporting of the enterprises includes aggregate presentation of costs items, which is not conducive to recognize costs in connection with the specifics of business. From the point of view of the user of the descriptive information elements of the annual report allow, following a very careful analysis of the content presented, to identify: 1) important cost-determining factors indicated by the highest level of management of strategic nature, mainly structural, as well as operational nature in case of reporting economic risks 2) particularly significant processes important for optimization of costs. Originality/Value - the presented results concern an important topic and contribute to the discussion on the enterprises' costs. Also, the results of research described in the article allow to indicate information gap in enterprises reporting within the area of presentation of costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bek-Gaik B. (2012), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 69(125), SKwP, Warszawa.
  2. Dyhdalewicz A. (2014), Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych, "Ekonomia i Zarządzanie" nr 2(6), Politechnika Białostocka.
  3. Grabiński K. (2013), Ujmowanie a ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym - użyteczność decyzyjna, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., Część A (2011), SKwP, IFRS.
  5. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014 (2014), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu