BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian w polskim prawie bilansowym
Consolidation of Financial Statement in the Light of the Project of Amendments to the Polish Balance Sheet Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 513-522, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Prawo bilansowe, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości
Balance law, Consolidation of financial statements, Accounting Act
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - prezentacja oraz ocena zmian w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian ustawy o rachunkowości. Metodologia badania - analiza dokumentów źródłowych, metoda indukcji oraz dedukcji. Wynik - artykuł zawiera zestawienie proponowanych zmian do ustawy o rachunkowości, ich porównanie z obowiązującymi przepisami a także wstępną ocenę ich potencjalnych skutków. Oryginalność/Wartość - wskazane w artykule mankamenty proponowanych zmian mogą stanowić punkt wyjścia dla przyszłych nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation and assessment of changes in the area of consolidation of financial statements in the light of the project of amendments to the Accounting Act. Design/Methodology/Approach - analysis of source documents, inductive and deductive reasoning. Findings - the paper contains the specification of proposed amendments to the Accounting Act, their comparison to the current regulations and the initial assessment of their potential effects. Originality/Value - the weak points of the proposed amendments, presented in the paper, might be used as a basis for further amendments to the Accounting Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013.
  2. Projekt z 30 stycznia 2015 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (2015a); http://legislacja.rcl.gov.pl/ projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
  3. Projekt z 30 stycznia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (2015); http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
  4. Projekt z 30 września 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (2014); http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
  5. Rak J., Turyna J. (2004), Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, DzU nr 169, poz. 1327.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330.
  8. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (2014); http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu