BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola rachunkowości w identyfikacji marnotrawstwa
The Role of Accounting in Identifying of the Waste
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 573-581, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Ryzyko
Financial analysis, Financial reporting, Risk
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest wskazanie najważniejszych metod ograniczania marnotrawstwa w działalności jednostek gospodarczych. Marnotrawstwo jest problemem wieloaspektowym, które w różny sposób jest definiowane. Jego ograniczanie jest podstawą do wzrostu efektywności. Wśród najważniejszych narzędzi pozwalających na wykrycie marnotrawstwa jest szeroko rozumiana sprawozdawczość finansowa oraz właściwie przeprowadzona analiza finansowa. Dobór wskaźników musi zawsze być uzależniony od specyfiki działalności jednostki, gdyż nie jest możliwe ustalenie uniwersalnych mierników wyznaczających marnotrawstwo dla wszystkich badanych jednostek. Metodologia badania - badanie literatury jest punktem wyjścia w niniejszym artykule. Badania te zostały uzupełnione o analizę regulacji prawnych. Następnie wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną zaproponowane zostaną najważniejsze rozwiązania w zakresie zagrożenia marnotrawstwem w działalności jednostki oraz sposoby jego ograniczania. Wynik - przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników związanych z zagrożeniem marnotrawstwem w działalności jednostki oraz wskazanie najważniejszych elementów procedury jego ograniczania. Oryginalność/Wartość - wartością artykułu jest oryginalna propozycja wsparcia decyzji zarządzających jednostką gospodarczą w identyfikacji i ograniczaniu marnotrawstwa wykorzystujące narzędzia sprawozdawczości i analizy finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to identify the most important methods of reducing waste in the activities of the business. Waste is a multi-faceted problem, which in many ways is defined. Its limitation is the basis for increased efficiency. The most important elements allowing the detection of waste is financial reporting and financial analysis. Selection of indicators must always be dependent on the specifics of the entity, because it is not possible to establish universal waste defining metrics for all tested individuals. Design/Methodology/Approach - the study of literature is the starting point in this article. These studies are complemented by an analysis of the legal regulations. Then, using reasoning by analogy and by using the deductive method proposed will be the most important solutions for waste elimination in an entity. Findings - Rola rachunkowości w identyfikacji marnotrawstwa 581 conducted by the author of the study allow to identify key factors related to the risk of waste in its operations and identifies key elements of the procedure limiting it. Originality/Value - the value of the article is original decision support system for unit managers to identify and reduce waste using the tools of financial reporting and analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (2009), red. W. Skoczylas. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 2. Dudycz T. (2011), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 5. Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 6. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem Potrzeby - źródła - wykorzystanie, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 8. Nita B. (2011), Syntetyczny wskaźnik płynności finansowej w ujęciu statycznym w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, w: Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak,M. Nieplowicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182, Wrocław.
 9. Sobańska I. (2010), Podejście Lean, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa (2011), red. B. Micherda. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 11. Szkudlarek B., Zarzycka E. (2011), Waste identification and measurement as a first step towards Lean Management, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" nr 257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-58
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu