BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Izabela (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Znaczenie informacji o przepływach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej branży farmaceutycznej
The Meaning of the Information Contained in Cash Flow in the Financial Analysis of the Pharmaceutical Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 615-623, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Informacja, Analiza finansowa, Rachunek przepływów pieniężnych, Przemysł farmaceutyczny
Information, Financial analysis, Cash-flow statement, Pharmaceutical industry
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - artykuł wskazuje na wartość poznawczą i przydatność rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz zarządzaniu firmą. Metodologia badania - zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Autorka wykorzystała informacje pozyskane od firm sektora farmaceutycznego na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik - dokonując analizy postawiono wnioski, dotyczące przesłanek świadczących o konieczności wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych, rozważając go jako instrument komplementarny w stosunku do rachunku zysków i strat oraz bilansu. Oryginalność/Wartość - opracowanie wskazuje na wykorzystanie przez menedżerów firm farmaceutycznych rachunku przepływów pieniężnych w procesie zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is focused on the usefulness of the information contained in Cash Flow in management process. Design/Methodology/Approach - there was used the information given by Polish companies though interview, their financial statement and taken from internet. The author was concentrated on such aspects as: the role of information and the usefulness of the financial information taken from Cash Flow. Financial issues, discussed in the practical part of the article, are based on pharmaceutical companies. Findings - the data from Cash Flow are an important source of information of the managements process. Originality/Value - the paper is discussed the range of using Cash Flow in financial analysis and financial company evaluation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Giacomino M., Mielke N.I., David E. (1993), Cash Flows: another approach to ration analysis, "Journal of Accountancy" March.
 2. Glautier M. (1999), Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 12.
 3. Gos W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Gos W. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.
 5. Gos W. (2011), Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
 6. Gottlieb M., Lewczyński W. (1993), Cash Flow. Sprawozdanie z przepływu gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot.
 7. Grzelak K., Karmańska A. (1996), Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, "Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" nr 4, kwiecień.
 8. IASB (2010), The Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS Foundation, London, www.ifrs.org/ IFRSs/Pages/IFRS.aspx.
 9. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 10. Kiziukiewicz T. (2009), Analiza finansowa i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sawicki, Ekspert - Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 11. Kostur A. (1997), Wybrane aspekty sprawozdawczych strumieni finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" t. 40.
 12. Luty Z. (2010), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 56, SKwP, Warszawa.
 13. Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Nowak, E. (2010), Decyzyjna i prognostyczna przydatność informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności, red. E. Nowak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Rzepnikowska M., Śnieżek E. (1995), Przepływy środków pieniężnych. Poradnik w zakresie metodologii i technik sporządzania sprawozdań, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 16. Sierpińska M. Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 17. Śnieżek E. (1997), Jak czytać Cash Flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 18. Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź.
 19. Śnieżek E., Walińska E. (2006), Przepływy pieniężne jako przedmiot dokumentacji systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki - wybrane aspekty praktyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 35 (91), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 20. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. Wahrisch M. (2001), The Evolution of International Accounting System, Peter Lang, Frankfurt.
 22. www.polskatimes.pl/artykul/680791,rynek-farmaceutyczny-zamiast-rosnac-stale-sie-kurczy,id,t.html?cookie=1.
 23. www.sii.org.pl/7684/edukacja-i-analizy/raporty-analityczne/raport-specjalny-neuca-pelion-porownanie-dwochgigantow-w-branzy-farmaceutycznej.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-62
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu