BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiechowska Maria (Gdynia Maritime University, Poland), Kłobukowski Filip (Medical University of Gdańsk, Poland)
Tytuł
Quality Assurance of Food versus Limiting Food Loss and Waste
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2015, R. 13, nr 2, s. 93-103, rys., tabl., bibliogr. 30 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Jakość żywności, Gospodarka żywnościowa, Obrót żywnością
Food quality, Food economy, Food sale
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this article is to present the subject of food quality in the context of its waste. Food quality is most often understood as its health value, sensory appeal and availability in a wide range of consumer and social significance. However, the approach to quality changes. In one of the latest definitions it says that quality is the degree of the ability of the product to meet the needs identified and expected. In times of economic crisis, the approach to quality continues to evolve and is moving towards quality increasingly linked to the price of the product. Quality has become a tool in the hands of producers and part of the game market. Possession of the appropriate certificate confirming the implementation of an appropriate quality system becomes a bargaining chip in trade. An increasing number of quality systems, which wholesalers and other participants of the logistics chain of goods and services are forced to meet, increases, because otherwise they would not be able to successfully participate in the global trade. It is surprising that with such high standards in food production, repeatedly confirmed with certificates and quality marks, consumers question the quality of products which in turn leads to waste. Insiders believe that the solution to the problem can be sustainable production and sustainable consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achremowicz B. (2012), Czy stać nas na marnowanie żywności?, "Przemysł Spożywczy", nr 66(10).
 2. Adamczyk W. (2012), Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", t. 3, nr 2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 3. Bielawa A. (2011), Postrzeganie i rozumienie jakości-przegląd definicji jakości, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 21, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Burka I. (2012), O marnotrawstwie w literaturze nauk o zarządzaniu, "Problemy Jakości", nr 7/8.
 5. Buzby J. C., Hyman J. (2012), Total and per capita value of food loss in the United States, "Food Policy", No. 37.
 6. Czupryna M., Maleszka A. (2008), Prywatne standardy żywnościowe w Polsce, "Problemy Jakości", nr 6.
 7. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2013), Marnowanie żywności jako problem społeczny, "Handel Wewnętrzny", nr 4(345).
 8. Gosiewska M. (2013), Nie marnuj żywności - myśl ekologicznie, "Przemysł Spożywczy", nr 67.
 9. Górska E. (2013), Świat z perspektywy śmietnika, "Problemy Jakości", nr 4.
 10. Horbaczewski D. (2006), Filozoficzne źródła współczesnego pojmowania jakości, "Problemy Jakości", nr 10.
 11. Iacovidou E., Ohandja D.-G., Voulvoulis N. (2012), Food waste disposal units in UK households: The need for policy intervention, "Science of the Total Environment", No. 423.
 12. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Konieczny M., Mroczek E., Kucharska M. (2013), Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności, "Journal of Agriculture and Rural Development", No. 3.
 14. Lisiecka K. (2013), Zarządzanie jakością produktów a jakość zarządzania organizacją, "Problemy Jakości", nr 2.
 15. Nahman A., Lange de W., Oelofse S., Godfrey L. (2012), The costs of household food waste in South Africa, "Waste Management", No. 32.
 16. Nowak P. (2008), Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 2, Sosnowiec.
 17. Papargyropoulou E., Lozano R., Steinberger J. K., Wright N., bin Ujang Z. (2014), The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste, "Journal of Cleaner Production", No. 76.
 18. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny.
 19. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny.
 20. Raport Federacji Polskich Banków Żywności, Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. Warszawa 2013. http://www.niemarnuje.pl/, accessed 15.03.2015.
 21. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE (2011/2175(INI)), ust. 35. www.europarl.europa.eu, accessed 15.03.2015.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 23. Sikora T., Strada A. (2005), Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry An Overview, in: The Food Industry in Europe, Agricultural University of Athens, Athens.
 24. Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 25. Stankiewicz D. (2003), Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności, Informacja BsiE, No. 963.
 26. Śmiechowska M. (2013), Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów, Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 27. Śmiechowska M. (2015), Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności, "Annales Academiae Medicae Gedanensis" (in print).
 28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.
 29. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.
 30. Wrzosek M., Kołożyn-Krajewska D., Krajewski K. (2014), Ocena strat i marnotrawstwa żywności w obiektach handlowych a działania strategiczne handlu - wyniki badań, "Marketing i Rynek", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu