BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzańska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka; Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Makroostrożnościowy wymiar regulacji CRDIV/CRR
Macroprudential Aspects of CRD IV/CRR
Źródło
Bezpieczny Bank, 2015, nr 1 (58), s. 7-45, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko systemowe, Redukcja ryzyka, Zmiany instytucjonalne, Regulacje prawne
Systemic risk, Risk reduction, Institutional changes, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obecnych rozwiązań instytucjonalnych i regulacyjnych w zakresie polityki makroostrożnościowej w Unii Europejskiej. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o analizę dotychczas wykorzystanych instrumentów makroostrożnościowych i notyfikowanych na poziomie europejskim. Struktura opracowania jest następująca. Część pierwsza została poświęcona opisowi skomplikowanych rozwiązań instytucjonalnych w UE, uwzględniając fakt utworzenia unii bankowej. Część druga zawiera opis regulacji CRDIV/CRR w zakresie instrumentów makroostrożnościowych i ich stosowania. W części trzeciej przeanalizowano dotychczasowe notyfikacje instrumentów makroostrożnościowych pakietu CRDIV/CRR w UE. Artykuł kończą wnioski i propozycje zmian przepisów europejskich, które pozwoliłyby zwiększyć elastyczność wykorzystania instrumentów makroostrożnościowych. (abstrakt oryginalny)

Macroprudential policy, initially a very general idea, has entered the operationalization stage. European regulations (so called CRDIV/CRR package), based on international recommendations, introduce a number of macroprudential tools. Furthermore, at an institutional level, specially dedicated authorities responsible for conducting macroprudential policy have been established. The aim of this paper is to present the current institutional arrangements as well as regulations concerning macroprudential policy in the European Union. The theoretical deliberations have been supplemented by an analysis of macroprudential tools noted so far at the European level. The article also includes proposals of necessary changes in regulations which would increase the flexibility of applying macroprudential tools.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision, A framework for dealing with domestic systemically important banks, Bank for International Settlements, 2012.
 2. Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, Bank for International Settlements, 2013.
 3. Basel Committee on Banking Supervision, Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, December 2010.
 4. Brzozowski M., CRDIV/CRR - instrumenty makroostrożnościowe, Narodowy Bank Polski, 2014.
 5. Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa - zagadnienia instytucjonalne. Teoria dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, "Materiały i Studia" nr 307, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 6. European Banking Authority, Consultation Paper Guidelines on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relations to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs), EBA/CP/2014/19, 18 July 2014.
 7. European Systemic Risk Board, Assessment of the notification by Belgium in accordance with Article 458 of the CRR concerning a stricter national measure for residential mortgage lending.
 8. European Systemic Risk Board, ESRB Recommendation on the macroprudential mandate of national authorities (ESRB/2011/3) Follow-up Report - Overall assessment, June 2014.
 9. European Systemic Risk Board, ESRB response to the call for advice by the European Commission on macroprudential rules in the CRDIV/CRR, April 2014.
 10. European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, March 2014.
 11. Decision of the European Systemic Risk Board of 18 June 2014 on the extension of deadline included in Recommendation ESRB/2011/3 of 22 December 2011 on the macroprudential mandate of national authorities (ESRB/2014/3).
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz. U. UE L 176/338 z dnia 27.06.2013.
 13. EBA Final draft Regulatory Technical Standards on the methodology for the identification of global systemically important institutions (G-SIIs) under Article 131 of Directive 2013/36/EU, EBA/RTS/2014/07, June 2014.
 14. Opinion of the European Banking Authority on measures to address macroprudential or systemic risk, EBA/Op/2014/02, 30.04.2014.
 15. Opinion of the European Systemic Risk Board of 30 April 2014 regarding Belgian notification of a stricter measure based on Article 458 of the CRR, ESRB/2014/1.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. U. UE L 331/1 z dnia 15.12.2010.
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. U. UE L 176/1 z dnia 27.06.2013.
 18. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz. U. UE L 287/63 z dnia 29.10.2013.
 19. Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących ustalania wskaźników bufora antycyklicznego (ERRS/2014/1), Dz. U. UE C 293/1 z dnia 2.09.2014.
 20. Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3), Dz. U. UE C 41/1 z dnia 14.02.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu