BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zachowania konsumentów seniorów jako wyzwanie badawcze
Consumer Behavior Seniors as a Research Challenge
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 477-485, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Zachowania konsumenta, Zachowania rynkowe, Metody badawcze
Consumer, Elderly people, Ageing of the population, Consumer behaviour, Market behaviour, Research methods
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W obliczu głębokich zmian demograficznych, związanych głównie z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, konsumenci seniorzy stanowią coraz bardziej liczącą się grupę konsumentów na rynku. Mimo coraz bardziej widocznej dominacji ilościowej, osoby po 60 roku życia zarówno w opinii obiegowej jak i naukowej, są traktowane jako bierni uczestnicy procesów rynkowych. W krajach uprzemysłowionych ludzie po 60. roku życia to bardzo pożądana i ceniona grupa klientów, kupująca często i dużo, natomiast w Polsce osoby starsze są spostrzegane jako konsumenci o niewielkich potrzebach i małej aktywności na rynku. Analiza zachowań konsumentów seniorów w Polsce jest bardzo niejednoznaczna, co wynika z utrudnionego dostępu do danych liczbowych oraz problemów w badaniu członków wyodrębnionego rynku. Celem artykułu będzie wskazanie podstawowych problemów a zarazem wyzwań, przed którymi stoją badacze zachowań konsumentów seniorów w Polsce. (abstrakt oryginalny)

In the face of serious demographic change, related mainly to the progressing process of ageing of the society, senior consumers are becoming a more and more influential consumer group on the market. People over 60 are treated as passive participants of the market processes, both by researchers/ scientists and everyone else, despite the increasingly obvious fact that they are becoming a majority. In industrialized countries people over 60 are a very desirable and valued group of clients, buying often and buying a lot, whereas in Poland older people are perceived as consumers with inconsiderable needs and low market activity. The analysis of senior consumer behavior in Poland is very inconclusive, which results from the fact that it is difficult to get access to quantitative data and from problems with researchers of segmented markets. The aim of the article is to show the main problems and, at the same time, challenges that lie ahead of those researching senior consumer behavior in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 2. Bylok, F. (2006). Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku. W: J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Zakład Demografii UŁ.
 3. Fitzgerald, R., Fuler, L. (1982). I Hear You Knocking But You Can't Come In. Sociological Methods Research, August, vol. 11, no. 1.
 4. Frąckiewicz, L. (red.) (2002). Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 5. Gidlow, E. (1961). The Senior Market, Sales Management, October.
 6. Goeldner, C. R., Munn, H. L. (1964). The Significance of the Retirement Market, Journal of Retailing, 40.
 7. Goldstein, S. (1965). Changing Income and Consumption Patterns of the Aged, 1950-1960, Journal of Gerontology, 20.
 8. Goldstein, S. (1968). The Aged Segment of the Market, 1950 and 1960, Journal of Marketing, 32.
 9. Goyder, J. (1988). The Silent Minority: Nonrespondents on Sample Surveys. Westwiew Press.
 10. Grzeszkiewicz-Radulska, K. (2009). Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Januszewska, I. (2000). Dostępność respondentów. ASK, nr 9.
 12. Kusińska, A. (red.) (2002). Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 13. Łańska, M., Babicz-Zielińska, E., Przysławski, J. (2013). Postawy osób starszych wobec zdrowia i żywności o charakterze prozdrowotnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 4.
 14. Maison, D. (2012). Badanie postaw Polaków powyżej 60 roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot.../raport_60_plus.pdf (20.02.2015).
 15. Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia.
 16. Świtała, M. (2005). Proces starzenia się a zachowania konsumenckie. Handel Wewnętrzny, nr 3.
 17. Świtała, M. (2009). Samoocena stanu zdrowia i jej wpływ na zachowania konsumentów w starszym wieku. Gerontologia Polska, nr 17/3.
 18. Wciórka, B. (2007). Między młodością a starością. Raport z badań 2007. www.cbos.pl, 20.02.2015.
 19. Wnuk, W. (2006). Sytuacje trudne osób starszych w perspektywie geragogiki. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 20. Żak, M., Gryglewska, B. (2005). Upadki starszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze, nr 9/2.
 21. www1 - www.stat.gov.pl (20.02.2015).
 22. www2 - www.whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf (20.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu