BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopotek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Źródła finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, 2011, s. 339-360, bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Innowacje, Inwestycje, Kapitał finansowy
Small business, Financing enterprises, Innovations, Investment, Financial capital
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa, by utrzymać się na rynku, potrzebują kapitału, zarówno na działalność bieżącą, jak i na inwestycje. Trudności z pozyskaniem środków finansowych od lat są jedną z głównych przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zarówno dostępność źródeł finansowania, jak i ich koszt stanowią istotną barierę prowadzenia działalności innowacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Większość firm postrzega działalność innowacyjną jako bardzo kosztochłonną, obarczoną wysokim ryzykiem i niepewnością efektów. Dotyczy to również korzy-stania z zewnętrznych źródeł wiedzy - bardzo często uważane są za niepotrzebny wydatek. Stąd uzyskanie środków na finansowanie tej działalności jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011.
 2. Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w kontekście rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, RESOURCE, Pracownia Badań i Doradztwa, Poznań, październik 2009.
 3. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 4. Jacyszyn, J., Kalinowski T., Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, LexisNexis, Warszawa 2006.
 5. Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Warszawa, Difin 2010.
 6. Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
 7. Kowalczuk K., Finansowanie venture capital to sposób na kapitał dla wzrostu wartości firmy. Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą, "Gazeta Prawna", nr 202(1820), 17 października 2006.
 8. Krajowy Fundusz Kapitałowy - projekt ustawy - uzasadnienie, "LEX 2005" nr 32.
 9. Kwieciński J., Stan wykorzystania funduszy europejskich, IV raport, Warszawa, BCC, 27 września 2010 r.
 10. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa listopad 2004.
 11. Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006, Rada Ministrów, 23 grudnia 2003.
 12. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Podręcznik OSLO, OECD, Eurostat, KBN, 1999.
 13. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, PWE Warszawa, 2005.
 14. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 przejętych przez Radę Ministrów w dniu 29.11.2006.
 15. Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2006.
 16. Raport końcowy z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, MRR, 2010.
 17. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa, grudzień 2006.
 18. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa, październik 2007.
 19. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 r., UOKiK, Warszawa, grudzień 2009 r.
 20. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych, Są pieniądze, nie ma rozporządzenia, "Rzeczpospolita" nr 199, 26.08.2006.
 21. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa, 2005,
 22. Sprawozdanie z realizacji w 2008 roku Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, MRR, Warszawa, maj 2009 r.
 23. Sprawozdanie z realizacji w 2008 roku Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, MRR, czerwiec 2009 r.
 24. Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2011 r., Warszawa, NBP, 2011,
 25. Szczęsny W., Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa, 2010,
 26. Tamowicz P., Szultka S., Innowacje i gospodarka - na przekór stereotypom, w: Między nauką a gospodarką - kontynuacja czy reforma? Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księgi, Gdańsk, 2005,
 27. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2010, Zeszyty naukowe nr 588, Szczecin, 2010 r.
 28. Waniak-Michalak H., Aniołowie biznesu - alternatywne źródło kapitału dla przedsiębiorców, http://www.euroinfo.org.pl/biuletyn/
 29. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1997,
 30. Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, red. A. Lewandowska WSIiZ, Rzeszów 2008.
 31. Venture capital - szansa dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 32. Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności. Ogólny podręcznik, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2003.
 33. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57 poz. 491),
 34. Ustawa Prawa bankowego z 1997 roku, Dz. U. z 2002 r" Nr 72, poz. 665,
 35. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o wprowadzeniu zmian do kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 217, poz. 1381 ze zm.).
 36. http://www.przeglad-techniczny.pl/arch/2006/01/ostatni_w_szeregu.htrn
 37. http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead02&news_cat_ id=135&news_id=88408dayout=68tforum_id=2979&page=text
 38. http://www.fundusze-europejskie.com/content/view/48/50/
 39. http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/1601598,aby-pozyskac-kapital-trzeba-poniesc-wy-datki.html
 40. http://www.s-project.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid= 08dang=pl
 41. http://www.mci.pl/news2/media/Rzepainwestycje.pdf
 42. http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1820.81.516.2.24.1.0.3.htm
 43. http://www.euroinfo.org.pl/biuletyn/
 44. http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=27&nid=l
 45. http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=63&nid=20,
 46. http://www.restrukturyzacja.pl/content/view/653/97/
 47. http://www.poznan.frdl.pl/dzialania/32/
 48. http://www.pldg.pl/pldg/portal/media-type/html/user/anon/page/article/node_id/36
 49. http://www.mgip.gov.pl/Przedsiebiorcy/Pakiet+Przede+wszystkim+przedsiebiorczosc/
 50. http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Innowacyjnosc/Kredyt-i-Technologiczny.htm
 51. http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_182/182kbn.html
 52. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/PROGRAM+OPERACYJNY+POMOC+TECHNICZNA/
 53. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Podstawowe-i-informacje/
 54. http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=71
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu