BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lissowski Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Społeczne aspekty analizy kosztów i korzyści
Social Aspects of the Cost-Benefit Analysis
Źródło
Decyzje, 2015, nr 23, s. 47-69, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Analiza kosztów i korzyści (AKK), Społeczeństwo, Dobrobyt
Cost-benefit analysis (CBA), Society, Prosperity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analiza kosztów i korzyści ma długą historię, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jej powszechne stosowanie w Europie związane jest z wymaganiami Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, aby poprzedzała wybór projektów finansowanych z funduszy unijnych lub była podstawą oceny zrealizowanych projektów. Zamierzeniem autora artykułu jest zwrócenie uwagi na społeczne aspekty tej analizy, gdyż prowadzone analizy ograniczają się jedynie do aspektów ekonomicznych i finansowych. (abstrakt oryginalny)

The cost-benefi t analysis has a long history, especially in the United States. Its widespread use in Europe is connected with the requirements of the European Commission, the European Union, that preceded the selection of projects fi nanced from EU funds or was the basis for the evaluation of projects. The aim of this article is to draw attention to the social aspects of this analysis, as they conducted limited analysis to the economic and fi nancial aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. (2002). Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Niebieska księga. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podręcznik dla beneficjentów. Warszawa: Ernst & Young.
 2. Becła, A., Czaja, S., Zielińska A. (2012). Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Warszawa: Difin.
 3. Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., Weimer, D. L. (2001). Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. Upper Saddle River: Prentice Hall Inc.
 4. Brent, R. J. (1996). Applied Cost-Benefit Analysis. Cheltenham: Edward Elgar.
 5. Fołtyn, M. (2002). Koncepcje społecznej stopy dyskontowej w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji proekologicznych. Ekonomia i Środowisko 2, 41-56.
 6. Fołtyn-Zarychta, M. (2008). Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 7. Fudała, M. (2005). Wagi dystrybucyjne w analizie kosztów i korzyści. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Giergiczny, M. (2006). Wycena wartości statystycznego życia ludzkiego przy wykorzystaniu metody wyboru z eksperymentami. Ekonomia i Środowisko 2, 42-56.
 9. Gramlich, E. M. (1997). A Guide to Benefit-Cost Analysis. Prospect Hights IL: Waveland Press Inc.
 10. Harberger, A. C. (1978). On the use of distributional weights in social cost-benefit analysis. Journal of Political Economy 86, 87-120.
 11. Jones-Lee, M. W. (1989). Safety and the saving of life: The economics of safety and physical risk. W: Jones-Lee, M.W. The Economics of Safety and Physical Risk. Oxford: Basil Blackwell. Przedruk w: Layard, R., Glaister, S. (red.) Cost-Benefit Analysis. (s. 290-318). Second edition. Cambridge: Cambridge University Press 1994.
 12. Kamiński, W. (1980). Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Krawczyk, M. (2004). Wartość statystycznego życia ludzkiego w Polsce. Analiza wykorzystująca wybory związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Kulczycka, J., Uberman, R., Cholewa, M. (2014). Analiza kosztów i korzyści zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Studia Ekonomiczne 166, 272-282.
 15. Ligus, M. (2010). Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści. Warszawa: CeDeWu.pl.
 16. Markiewicz, O. (2006). Metodologia wyceny zdrowia i życia ludzkiego. Ekonomia i Środowisko 1, 50-59.
 17. Markowska, A. (2006). Zastosowanie metody wyceny warunkowej w analizie kosztów i korzyści. Ekonomia i Środowisko 2, 57-67.
 18. Markowska, A. (2011). Analiza kosztów i korzyści w kontekście ochrony lasów. Uniwersytet Warszawski, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Prezentacja na seminarium Polforex, 11 marca 2011.
 19. Markowska, A. (2013). Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia. Warszawa: Warszawa: Ernst & Young.
 20. Mishan, E. J. (1971). Cost-Benefit Analysis. An Informal Introduction. London: George Allen & Unwin Ltd.
 21. Okun, A. M. (1975). Equality and Efficiency. The Big Tradeoff. Washington: The Brookings Institution.
 22. Palonek, D. (2014). Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE. Prezentacja na seminarium "Fundusze unijne na lata 2014-2020 szansą rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce" Kraków 07.05.2014. Dostęp: http://www.nbi.com.pl/fundusze-unijne-na-lata-2014-2020-szansa-rozwoju-sieci-drog-w-polsce-2/
 23. Panasiuk, D. (2002). Problemy analizy kosztów i korzyści zapór wodnych. Ekonomia i Środowisko 2, 110-121.
 24. Panasiuk, D. (2010). Wartość środowiska w analizach kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce. Ekonomia i Środowisko 1, 165-175.
 25. Pawłowski, K. (b.d.). Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej. Dostęp: http://administracja-projekt.wit.edu.pl/dokumenty/szkolenia/e-akademia/ Efektywno%25C5%259B%25C4%2587-inwest
 26. Pera, K., Baron, M. (2002). Szacowanie pełnej wartości środowiska przyrodniczego. Ujęcie metodyczne. Ekonomia i Środowisko 1, 19-38.
 27. Pera, K., Baron, M. (2003). Zastosowania koncepcji "shadow price" w metodologii określania efektywności I użyteczności inwestycji proekologicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, Nr 7.
 28. Prest, A. R., Turvey, R. (1965). Cost-benefit analysis: A survey. The Economic Journal, 75( 300), 683735.
 29. Prest, A. R., Turvey, R. (2008). Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.
 30. Pultowicz, A., (2008). Korzyści i koszty środowiskowe inwestycji związanych z energią wiatrową. Ekonomia i Środowisko 2, 116-130.
 31. Pultowicz, A. (2012). Raport końcowy. Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki. Ecorys Polska
 32. Sen, A. (2001). The discipline of cost-benefi t analysis. W: Adler, M. D., Posner E. A. Cost-Benefit Analysis. Legal, Economic and Philosophical Perspectives. (s. 95-116). Chicago: The University of Chicago Press.
 33. Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 34. Stokey, E., Zeckhauser, R. (1978). A Primer for Policy Analysis. New York: W.W. Norton.
 35. Stokey, E., Zeckhauser, R. (2013). Studium wykonalności. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach. Dostęp: http://informa24.pl/biuletyn/wyniki-przetargow/2013/5/21
 36. Sulejewicz, A. (1991). Analiza społecznych kosztów i korzyści. Miedzy ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 37. Surdej, A. (2008). Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych. W: Haber, A. , Szałaj M. (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji. (s. 109-126). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 38. Śleszyński, J. (2006). Metody wyceny środowiska przyrodniczego. Ekonomia i Środowisko 1, 34-49.
 39. Śleszyński, J. (2006). Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania 2007-2013. Metodologiczne dokumenty robocze. Dokument roboczy Nr 4. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.
 40. Zarzycki, D. (2011). Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla inwestycji kolejowych. Prezentacja na konferencji "Okrągły Stół Konferencyjny" Berlin 02.09.2011. Dostęp: http://www. oder-partnerschaft.eu/fi les/fi le/RTV /110902/ 110902/RTV%2520Berlin_US%2520Szczecin.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu