BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Edward (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Terenowe organa administracji wojskowej w systemie bezpieczeństwa państwa : historia, diagnoza, perspektywy : aspekt analityczno-koncepcyjny
Area Military Administration Entities in the System of the Safety of the State : History, Diagnosis, Perspectives : the Analytical - Conceptional Aspect
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 13-26, rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Wojsko, Bezpieczeństwo narodowe, Obronność
Army, National security, Defences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego RP jest podsystem obronności, w którym właściwą rolę odgrywają terenowe organa administracji wojskowej (TOAW), będące łącznikiem pomiędzy państwem w zakresie polityki obronnej, jako część Sił Zbrojnych, a obywatelami i różnymi instytucjami tzw. układu niemilitarnego w terenie. Opracowanie zawiera wybrane aspekty dotyczące problematyki funkcjonowania organów administracji wojskowej, w kontekście ich aspektu historycznego, poprzez bieżące miejsce i rolę w systemie obronności państwa oraz elementy docelowej wizji tych organów administracji niezespolonej, adekwatnej do wymogów i możliwości państwa. (abstrakt oryginalny)

The essential element of the national security of Polish Republic is the defense subsystem, in which the area military administration entities play the proper role, while being the joint among the state in the range of the defensive politics, as the part of Armed Forces and citizens and the various institutions of the so-called non-military arrangement in the area. The study contains chosen aspects of functioning the area military administration entities, in the context of their historical aspect, through their current place and role in the defences system of the state and the elements of the target vision of these independent administration structures, adequately to requirements and the capabilities of the state.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa, 1969.
 2. Getka H., System mobilizacji sił zbrojnych Polski w latach 1921-1939, Warszawa, 1993.
 3. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 4. Krajewski W., Etyka w służbie publicznej. Uregulowania prawne dotyczące etyki w służbie publicznej w Polsce, "Służba Cywilna" 2000/2001, nr 1.
 5. Pałka E., Terenowe organa administracji wojskowej w systemie bezpieczeństwa państwa, rozprawa doktorska, AON, 2001.
 6. Rozkaz MON nr 0031/Org. z 31.05.1975.
 7. Rozkaz MS Wojsk, z dn. 30.11.1918r. /Dz.Rozp.MSWojsk. nr 7.
 8. Rozkaz ND WP nr 23/Org. z 01.02.1945.
 9. Rozporządzenie MON z 29.05.1992 w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania WSzW i WKU, Dz.U. nr 47/1992, poz. 213.
 10. Rozporządzenie R.M. z 05.06.1992 w sprawie utworzenia OW oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, Dz.U. Nr 48/1992, poz. 217.
 11. Rozporządzenie R.M. z 03.09.1998 w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, Dz.U. nr 120/1998, poz. 774.
 12. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U nr 41, poz. 242).
 13. Rynkiewicz J., Rejonowa komenda obrony terytorialnej jako podstawowy terytorialny organ dowodzenia, Warszawa, 1998.
 14. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007 r.
 15. Uchwała KOK nr 00110/62 z 16.11.1962, CAW 1571/51, t. 69.
 16. Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja RP, Dz.U. Nr 78, poz. 483.
 17. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120).
 18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 2006, Nr 170, poz. 1218.
 19. Ustawa z 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz.U. Nr 4, 1992, poz. 16.
 20. Widerszal L., Spis władz wojskowych 1918-1921. Terytorialne władze wojskowe, Warszawa, 1923.
 21. Witryna internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 22. Zarządzenie MON nr 37/MON z 31.05.1975 w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, M.P. nr 20 z 28.06.1975, poz. 120.
 23. Zarządzenie MON z 04.03 2010 w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, Dz.U. nr 41, poz. 242.
 24. Zarządzenie Szefa Szt. Gen. WP nr O143/Org.z 21.11.1962, CAW t. 30/V.
 25. Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. nr 46, poz. 683.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu