BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwan Mirosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Bezpieczeństwo narodowe jako zbiór wartości wewnętrznych państwa
National Security as a Set of Values of the Internal State
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 151-173, bibliogr. 47 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo informacji, Polityka bezpieczeństwa
Security, National security, Information security, Security policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo państwa to stan uzyskany w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed możliwymi zagrożeniami, wyrażony stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń. W sferze zainteresowania każdej władzy i administracji państwowej jest utrzymywanie bezpieczeństwa narodowego na możliwie najwyższym poziomie. Głównym przedmiotem strategii i polityki bezpieczeństwa jest rozwijanie i regulowanie stosunków z innymi państwami. Prowadząc politykę zagraniczną każde państwo kieruje się trzema głównymi cechami: zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, wzrostem jego siły i rozwoju oraz wzrostem pozycji międzynarodowej. Poprzez analizę bezpieczeństwa jako stanu, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie, a także jako jedną z podstawowych potrzeb człowieka, tj. sytuacji odznaczającej się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, np.: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych itp. - pokazano jakie czynniki mają największy wpływ na bezpieczeństwo jednostki zamieszkującej w danym kraju, w określonych warunkach społeczno-politycznych, o konkretnym położeniu geopolitycznym. Ponadto dowiedziono, że każde państwo powinno stać na straży przestrzegania podstawowych wartości społecznych. W konsekwencji jest to zrozumiałe, że zgodność z podstawowych wartości społecznych musi być priorytetem dla wszystkich państw uczestniczących. (abstrakt oryginalny)

The State security is a status achieved as a result of an organized defence and protection against feasible threats, determined as a defence potential-to- threat scale ratio. Any state power and administration express their interests and ambitions to hold the most possible and highest level of the state security. The main objective of any state strategy and policy is an improvement and management of international relations and external affairs. Running foreign affairs, states head towards three pillars: affirmation of safety of state, increasing the power and development, rising an international position. Taking into consideration a security as a condition which gives a sense of certainty and a guarantee of its preservation, and a chance of improvement, that also assures a one of the main need of a human being, which is a lack of risk to lose something imperative (e.g. a health, a job, a respect, feelings, goods etc.), it has been shown which factors have the biggest influence on a safety of an individual living in a exact country, in defined sociopolitical conditions, in a strict geopolitical location. As a consequence, it could be proved that, each state should stand guard on compliance with fundamental social values. As a consequence, it is understandable, that compliance with fundamental social values must be a priority for all the states involved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo ekologiczne RP, Materiały BBN, Warszawa, 2007.
 2. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.
 3. Chomoncik S., Grzonka L., Korybski A., Szynowski R., Podstawy wiedzy o państwie i prawie pod redakcją Korybskiego A., OW BRANTA, Bydgoszcz 2012.
 4. Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe RP, materiały ZUMS BN, Warszawa, 2007.
 5. Czaja J., Europa wartości - pytania o tożsamość Unii Europejskiej, Przegląd Europejski, nr 2(3) 2001.
 6. Dz.U. z 2.02.1962 r., nr 10, poz. 48. Późniejsze zmiany w ustawie nie zmieniły definicji dobra kultury.
 7. Encyklopedia popularna, PWN, 1982.
 8. file://Pozyskiwanie%20informacji%20i%20kontroling%20w%20systemie%20zarządzania%20kryzysowego%20w%20państwie.mht
 9. Franz-Xawer Kaufmann, Sicherheit ais soziologisches und sozialpolitisches Problem, Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1970.
 10. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu, ONZ, 2006.
 11. Haber J., Bezpieczeństwo jako determinanta stosunków międzynarodowych, [w:] Determinanty polityki zagranicznej i międzynarodowej, Warszawa 1981.
 12. Jakubczak R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie, Warszawa 2006.
 13. Kłoskowska A., Kultura narodowa, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, pod red. Kłoskowskiej A., Wyd. UW, Wrocław 1991.
 14. Księżopolski K. M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.
 15. Kukułka J., Narodziny nowych koncepcji, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, (red.) Kruk J., Wyd. ISM UW Warszawa 1994.
 16. Kukułka J., Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku (red. Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R.), Warszawa 1997.
 17. Kukałka J., Na drodze nowego ładu światowego, [w:] R. Kuźniar (red.), Krajobraz po transformacji, Warszawa 1992.
 18. Lewandowski Cz., Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, Wrocław 2001.
 19. Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne RP, Wyd. AON, Warszawa 2004.
 20. Materiały BBN, Bezpieczeństwo narodowe, nr III-IV (23-24), Warszawa 2012.
 21. Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, pod red. Bobrowa D.B., Haliżaka E. i Zięby R., Scholar, Warszawa 1997.
 22. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin S.A Warszawa 2011.
 23. Nowak-Jeziorański J.: [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, (red.) Jakubczak R., Flis J., Warszawa 2006.
 24. Nowakowski Z., Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne, Warszawa, 2009.
 25. Probliema okruiajuszczijej sriedy w mirowoj ekonomikie i mieżdunarodnych otnoszenijach, Moskwa 1976.
 26. Pruszyński J., Dziedzictwo kultury polskiej, Zakamycze, Kraków 2001.
 27. Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce, PWN, Warszawa 1989.
 28. Przewodzki E., Bezpieczeństwo militarne państwa - analiza podstawowych pojęć i treści, Warszawa 1997.
 29. Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 30. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 31. Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Stankiewicz W. (red.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa 1994.
 32. Stankiewicz W., Polityka obronno-gospodarcza w latach 1989-1992, [w:] Gospodarka obronna polski w okresie transformacji (1989-1992), Wyd. AON, Warszawa 1993.
 33. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 34. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2007.
 35. Strategia obronności RP, Warszawa 2009.
 36. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2011-2022, BBN Warszawa.
 37. Szubrycht T., Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, Zeszyty Naukowe AM W, Rok XLVII nr 4 (167) 2006.
 38. Tardif J., Benghozi P.J., Junne G., Ross G. and other members of Planet agoras Scientific Committee. www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/2002/09intercultural.html
 39. Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000.
 40. Tyburski W., Pojednać się z ziemią, IPIR, Toruń 1993.
 41. Wojnarowski J., Babula J., Bezpieczeństwo militarne RP, ZUMS BN, Warszawa.
 42. www.toda.org/conferences/berlin/papers/tehranian.html.
 43. Zacher L., Bezpieczeństwo ekologiczne - wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne, Lublin 1991.
 44. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. Praca n-b Kryptonim "Bezpieczeństwo RP", Wyd. AON, Warszawa 2006.
 45. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 46. Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe 1989, nr 10.
 47. Żukrowska K., Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, [w:] Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2013 (manuskrypt monografii).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu