BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Joanna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Wycena inwestycji
Investments Valuation
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2014, R. 2, nr 2, s. 51-62, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Decyzje inwestycyjne, Inwestycje, Wycena, Polityka rachunkowości
Investment decisions, Investment, Valuation, Accounting policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmiot gospodarczy, który się nie rozwija zmniejsza swój udział w rynku. Aby dotrzymać kroku liderom i nie wypaść z rynku, musi on niejednokrotnie mierzyć się z trudnymi wyborami dotyczącymi zarówno bieżącej działalności, jak i działań długoterminowych, mających charakter inwestycji. Trudno odpowiedzieć w chwili podejmowania decyzji o inwestowaniu, czy decyzje te zapewnią efektywność działania, czy polepszą wizerunek firmy. Efekty decyzji inwestycyjnych uwidoczniają się dopiero w przyszłości. Wybór metody wyceny inwestycji jest bardzo ważny. Możliwość zastosowania różnych metod, takich jak: ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, według wartości godziwej czy skorygowanej ceny nabycia wyceny inwestycji, powoduje konieczność dokonania wyboru metody wyceny dla jej stosowania w sposób ciągły i wieloletni. Wybór metody wyceny inwestycji musi być określony w stosowanej polityce rachunkowości danego podmiotu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Business which is not growing faces its market share shrinking. In order to keep pace with the market leaders and not to be spin off the market, a company frequently has to face difficult choices related to both current and long-term activities of the investment nature. At the moment when the decisions are taken it is hard to predetermine whether these decisions will assure the efficiency of functioning of the company and improve its image. It is only in the future when the effects of the investment decisions are visible. The investments valuation method selection is of utmost importance. The possibility to apply different methods such as: the acquiring price discounted by the provisions for permanent value impairment, fair value method or an adjusted purchase price of an investment results in the requirement to select a given valuation method and its sustainable and longterm application. The investment valuation method selection must be determined in the accounting policy applied by the given economic entity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DYDUCH A., SIERPIŃSKA M., WILIMOWSKA Z. 2013: Finanse i rachunkowość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. GODLEWSKI Ł. 2010: MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. w: MSR i MSSF Praktyczny przewodnik po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Spółka z o.o. Warszawa.
 3. GOSS W. 2006: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa.
 4. JAJUGA K., KUŹNIAK K., MARKOWSKI P. 1998: Rynek Kapitałowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. JARUGOWA A., MARTYNIUK T. (red.) 2009: Komentarz do ustawy o rachunkowości KSR - MSSF - podatki. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 6. MESSNER A. (red.) 2007: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. OLCHOWICZ I., TŁACZAŁA A. 2009: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Difin, Warszawa.
 8. REILLY F.K., BROWN K.C. 2001: Analiza Inwestycji i Zarządzanie Portfelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33.
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
 11. ŚWIDERSKA G.K., WIĘCŁAWA W. (red.) 2012: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 12. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.).
 13. WALIŃSKA E. (red.) 2007: Mini - meritum Rachunkowość 2007, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. WALIŃSKA E. (red.) 2010: Rachunkowość finansowa. Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. ZARZECKI D. (red.) 2013: Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu