BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową
Entrepreneurship Education: Between Entrepreneurial Pedagogy and Economic Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 11-32, rys., tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Edukacja, Pedagogika, Edukacja ekonomiczna, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Przedsiębiorcza dydaktyka
Entrepreneurship, Education, Pedagogy, Economic education, Entrepreneurship education, Entrepreneurial pedagogy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Edukacja dla przedsiębiorczości postrzegana jest jako jedno z najważniejszych wyzwań współczesnych systemów edukacyjnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Łączy ona w sobie dorobek nauk behawioralnych oraz nauk ekonomicznych. Jej nieodzowną częścią jest niewątpliwie szeroko rozumiana edukacja ekonomiczna (w tym edukacja biznesowa i edukacja finansowa), w swoim zakresie jest jednak dużo szersza, a wspomaga ją bardzo rozwinięta dydaktyka - przedsiębiorcza pedagogika. Głównym celem tego artykułu jest usystematyzowanie poglądów na edukację dla przedsiębiorczości w szerszym kontekście łączącym dorobek pedagogiki oraz nauk ekonomicznych. Krytyka piśmiennictwa została tu zastosowana jako podstawowa metoda badawcza.(abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship education is perceived as one of the key challenges of modern education systems and socio-economic growth and development. Entrepreneurship education combines behavioral and economic sciences. Economic education (including business education and financial education) is undoubtedly an indispensable part of the broadly understood entrepreneurship education, which is much wider in scope and is supported by highly developed teaching methods - entrepreneurial pedagogy. The main objective of this paper is to systematize the views on entrepreneurship education in the broader context combining the achievements of pedagogy and business studies (economics and management). The literature review as well as its constructive criticism are the main research methods used in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acero V.O., Javier E.S., Castro H.P., Principles and Strategies of Teaching, Rex Book Store Inc., Manila 2000.
 2. Bennett R., Langford V., Managerial Effectiveness and Management Education, "Journal of European Industrial Training" 1980, vol. 4, no. 6, s. 17-20.
 3. Benson P., The Evolution of Business Education in the US, "Decision Line" 2004, vol. 35, no. 2, s. 17-20.
 4. Berger S., Canning R., Dolan M., Kurek S., Pilz M., Rachwał T., Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe, "Journal of Curriculum Studies" 2012, vol. 44, no. 5, s. 679-701.
 5. Berglund K., Johansson A.W., Entrepreneurship, Discourses and Conscientization in Processes of Regional Development, "Entrepreneurship & Regional Development" 2007, vol. 19, s. 499-525.
 6. Blue L., Grootenboer P., Brimble M., Financial literacy education in the curriculum: Making the grade or missing the mark?, "International Review of Economics Education" 2014, .
 7. Bosshardt W., Walstad W.B., National standards for financial literacy: rationale and content, "Journal of Economics Education" 2014, vol. 45, no. 1, s. 63-70.
 8. Brzozowska A., Glinka B., Postuła A., Role of University in Creating Entrepreneurial Attitudes, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 51-72.
 9. Carl A.E., Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory Into Practice, 3 ed. Juta & Company Ltd, Cape Town 2009.
 10. Colander D., The Art of Teaching Economics, "International Review of Economics Education" 2004, vol. 3, no. 1, s. 63-76.
 11. Daszkiewicz N., Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Education, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 165-178.
 12. Davies L.G., Gibb A.A., Recent research in entrepreneurship, Paper presented at the Proceedings of the 3rd International EIASM Workshop, Gower, London 1991.
 13. Enterprise and Entrepreneurship Education. Guidance for UK Higher Education Providers, Draft for Consultations, The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), February 2012, mimeo.
 14. Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, European Commission - DG Enterprise & Industry, Brussels - June 2013, s. 6.
 15. Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, European Commission - DG Enterprise & Industry, Brussels - June 2013.
 16. Entrepreneurship Everywhere: The Case for Entrepreneurship Education, Consortium for Entrepreneurship Education, Columbus, OH 2008.
 17. Entrepreneurship in higher education, especially with non-business studies, Final report of the Expert Group, European Commission - Enterprise and Industry Directorate-General, Brussels - March 2008.
 18. Filion L.J., Dana L.-P., Julien P.-A., Veciana J.M., Johannessen T.A., Raith M.G., The Future of Entrepreneurship Research: Results of a Research Workshop with Invited Speakers and Discussants at the International Council for Small Business Business World Conference in Halifax, "International Journal of Entrepreneurship & Small Business", 2010, vol. 11, no. 2, s. 105-120.
 19. Freire P., Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento, Cortez & Moraes, São Paulo 1979.
 20. Garavan T.N., O'Cinneide B., Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation, "Journal of European Industrial Training" 1994, vol. 18, no. 8, s. 3-12.
 21. Garcia M.B., Focus on Teaching - Approaches, Methods, Techniques, ed. 2, Rex Book Store Inc., Manila 2006, s. 100-108.
 22. Gaweł A., Strategic management games from the perspective of a business trainer (chapter 4), w: The Strategic Management Virtual Game Method in Business Education, red. A. Gaweł, M. Pietrzykowski, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2014, s. 77-94.
 23. Gaweł A., The case study method in entrepreneurial and managerial education in a knowledge-based economy, w: The Case Study Method in Business Education, red. Ph. Ammerman i in., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, s. 25-38.
 24. Guzmán J., Liñán F., Perspectives on Entrepreneurial Education: A US-Europe Comparison, Universidad Antionio de Nebrija, Madrid 2005.
 25. Heinonen J., Poikkijoki S.A., An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible?, "Journal of Management Development" 2006, vol. 25, no. 1.
 26. Kozlinska I, Contemporary Approaches to Entrepreneurship Education, "Journal of Business Management" 2011, no. 4, s. 205-220.
 27. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2009.
 28. Kuratko D.F., Entrepreneurship. Theory, Process, Practice, 8th ed., South-Western Cengage Learning, Masson OH 2009.
 29. Kurek S., Rachwał T., Szubert M., Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners, w: Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools, red. M. Pilz, S. Berger, R. Canning, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer 2012, s. 61-88.
 30. Kurek S., Rachwał T., The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, Europa XXI, 2010, vol. 19, PAN, Warszawa, s. 127-142.
 31. Kwieciński L., Młodzińska-Granek A., Academic Entrepreneurship in the Hummanities and Social Sciences: Reserach Conducted among Students of Wrocław University, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 33-50.
 32. Lourenco F., Jones O., Developing entrepreneurship education: Comparing traditional and alternative teaching approach, "International Journal of Entrepreneurship Education" 2006, vol. 4, s. 111-140.
 33. Maas G.J.P., W. Fox, Entrepreneurship and Public Management, Juta & Co. Ltd., Cape Town 1997.
 34. Marona B., Głuszak M., The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland, "The New Educational Review" 2014, vol. 35, no. 1, s. 187-201.
 35. Marques L.A., Albuquerque C., Entrepreneurship Education and the Development of Young People Life Competences and Skills, "Journal of Entrepreneurship Perspectives", vol. 1, no. 2.
 36. Moreno J.J., Wach K., The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 11-32.
 37. Najda-Janoszka M., Wach K., Lifelong Learning in the Field of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration, w: Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 45-58.
 38. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, wyd. 5, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 39. Pietrzykowski M., Entrepreneurship in Higher Education - the case of Poland, w: Fostering Education in Entrepreneurship, red. M. Dabić, M. Pietrzykowski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, s. 113-128.
 40. Płaziak M., Rachwał T., Entrepreneurship Courses in Spatial Management Studies in Polish Universities, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, vol. 110, s. 710-718
 41. Płaziak M., Rachwał T., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia), "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 249-266.
 42. Powell B.C., Dilemmas in Entrepreneurship Pedagogy, "Journal of Entrepreneurship Education" 2013, vol. 16, s. 99-112.
 43. Rabbior G., Elements of a successful entrepreneurship/economics education program, w: Entrepreneurship Education: Current Developments, Future Directions, red. C.A. Kent, Quorum Books, New York NY 1990, s. 53-65.
 44. Rachwał T., Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms (Chapter 9), w: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, red. A. Surdej, K. Wach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 139-156.
 45. Rachwał, T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Muchacka, t. II, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006, s. 427-434.
 46. Ram S., Modern Teaching Methods, 3rd ed., Sarup & Sons, New Delhi 2007.
 47. Raposo M., do Paço A., Entrepreneurship Education: Relationship between Education and Entrepreneurial Activity, "Psicothema" 2011, vol. 23, no. 3, s. 453-457.
 48. Sánchez J.C., Entrepreneurship as a legitimate field of knowledge, "Psicothema" 2011, vol. 23, no. 3, s. 427-432.
 49. Sharma P.L., Discovery Teaching and Learning, Sarup & Sons, New Delhi 2005.
 50. Tasnim R., Yahya S., Playing Entrepreneurship: Can Games Make a Difference?, "Entrepreneurial Practice Review" 2013, vol. 2, no. 4, s. 4-16.
 51. Teaching Economics and Business, red. S. Hodkinson, M. Jephcote, Economics and Business Education Association, Heinemann 1997.
 52. Teaching Economics, red. G.B.J. Atkinson, The Economics Association, Heinemann Educational Books, Heinemann 1989.
 53. Urbaniec M., Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 209-230.
 54. Vanevenhoven J., Advances and Challenges in Entrepreneurship Education, "Journal of Small Business Management" 2014, vol. 51, no. 3, s. 466-470.
 55. Veciana J.M., Entrepreneurship as a scientific research programme, w: Entrepreneurship, Concepts, Theory and Perspective, red. A. Cuervo i in., Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2007.
 56. Volkmann Ch. i in., Educating the Next Wave of Entrepreneurs. Unlocking Entrepreneurial Capabilities to Meet the Global Challenges of the 21st Century. A Report of the Global Education Initiative, World Economic Forum, Geneva 2009.
 57. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, vol. 9, s. 246-257.
 58. Wach K., Entrepreneurship Education in Poland, "ERENET Profile" 2008, vol. III, no. 3 (11), s. 36-44.
 59. Wach K., Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 11-32.
 60. Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.
 61. Wach K., Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1), w: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, red. K. Zieliński, Difin, Warszawa 2014, s. 13-30.
 62. Wach K., Szkoły wyższe w służbie dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 95(2002).
 63. Żur A., Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 179-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu