BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
Strengthening Students' Sense of Agency as the Factor Favouring the Development of Entrepreneurial Attitudes
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 157-169, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Studenci, Podmiotowość pracowników, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Students, Subjectivity of employees, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problem związku pomiędzy poczuciem podmiotowości a kształtowaniem się postaw przedsiębiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką może w tym odgrywać wyższa uczelnia i edukacja jako taka. Na współczesnym rynku pracy, tak trudnym dla absolwentów, postawa przedsiębiorcza jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces zawodowy młodych ludzi. Ponadto wpływa ona także na ich sposób funkcjonowania w świecie i aktywne angażowanie się w różnego rodzaju działania. Wzmacnianie poczucia podmiotowości i bycia "autorem" własnego życia w dużym stopniu może pomóc w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza u osób, u których z różnych przyczyn dominuje bierny styl funkcjonowania w świecie. Sprzyja ono też gotowości do współpracy i przyjmowania na siebie odpowiedzialności, a także stanowi istotny warunek podejmowania wszelkich społecznie odpowiedzialnych działań ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to discuss the relationship between the sense of agency and the development of entrepreneurial attitudes, with particular attention given to the role of university and education in the process. In the contemporary labour market, which is so unfavourable for graduates, the entrepreneurial attitude is one of the key factors that determine professional success of young people. In addition, it also affects their functioning in the world and active engagement in various projects. Strengthening their sense of agency and of being 'the author' of their own life can, to a great extent, help in the development of entrepreneurial attitudes, especially among people who represent a reactive type of functioning. It also fosters cooperation and willingness to take responsibility for oneself and constitutes an important condition for undertaking any socially responsible economic activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Domurat A., Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność, w: Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, red. A. Strzałecki, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011.
 3. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Erikson E.H., Identity and the Life Cycle, W.W. Norton & Company, New York - London 1980.
 5. Freire P., The pedagogy of the oppressed. Revised edition, Penguin Books, London 1996.
 6. Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 7. Jan Paweł II, Laborem et exercens. Tekst i komentarze, KUL, Lublin 1986.
 8. Kaliszczak L., Twórczość a przedsiębiorczość, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jeremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
 9. Korzeniowski K., Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, w: Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Ossolineum, Wrocław 1983.
 10. Lipiec J., Wolność i podmiotowość człowieka, FALL, Kraków 1997.
 11. Majczyna M., Podmiotowość a tożsamość, w: Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 12. Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2002, s.71.
 13. Motyka M., Pawlak J., Podmiotowość człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 14. Ostromęcki A., Wywoływanie postawy twórczej w procesie rozwoju przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jeremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2006, s. 694.
 15. Piecuch T., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 37 i n.
 16. Richert-Kaźmierska A., Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni - wyzwania merytoryczne i metodyczne, e-mentor 2(39), 2011.
 17. Rutkowski M., Patologie przedsiębiorczości na przykładzie funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego (FOZZ), w: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 18. Sanecki W., Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 19. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 20. Strzałecki A., Style twórczego zachowania w przedsiębiorczości, w: Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, red. A. Strzałecki, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011.
 21. Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa 1997.
 22. Walczak W., Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej w: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 23. Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum - Wydawnictwo AE w Krakowie, Wrocław - Warszawa - Kraków 1996.
 24. Zbiegień-Maciąg L., Pracownik upodmiotowiony - partner społecznie odpowiedzialny, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu