BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata
The Study of Entrepreneurial Attitudes among Young. People as the Foundation of Shaping Attitudes Corresponding to the Challenges of the Modern World
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 317-340, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
Education, Entrepreneurship, Post-primary education, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne tempo zmian występujących w otoczeniu, charakteryzujące się dużą dynamiką, staje się wyzwaniem dla każdego uczestnika systemu społeczno-gospodarczego. Sprostanie takim oczekiwaniom wymaga określonych umiejętności i kompetencji. Takimi kluczowymi kompetencjami są inicjatywa i przedsiębiorczość. W rozwijaniu tych kompetencji niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący system edukacji. Edukacja przedsiębiorczości powinna odgrywać dużą rolę na każdym etapie szkolnictwa. Celem artykułu jest przedstawienie roli edukacji przedsiębiorczości w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz poznanie stosunku młodzieży do zjawiska przedsiębiorczości (wizerunek przedsiębiorcy, skłonność do założenia własnej firmy, poznanie motywów przedsiębiorczości). W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych metodą ankietową wśród młodzieży uczącej się w szkołach średnich. (abstrakt oryginalny)

The dynamic pace of contemporary changes in our environment constitutes a challenge for every participant of the socio-economic system. Facing such a challenge requires particular skills and competencies, and initiative and entrepreneurship are among the key ones. A well-functioning education system is necessary in developing these competencies. Entrepreneurship education should play a vital role at every stage of education. The aim of the article is to analyse the role of entrepreneurship education in shaping entrepreneurial attitudes and to investigate young people's attitudes towards entrepreneurship (the perception of an entrepreneur, willingness to start one's own business, discovering entrepreneurial incentives). The article presents the results of the survey conducted among secondary school students.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domurat A., Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność, w: Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna, red. A. Strzałecki, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2011.
 2. Drucker P., Innowacja i Przedsiębiorczość - praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Gibb A.A., Enterprenurship and Intrapreneurship - Exploring the differences, w: New findings and perspectives in Entrepreneurship, red. R. Donckels, A. Miettinen, Aldershot, Avebary 1990, cyt. za: B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 4. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
 5. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wydawnictwo CEDOR, Warszawa 1994.
 6. Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. (Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkołach w Europie. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej), Raport Eurydice, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.
 7. Kosała M., Pichur A., Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodego pokolenia - wybrane aspekty, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008/4.
 8. Kurek S., Rachwał T., Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2010/6, s. 472-485.
 9. Moreno J.J., Wach K., The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26, s. 11-32.
 10. Najda-Janoszka M., Wach K., Lifelong Learning in the Field of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration, w: Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 45-58.
 11. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma - teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 12. Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Muchacka, t. II, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006, s. 427-434.
 13. Targalski J., Kosała M., Pichur A., Entrepreneurial attitudes among students of economics At the Cracow University of Economics. Analysis of research findings, w: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2008.
 14. Targalski J., Kosała M., Pichur A., Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie - analiza wyników badań, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 roku, Nr nr 173 poz. 1807 z późn. zm.
 16. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013/9.
 17. Wach K., Entrepreneurship Education in Poland, "ERENET Profile" 2008, vol. III, no. 3 (11).
 18. Wach K., Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, nr 26.
 19. Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 20. Wach K., Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1), w: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, red. K. Zieliński, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 13-30.
 21. Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2012/8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu