BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alberciak Paweł, Kozłowski Maciej
Tytuł
Polska droga do Unii (za i przeciw integracji)
Poland's way to the Union (pros and cons of the integration process)
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2002, nr 5, s. 29-37, tab.
Tytuł własny numeru
Procesy integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Współpraca międzynarodowa, Teoria integracji, Kryteria integracji z UE, Historia integracji europejskiej, Negocjacje, Negocjacje międzynarodowe, Negocjacje akcesyjne
Economic integration, International cooperation, Integration theory, EU enlargement criteria, History of European integration, Negotiations, International negotiations, Accession negotiations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Integracja europejska, to pojęcie odnoszące się do idei, historii, formalno - instytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych oraz docelowego rezultatu podejmowanych obecnie działań. Integracja europejska jest formą integracji międzynarodowej, regionalnej, procesem zachodzącym na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej. Idea integracji europejskiej wyrażała się w różnych koncepcjach federacyjnych, a rozwój ekonomiczny w XIX w. sprzyjał projektom integracji gospodarczej, rozumianej jako strefy wolnego handlu czy unie celne. Realizowana współcześnie integracja europejska została oparta na zasadach równości i współpracy jej członków. Początek dało utworzenie Wspólnot Europejskich oraz EFTA, poszerzanie o nowych członków Wspólnot Europejskich, a następnie decyzja o uzupełnieniu integracji ekonomicznej o integrację polityczną w ramach Unii Europejskiej. Integracja europejska wyraża się także od lat 90. w rozwoju form integracji regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz procesie poszerzania UE o nowe kraje z tego rejonu, w tym o Polskę. Powstaje pytanie; jaki będzie przyszły kształt Europy i czy Polska powinna znaleźć się w strukturach unijnych. Toczące się wokół tego problemu dyskusje zostały zaledwie zasygnalizowane w poniższym artykule, a autorzy próbowali zaprezentować niektóre stanowiska i argumenty za wejściem do Unii bądź przeciw tej akcesji. (abstrakt oryginalny)

European integration is notion refering to idea, history, formal and institutional state of present integration structures as well as target result of taken activities. European integration is form of an international integration, regional, setting process in economic and political area. Idea of European integration spoke in different federational conceptions, and economic development in 19th century favoured projects of economic integration, understood as free trade zones or custom unions. Realized in a modem manner European integration was based on rules of equalities and co-operation of its members. At the beginning was creation of European Commonwealths as well as EFTA, broadening about new members of European Commonwealths, and then decision about supplement of economic integration about political integration in frames of European Union. From ninetieth European integration finds expression in development of forms of regional integration in Middle-East Europe as well as in process of broadening of UE about new countries from this of region, including Poland. Question comes into being: what will be future shape of Europe and whether Poland should find itself in union structures. Rolling oneself all around this problem discussions became only just mentioned in following article, and authors tried to present some standpoints and arguments for entry to Union and against this. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, wyd. UŁ, Łódź 1996.
  2. T. Kornas, Operacja "Referendum trwa", Najwyższy Czas, http://www.nczas.com/
  3. J. Saryusz Wolski, Korzyści z jednolitego tynku, Businessman Magazine 2/2000.
  4. http://integracjacuropejska.info/portal.php?id=1024089223
  5. Z. Żukowski, Małe i średnie firmy o integracji z Unią Europejską. Więcej zapału niż wiedzy, Gazeta Prawna Nr 93/02.
  6. S. Marciniak, Główne błędy polskiej polityki gospodarczej, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, styczeń 2001, z. 13.
  7. Co czeka firmy po wejściu do Unii, rozmowa z Andrzejem Arendarskim, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, Gazeta Prawna Nr 96/02.
  8. G. Rutke, Inwestorzy w SSE a Komisja Europejska, Gazeta Prawna, 29 V 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu