BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Marcin (University of Economics in Katowice, Poland), Klosa Edyta (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Determinants of Logistics Cooperation in the Supply Chain - Selected Results of the Opinion Poll within Logistics Service Providers and Their Customers
Determinanty współpracy logistycznej w łańcuchu dostaw - wybrane wyniki badania opinii usługodawców logistycznych i ich klientów
Determinanten der Logistischen Zusammenarbeit in der Lieferkette - Ausgewählte Untersuchungsergebnisse der Befragung von Logistischen Dienstleistungsanbietern und Ihren Kunden
Źródło
LogForum, 2015, vol. 11, nr 4, s. 329-340, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Test Mann-Whitney, Łańcuch dostaw, Usługi logistyczne, Klient, Współpraca, Badanie satysfakcji
Spearman's rank correlation coefficient, Mann-Whitney test, Supply chain, Logistic services, Customer, Cooperation, Satisfaction research
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
  Wstęp: Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach współpracy usługodawców logistycznych z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy porównawczej oceny znaczenia determinant odpowiedzialnych za jej zakres i charakter, a także jakości świadczonych usług oraz zmian w polityce obsługi klienta.
  Metody: Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie badań bezpośrednich, które przeprowadzono z zastosowaniem metody wywiadu kwestionariuszowego wśród 50 usługodawców logistycznych oraz 50 przedsiębiorstw zlecających obsługę logistyczną. Próbę badawczą dobrano w sposób celowy. W analizie statystycznej wykorzystano test niezależności chi-kwadrat, test U Manna-Whitneya oraz współczynniki korelacji V Cramera i rho-Spearmana.
  Wyniki: Odnotowano istotne statystycznie różnice w sposobie postrzegania współpracy pomiędzy badanymi grupami. Główne rozbieżności dotyczyły poziomu zadowolenia klientów oraz oceny wpływu cen świadczonych im usług i kompetencji obsługujących ich pracowników na przebieg współpracy. Dla klientów, deklarujących większą satysfakcję z tytułu współpracy z usługodawcami, najważniejsza była jakość usług. Z kolei usługodawcy największą wagę przypisywali głównie cenie. Odnotowano także różnice w odpowiedziach dotyczących zmian w obsłudze, zwłaszcza w odniesieniu do: potencjału logistycznego, bezszkodowości dostaw oraz wymiany informacji.
  Wnioski: Grupa usługobiorców okazała się mało wymagająca pod względem obsługi logistycznej. Klienci zlecali głównie usługi rutynowe, których świadczenie nie wymagało od usługodawców szczególnych umiejętności. Najprawdopodobniej właśnie dlatego, dostawcy/odbiorcy ładunków utrzymywali relacje z większą liczbą podmiotów. Nie odczuwali oni także potrzeby budowania bardziej zaawansowanych poziomów współpracy, na czym zależało przedstawicielom drugiej grupy. Odnotowane w badaniu różnice, zarówno te dotyczące hierarchii ważności poszczególnych determinant, jak i te odnoszące się do standardów obsługi, powinny zostać uwzględnione przez usługodawców podczas ich dalszej współpracy z klientami. (abstrakt oryginalny)


  Introduction: The paper is focused on some selected aspects of the cooperation between logistics service providers and their customers and considers the results of comparative analysis of importance assessment of the variables determining: the scope and nature of that cooperation, quality of providers' sales offer as well as changes in their customer service policy.
  Methods: To analyze the underlying problem direct research was conducted, i.e. a survey based on a questionnaire among 50 logistics service providers and 50 shippers. The sample was determined on special purpose. In the statistical analysis chi-square independence test, U Mann-Whitney's test as well as Cramer's V and Spearman's rho correlation ratios were used.
  Results: There were observed significant statistical differences between analyzed groups in the way the cooperation is perceived. The most vital discrepancies are related to customers' satisfaction degree and the assessment of the influence the providers' prices and competencies have on the cooperation. For the customers, declaring higher degree of the satisfaction from the cooperation, service quality was the most important factor. However, for the service providers, price factor was the most important one. Moreover, some differences in the answers related to changes in the service were observed, mainly with reference to: logistics capacity, out-of-loss shipments and communication.
  Conclusions: The group of customers revealed to be little demanding about logistics service. They tended to order mainly routine services, not demanding special skills from the service providers. This is the most probable reason why customers/providers preferred cooperation with greater number of entities. The customers, unlike service providers, also didn't have the need to develop more advanced forms of cooperation. Moreover, the observed differences related to the importance hierarchy of the cooperation determinants as well as service standards, should be considered by the logistics service providers when continuing their cooperation with customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolumole Y.A., 2003, Evaluating the supply chain role of logistics service providers. International Journal of Logistics Management, 14(2), 93-107.
 2. Ciesielski M., Długosz J., 2010, Supply chain strategies [Strategie łańcuchów dostaw], PWE, Warszawa, 51.
 3. Fabbe-Costes M., Jahre C. Roussat, 2008, Towards a typology of the roles of logistics service providers as 'supply chain integrators', Supply Chain Forum, 9(2), 28-43.
 4. Fulconis F., Saglietto L., Pache G., 2006, Exploring new competences in the logistics industry: The intermediation? role of 4PL, Suppy Chain Forum, 7(2), 68-77.
 5. Hanus P., 2013, The business profile shaping and the logistics information systems of 2PL, 3PL, 4PL operators, Journal of Economics and Management, 12, 6.
 6. Hanus P., Kempny D., Kasperek M., Niestrój K., 2010, Directions of development of logistics services [Kierunki rozwoju obsługi logistycznej], UE, Katowice, 14.
 7. Harrison A., van Hoek R., 2010, Logistics management [Zarządzanie logistyką], PWE, Warszawa, 303.
 8. Holweg M., Disney S., Holmstrom J., Smaros H., 2005, Supply chain collaboration: making sense of the strategy continuum, European Management Journal, 23(2), 170-181.
 9. Hsiao H.I., Kemp R.G.M., Vorst J.G.A.J., Omta S.W.F., 2010, A classification of logistic outsourcing level and their impact on service performance: evidence form the food processing industry, Int. J. Production Economics, 124, 75-86.
 10. Jayaram J., Tan K.C., 2010, Supply chain integration with third-party logistics providers, Int. J. Production Economics, 125, 262-271.
 11. Krzyżanowska M., 2013, Impact of participation in coopetition on marketing [Wpływ uczestnictwa w kooperacji na marketing], Handel Wewnętrzny, 4,152.
 12. Lai K.-H., 2014, Service capability and performance of logistics service providers, Transportation Research Part E, 40, 385-399.
 13. Mangan J., Lalwani C., Butcher T., 2008, Global logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, Chichester, 64.
 14. Niestrój K., 2014, Position and activity of third party logistics in supply chain. Research report [Pozycja oraz działalność usługodawców logistycznych 3PL w łańcuchach dostaw. Raport z badań], Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 51, 331-348.
 15. Nowak D., 2012, Influence of cooperation and collaboration on the chosen areas of the company - the result of empirical researches [Wpływ współpracy I współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań], Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 685-686.
 16. Nowicka K., 2011, Partnerships in supply chain [Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw], Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 6, 2-8.
 17. Rajesh R., Pugazhendhi S., Ganesh K., Muralidharan C., Sathiamoorthy R., 2011, Influence of 3PL service offerings on client performance in India, Transportation Research Part E, 47, 149-165.
 18. Richey R.G., Adams F.G., Dalela V., 2012, Technology and flexibility: enablers of collaboration and time-based logistics quality, Journal of Business Logistics, 33(1), 34-49.
 19. Rollins M., Pekkarinen S., Mehtala M., 2011, Inter-firm customer knowledge sharing in logistics services: an empirical study, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(10), 956-971.
 20. Selviaridis K., Spring M., 2007, Third party logistics: a literature review and research agenda, The International Journal of Logistics Management, 18 (1), 125-150.
 21. Świtała M., 2011, Usability of logistics service providers websites [Użyteczność stron internetowych operatorów logistycznych], Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 6, 9-15.
 22. Świtała M., 2013, Marketing in the activities of logistics service providers - selected direct survey results, Journal of Economics & Management, 12, 97-110.
 23. Świtała M., 2013, Marketing in the business activity of logistics service providers, LogForum, 9(3), 153-159.
 24. Zowada K., 2015, Logistics service of small and medium-sized enterprises in the activities of logistics service providers [Obsługa logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w działalności usługodawców logistycznych] (in:) Innovations in the management and production engineering [Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji] (ed.) Knosala R., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom. I, Opole, 1026-1033.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu