BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwieciński Leszek (University of Wrocław), Młodzińska-Granek Agnieszka (University of Wrocław)
Tytuł
Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University
Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 33-49, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Studenci, Nauki humanistyczne
Entrepreneurship, Students, Humanistic sciences
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zostało przedstawione zagadnienie przedsiębiorczych postaw i zachowań w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, który dotychczas nie został szeroko zbadany. Celem artykułu jest analiza stanu przedsiębiorczości akademickiej w naukach humanistycznych i społecznych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie Teorii Planowanego Zachowania (I. Ajzen, 1991) oraz Modelu Zdarzenia Przedsiębiorczego (A. Shapero, I. Sokol, 1982). Do przeprowadzenia badań zastosowano ankietę składającą się z trzech części. Część pierwsza dotyczyła postaw przedsiębiorczych studentów, druga objęła zagadnienia dotyczące planów zawodowych, w tym motywacji do podjęcia własnej działalności gospodarczej, w części trzeciej respondenci dokonali oceny ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Rezultaty badań wskazały, iż postawy i zachowania przedsiębiorcze kształtują się już na etapie edukacji. Istnieje zatem potrzeba tworzenia strategicznych programów edukacyjnych zapewniających odpowiednie narzędzia wspierające studentów w rozwoju ich przedsiębiorczych umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem studentów nauk humanistycznych i społecznych.(abstrakt oryginalny)

The article explores the notion of entrepreneurial attitudes and behaviors in the sphere of academic entrepreneurship that had not been hitherto thoroughly researched. The goal of the article is to analyse the academic entrepreneurship in the humanities and social sciences. The research conducted among students of Wroclaw University was based on the Theory of Planned Behavior (I. Ajzen, 1991) and the Model of Entrepreneurial Event (A. Shapero, I. Sokol, 1982). For research purposes, the authors conducted questionnaires consisting of three parts. Part one comprised questions regarding entrepreneurial attitudes. Part two concerned future professional plans of students, including motivation to start a company. In part three, the respondents evaluated innovation and entrepreneurship centers. The results of the research support the conclusions that entrepreneurial attitudes and behaviors are already being formed at the stage of education. The findings show that there is a need to form strategic educational programs that would provide proper incentives supporting students in developing their entrepreneurial abilities. In particular, this should include the humanities and social sciences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., The Theory of Planned Behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 50, Issue 20, December 1991.
 2. Białek J., Kurczewska A., Ocena zależności między postrzeganiem edukacji w zakresie przedsiębiorczości a intencjami przedsiębiorczymi studentów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2013, vol. 280.
 3. Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, eds. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 4. Effects and Impact of Entrepreneurship Programmes in Higher Education, Report, European Commission, Brussels, March 2012.
 5. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, ed. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 6. Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, Education and Culture DG, European Communities, Belgium 2007.
 7. Kurczewska A., Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych, e-mentor", .
 8. Kwieciński L., Raport z badań młodych firm innowacyjnych ulokowanych w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (DAIP) przeprowadzonych w okresie wrzesień-listopad 2013 (Research report: Young innovation firms located in the Lower Silesia Academic Entrepreneurship Incubator, September-November 2013), authoring, unpublished material, Wrocław 2013.
 9. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa 2010.
 10. Matusiak K.B., Matusiak M., Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, in: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, eds. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska, Zeszyty Naukowe nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 11. Shapero A., Sokol L., Social Dimensions of Entrepreneurship, in: C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper, Encyclopedia of Entrepreneurship, vol. 1, Prentice-Hall, New York 1982.
 12. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, vol. 9.
 13. Wissema J.G., Towards the Third Generation University. Managing University in Transition, Wydawnictwo Edward Elgar Publishing Ltd, January 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu