BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowski Jan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Enterprising Teacher as a Successful Educator
Przedsiębiorczy nauczyciel jako skuteczny wychowawca
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 145-163, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Jakość kadry nauczycielskiej, Samokształcenie, Wychowanie
Youth, Quality of the teaching staff, Self-education, Parenting
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współcześnie obserwowany postęp cywilizacyjny i realia życia w dzisiejszym świecie wymuszają niejako na osobach odpowiedzial nych za wychowanie młodego pokolenia przyjęcie nowych strategii postępowania i utworzenie nowego wizerunku nauczyciela, wychowaw- cy, opiekuna. Owa przemiana niewątpliwie winna zmierzać w kierunku wypracowania takich cech, jak: efektywność, wielostronność, otwar- tość, jednym słowem przedsiębiorczość. Nauczyciel, będąc człowiekiem przedsiębiorczym, osiąga sprawnie rozwój i umiejętności potrzebne do pracy z dzisiejszą młodzieżą i dziećmi. Szczególnie w dobie teraźniej- szości, w której panuje zagubienie aksjologiczne i ideowe, potrzeba wychowawców ukierunkowanych jednoznacznie na wartości nieprze- mijające przy jednoczesnym otwarciu i gotowości przyjęcia nowych form oddziaływania wychowawczego. Należy wciąż stawiać pytanie dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów dyscyplinarnych i form skutecznie prowadzonego wychowania. Przeprowadzone autorsko ba- dania miały na celu ustalenie znaczenia i istoty pojęcia: przedsiębior- czy nauczyciel w kontekście skuteczności jego wychowawczych dzia- łań. Badani należeli do różnych grup społecznych, a ich spostrzeżenia i uwagi posłużyły do sformułowania ogólnych wniosków i tez dotyczą- cych problematyki skuteczności wychowania w perspektywie otwartości, przedsiębiorczości i nowoczesności nauczyciela.(abstrakt oryginalny)

Civilizational progress and the reality of life in today's world, to some extent, impose on persons responsible for education of the next gen eration the adoption of new strategies of conduct and the creation of a new image of the teacher, educator and guardian. Undoubtedly, this transformation should aim towards development of such features as ef fectiveness, versatility, openness - in a word - enterprise. The teacher, being an enterprising human being, skilfully achieves the development and skills needed to work with today's teenagers and children. Nowa days, when there is an axiological and ideological loss, we need educa tors who are oriented towards lasting values, both with openness and a willingness to adopt new forms of educational interaction. We should still ask questions about the ways of solving disciplinary conflicts and forms of effective education. The aim of this research is to determine the meaning and essence of a notion: an enterprising teacher in the context of the effectiveness of his/her educational actions. The persons evaluated in this research belong to different social groups, and their observations and remarks serve to formulate general conclusions and the thesis concerning issues of effectiveness of education in the per spective of openness, enterprise and the innovativeness of the teacher.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania błędu pedagogicznego i jego postacie, ed. A. Berbeka, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Bartosiewicz R., Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, AWF, Wrocław 2010.
 3. Caplowic D., Education and Professional Preparation in Slovakia: State and Perspectives for Future Development, "Labour Pedagogy" 2009, no. 54.
 4. Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, "Zysk i S-ka", Poznań 1999.
 5. Dejnarowicz Cz., Wśród wychowanków, WSiP, Warszawa 1976.
 6. Kosiewicz J., Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Wydawnictwo BK, Warszawa 2004.
 7. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, "Impuls", Kraków 2004.
 8. Nowocień J., Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, AWF, Warszawa 2001.
 9. Reisman J.M., Anatomy of Friendship, Irvington Publishers, New York 1979.
 10. Sławiński S., Rozważania o wychowaniu, PAX, Warszawa 1983.
 11. Stosowana psychologia wychowawcza, red. A. Gurycka, PWN, Warszawa 1980.
 12. Strategie wychowawcze, ed. S. Kluczkowski, WAM, Kraków 1986.
 13. Timischl W., Mile Stones in Vocational Education in Austria, "Labour Pedagogy" 2009, no. 54.
 14. Wiemann G., Didactic Models in Vocational Education -Comparsion in Europe, "Labour Pedagogy" 2009, no. 54.
 15. Wychowanie fizyczne i sport w szkole, eds. Z. Szaleniec, J. Bergier, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu