BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gross-Gołacka Elwira (Ministerstwo Gospodarki)
Tytuł
Innowacyjność w Polsce : stan obecny i wyzwania
Innovations in Poland : Current Status and Challenges
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 10, s. 102-111, tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Bariery innowacyjności, Wydatki inwestycyjne, Wyniki badań
Innovation economy, Innovativenesss barriers, Investment expenditures, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zebrania wyników badań dotyczących poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Przedstawiono dane statystyki publicznej ujawniające deficyt w poziomie innowacyjności w Polsce. Dokonano przeglądu i zaprezentowano przyczyny niskiej innowacyjności. Zwrócono uwagę na zagadnienia związane z pozyskiwaniem kapitału zewnętrznego i podejmowania ryzyka w tym zakresie, poprzez bariery w transferze wiedzy jaki i deficytu kwalifikacji i wiedzy. Omówiono również zagadnienie niechęci do kooperacji i dzielenia ryzyka, jak również poruszono kwestie kooperacji pomiędzy nauką i biznesem. W artykule omówiona została struktura wydatków na innowacyjność w Polsce z uwzględnieniem perspektywy Unii Europejskiej. Aby osiągnąć wyznaczony cel finansowania w Polsce na poziomie 1,7 PKB potrzebne jest przyspieszenie dotychczasowego tempa wzrostu nakładów na B+R. Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego podejścia do problemu innowacyjności w Polsce, na konieczność wprowadzenia zmian w modelu innowacyjności. Wprowadzania modelu w coraz większym stopniu opartego na własnym wkładzie badawczym na etapie wypracowania koncepcji produktu, jak i również usługi oraz na etapie końcowym, gdzie dany produkt styka się z końcowym odbiorcą. Specjalizacja na tych dwóch etapach daje największą przewagę konkurencyjną. Podkreślono również rolę innowacji w sferze zarządzania dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.(abstrakt oryginalny)

The study attempts to get the results of research on the level of innovation of the Polish economy. Presented public statistical data revealing a deficit in the level of innovation in Poland. We review and presents the reasons for the low innovation. Attention was paid to issues related to raising external capital and take risks in this area, through the barriers to knowledge transfer and what skills and knowledge deficit. It also discusses the issue of reluctance to cooperate and share risks as well as, issues of cooperation between science and business. The article discussed the structure of expenditure on innovation in Poland, taking into account the perspective of the European Union. In order to achieve this objective of financing in Poland at 1.7 of GDP is needed to accelerate the current pace of growth of expenditure on R & D. It noted the need for a broader approach to the problem of innovation in Poland, the need to introduce changes to the model innovation. Input model increasingly based on their contribution to research on the development stage of the product concept, as well as services, and at the final stage where the product is in contact with the final recipient. Expertise in these two stages will give the greatest competitive advantage. It also stressed the role of innovation in management to build a sustainable competitive advantage in the global market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolińska, M., 2004. Innowacja w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9 (656).
 2. Dong-Won Sohn, Hyungjoo KimU, Jeong Hyop Lee, 2009. Policy-driven university*industry linkages and regional innovation networks in Korea, Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 27.
 3. Eichengreen, B. J., Park , D. I., Shin, K., 2011. When fast growing economies slow down international evidence and implications for China, NBER Working Paper, National Bureau of Economic Research.
 4. Felipe, D., Abdon, D., Krumar, A., 2012. Tracking the Middle Income Trap: What is it, Who is in it and why?, Levy Economics Institute of Board College, Working Paper (715).
 5. Georghiou, L., Smith, K., Toivanen, O., Yla-Anttila, P. (2003) Evaluation of the Finnish Innovation Support System. Ministry of Trade and Industry, Finland.
 6. Getz, D. Segal, V., 2008. The Israeli innovation system: An overview of national policy and cultural aspects, Samuel Neaman Institute, Technion-IIT.
 7. Griffin, R., 2009. Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Hombert, J., Matray, A. (2012) Funding innovation: 'How' is as important as 'how much'. Voxeu. org, http://www.voxeu.org/article/funding-innovation-how-important-how-much [18.02.2015].
 9. Kochańska, M., 2011. Zarządzanie innowacjami w małych średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji, Kraków.
 10. Komisja Europejska, 2014. Innovation Union Scoreboard.
 11. Kwiatkowski, S., 2001. Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych, wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 12. Laursen K., Salter A. (2005) Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing Firms. Strategic management journal, 27(2).
 13. Leiblein, M.J. and T. Madsen, 2009. Unbundling Competitive Heterogeneity: Incentive Structures and Capability Influences on Technological Innovation, Strategic Management Journal, Vol.30(7)
 14. Mahmood, I. Po, Rufin, С., 2005. Government's dilemma: The role of government in imitation and innovation. Academy of Management Review, 30(2).
 15. OECD/Komisja Europejska, 2008. Podręcznik Oslo, zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 16. Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, Regionalny System Innowacji, http://www.rsi.org.pl, [dostęp p: 5 czerwca 2010].
 17. Schumpeter, J., 1960. Teorie rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa.
 18. Sohn, D.W. and M. Kenney, 2007. University, Clusters, and Innovation Systems: The Case of Korea, World Development, 35.
 19. Tkaczyk, S., 2005. Innowacyjność a zarządzanie w oparciu o kryterium jakości, Problemy Jakości Nr 05.
 20. Varblane U., Dyker D.,Tamm D. (2007), How to improve the national innovation systems of catching-up economies? Trames, (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu