BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Anna (Uniwersytet Szczeciński), Rudawska Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Skutki przyspieszenia funkcjonowania organizacji z perspektywy pracowników
The Consequences of Acceleration of an Organization from the Perspective of Employees
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 11, s. 33-47, tab., bibliogr. 53 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Praca w stresie, Wypalenie zawodowe
Enterprise development, Employees in enterprise, Work under pressure, Professional burnout
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika współczesnego otoczenia nieustannie przybiera na sile Organizacje chcąc egzystować i rozwijać się w takich warunkach ulegają przyspieszeniu. Z tego względu autorki artykułu za punkt wyjścia do prowadzonych rozważań uczyniły zarysowanie istoty zjawiska przyspieszenia funkcjonowania organizacji i jego przejawów, do których zaliczają: przeciążenie pracą, wielozadaniowość, ciągłe wprowadzanie zmian i silną presję na wyniki. Pozwoliło to w dalszej części artykułu na przedstawienie konsekwencji tego zjawiska z poziomu pracowników. Autorki sugerują, że organizacje, których działalność przyspiesza są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia u pracowników: stresu, wypalenia zawodowego i pracoholizmu. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że dynamiki otoczenia nie da się zatrzymać autorki wysuwają wniosek końcowy o konieczności podejmowania przez kierownictwo organizacji działań mających na celu minimalizowanie i ograniczanie negatywnych skutków przyspieszenia. W proces ten powinny być również włączone instytucje edukacyjne i naukowe.(abstrakt oryginalny)

The dynamics of the contemporary business environment intensifies continuously. In that conditions, organizations in order to exist and develop start to accelerate. Therefore authors started their considerations with defining the essence of the organizational acceleration phenomenon and its main symptoms: work overload, multi-tasking, introducing changes continuously and strong pressure on performance. Then they reflected about individual consequences of acceleration from the employees point of view. It turned out that the accelerating organizations have high risk of occupational stress, occupational burnout and workaholism of their employees. The concluding remarks are based on the assumption that organizational dynamics and acceleration is going to be common organizational situation, therefore managers should learn how to introduce practices that help in minimising negative consequences of acceleration on employees. There is need of further research and training programs that take into account organizational acceleration and situation of employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreassen, C.S., Ursin, H., Ericksen, H.R., 2007, The relationship between strong motivation to work, workaholism, and health, Psychology and Health, Vol. 22.
 2. Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., Kerr, S., 1998, Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco.
 3. Brown, S. L., Eisenhardt, K. M., 1997, The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations. Administrative Science Quarteriy, Vol. 42, No. 1.
 4. Bruch, H., Goshal S., 2003, Unleashing organizational energy, MIT Sloan Management Review, Fall, Vol. 45, No. 1.
 5. Bruch, H., Menges J.I., 2010, The acceleration trap, Harvard Business Review, April.
 6. CBOS, (2014), Co stanowi o udanym życiu?, Komunikat z badań nr167/2014, oprać R. Boguszewski, Warszawa grudzień 2014r.
 7. CBOS, 2013, Normy i wartości, Komunikat z badań nr 111/2013, oprać. R. Boguszewski, Warszawa sierpień 2013r.
 8. CBOS, 2015, Pracoholicy siecioholicy, hazardziści ... uzależnienia od zachowań, Komunikat z badań nr 76/2015, oprać. M. Gwiazda, Warszawa czerwiec 2015r.
 9. Desplaces, D., 2005, A multi-level approach to individual readiness to change. Journal of Behavioral and Applied Management, Vol. 7, No. 1.
 10. Freudenberger, H.J., 1974, Staff Burnout, Journal of Social Issues, Vol. 30, No. 1.
 11. Friedman, S.D., Lobel, S., (2003), The happy workaholic: A role model for employees, Educational and Psychological Measurement, Vol. 62.
 12. Gino, R., Pisano, G. P., 2011, Why Leaders Don't Learn From Success, Harvard Business Review, Vol. 89, No. 4.
 13. Golińska, L., 2008, Pracoholizm - uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa.
 14. Góralewska-Słońska A., 2014, Wybrane zagrożenia psychospołeczne determinujące brak równowagi pomiędzy życiem pozazawodowym a pracą, w: Relacje praca - życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Tomaszewska-Lipiec, R., (red), Wydawnictwo UKW, Bydgodszcz.
 15. Hillert, A., 2008, Burnout - a new disease? [Abstract], Versicherungsmedizin, Vol. 60(4).
 16. Killinger B., 2007, Pracoholicy. Szkoła przetrwania, Rembis, Poznań.
 17. Kotler, P., Casilione, J. A., 2009, Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, Amacom, Nowy York.
 18. Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., Christensen, K. B., 2005, The Copenhagen Burnout Inventory: A New Tool for the Assessment of Burnout, Work & Stress, Vol. 19, No. 3.
 19. Krupski, R. (red), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 20. Laskowska, A., 2001, Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 21. Le Blanc, P., de Jonge, J., Schaufeli, W., 2008, Job Stress and Occupational Health, w: Chmiel, N. (red), An Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective, Second Edition, Blackwell Publisher, London.
 22. Leka, S., Griffiths, A., Cox, T., 2003, Work Organization and Stress, World Health Organization: Protecting Workers'Health Series, No. 3 [WHO 2003].
 23. Leka, S., Jain, A., 2010, Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview, World Health Organization, Genewa.
 24. Masłach, Ch., Leiter, M. P., 2011, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji, PWN, Warszawa.
 25. McMillan, L.H.W., O'Driscoll, MR, Burke, R.J., 2003, Workaholism: A Review of Theory, Research and Future Directions, w: International Review of Industrial and Organizational Psychology, Cooper, C. L, Robertson, I. T, (red.), Vol. 18, Wiley, New York.
 26. Mellody, P., 1993, Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 27. Mercz-Kot, D., Andysz, A., 2014, Kondycja zawodowa, rodzinna i zdrowotna pracujących Polaków, mieszkańców miast, Medycyna Pracy, nr 65(6).
 28. Milian, L., 2004, Czy cywilizacja pracy z syndromem rywalizacji ma perspektywę humanistyczną? Rozważania nad dwoma modelami społeczeństwa doskonałego, w: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, Zbiegień-Maciąg, L., Lewicka D., (red), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 29. Narayandas, D., Rangan, V.K., 1996, Dell Computer Corporation, Harvard Business School Publishing, Boston.
 30. Oates, W.E., 1971, Confessions of a workaholic: The facts about work addiction, World Pub. Co., New York.
 31. PIP, 2015, Czym jest stres?, Państwowa Inspekcja Pracy, http://www.pip.gov.pl/, 1.07.2015.
 32. Pluta, A., 2011, Wydłużający się czas pracy - zjawisko czy trend?, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6 (737).
 33. Pluta, A., 2014, Pułapka przyspieszenia - wyzwanie współczesnych przedsiębiorców, w: Oblicza przedsiębiorczości, Postuła, A., Glinka, B., Pasieczny, J., (red.), Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa.
 34. Pluta, A., Rudawska, A., 2014, Sustainability As A Response To The Organizational Acceleration, wystąpienie na konferencji 9th EIASM Colloquim on Organisational Change and Development "The Future of Change Management", Essen (Germany), 12-13.09.2014r.
 35. Probst, G., Raisch, S., 2005, Organizational crisis: The logic of failure, Academy of Management Executive, Vol. 19, No. 1.
 36. Robinson, B. E., 2013, Chained to the desk: Aguidebook for workaholics, their partners and children, and the clinicians who treat them, New York University Press, New York.
 37. Rosa H., 2013, Social Acceleration: A New Theory of Modernity, Columbia University Press, New York.
 38. Schaufeli, W.B., Enzmann, D.U., 1998, The Burnout Companion to Study and Practice: A Critical Analysis, Taylor&Francis, London.
 39. Schaufeli, W.B., Greenglass, E.R., 2001, Introduction to special issue on burnout and health, Psychology and Health, Vol. 16.
 40. Schoeneborn, D., 2008, Alternatives considered but not disclosed: The ambiguous role of PowerPoint in cross-project learning, VS Verlang, Wiesbaden.
 41. Schoeneborn, D., Blaschke, S., Kaufmann, I.M., 2013, Recontextualizing anthropomorphic metaphors in organization studies: The pathology of organizational insomnia, Journal of Management Inquiry, Vol. 22, No. 4.
 42. Spence, J.T., Robbins, A.S., 1992,Workaholism: definition, measurement and preliminary results. Journal of personality Assessment, Vol. 58, No. 1.
 43. Stalk Jr., G., 2006, Time - the next source of competitive advantage, w: The Boston Consulting Group on Strategy, Stern, C. W., Deimler, M. S. (red), John Wiley&Sons Inc., New York.
 44. Tucker, A.L., Edmondson, AC, 2003, Why hospitals don't learn from failures: Organizational and psychological dynamics that inhibit system change, California Management Review, Vol. 45, No. 2.
 45. Tvedt, S. D., Saksvik, P., Nytro, K., 2009, Does change process healthiness reduce the negative effects of organizational change on the psychosocial work environment?, Wonk & Stress, Vol.23, No. 1.
 46. Van Buren, M.,E.,Safferstone, T., 2009, The Quick Wins Paradox, Harvard Business Review, Vol 87, No.1.
 47. Wojdyło, K., 2013, Pracoholizm - poznawczo-behawioralny model psychoterapii, Nauka, Vol. 4.
 48. EU-OSHA, 2002, Work-related stress", Facts 22, European Agency for Safety and Health at Work, https://osha.europa.eu/, dostęp: 24.07.2014.
 49. EU-OSHA, 2014, Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks, European Risk Observatory, Literature Review, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://osha.europa.eu/, dostęp: 15.08.2015.
 50. European Commission, 2014, Eurobarometer 398 'Working Conditions', http://ec.europa.eu/ public_opinion/flash/fl_398_sum_en.pdf, dostęp: 15.08.2015.
 51. Menedżerowie dążą do krótkoterminowego zysku, http://nf.pl/manager/menedzerowie-daza-do--krotkoterminowego-zysku,,45687,150, dostęp: 1.07.2015.
 52. Sztumski, W., 2009, Przyspieszać czy odspieszać? Sprawy nauki, http://www.sprawynauki.edu pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=1382&catid=288
 53. Szymańska, M., Wolski, K., 2011, Pracoholizm - kiedy praca staje się uzależnieniem, http://www rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.51 /wpis.409, dostęp: 15.08.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu