BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Brzegowy Paweł (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l'esprit d'entreprise
The Situation of Entrepreneurship in the Educational System of France and its Influence on the Economic Activation of Regions. The Idea of l'Esprit d'Entreprise
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 287-302, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, Przedsiębiorczość, Edukacja, Edukacja przedsiębiorcza
Quality education, Entrepreneurship, Education, Entrepreneurial education
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Intencją pracy jest ukazanie miejsca i roli przedsiębiorczości we francuskim systemie edukacyjnym. Jeszcze do niedawna nauczanie przedsiębiorczości zarezerwowane było jedynie dla szkolnictwa wyższego. Poprzez wprowadzony w 2004 roku w klasach gimnazjalnych moduł découverte professionnelle, postanowiono zaznajomić jego uczestników ze współczesnymi uwarunkowaniami gospodarczymi oraz przygotować ich do przyszłej aktywności zawodowej. Francję tradycyjnie zwykło się postrzegać jako państwo mało dynamiczne pod względem przedsiębiorczości. Pragnąc przyjrzeć się tej kwestii bliżej, przeanalizowano zagadnienie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie jej nauczania oraz regionalnego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych Francuzów w stosunku do liczby nowo powstałych firm. Czy poczynione starania pobudziły francuskiego ducha przedsiębiorczości? W rzeczonym studium wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne udostępnione przez francuskie instytucje naukowe: L'Agence Pour la Création d'Entreprises (APCE) oraz Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).(abstrakt oryginalny)

The intention of the following article is to present the situation and role of entrepreneurship in the educational system of France. It has been recently noted that entrepreneurship education was reserved for higher education only. By means of the découverte professionnelle module in troduced in 2004 in lower secondary classes, it was decided to acquaint its participants with contemporary economic conditions and prepare them for their future professional activity. France was traditionally not perceived as having stong entrepreneurship. To examine the issue clos- er, the determinants of entrepreneurship development have been ana- lyzed in terms of its teaching as well as regional differences in attitudes of enterprising Frenchmen in relation to the number of new companies. Have these efforts boosted the spirit of French entrepreneurship? In the following article the authors used the statistical data provided by French scientific institutions: Agence pour la création d'entreprises (APCE) and Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bécard F., Panorama National de l'enseignement de l'entrepreneu-riat-innovation et de l'entrepreneuriat étudiant 2011, "Panorama CGE - Enseignement Entrepreneuriat & Entrepreneuriat Etudiant" 2011, .
 2. Bechard J-P., L'enseignement en entrepreneurship à travers le monde: vali-dation d'une typologie, "Management International" 1998,3(1), s. 25-34.
 3. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, w: Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace nego, nr 13, Warszawa-Kraków 2009, s. 95-109. Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Warszawa-Kraków 2009, s. 95-109.
 4. Chauffaut D., Lensing-Hebbenet C., Noya A., L'entrepreneuriat social en France. Réflexions et bonnes pratiques, La Documentation française. Rapports & Documents, Paris 2013.
 5. Davezies L., La crise qui vient:Lanouvelle fracture territorial, Seuil, Paris 2012.
 6. Dorocki S., Jenner B., Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Francji, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic -nowa jakość przestrzeni, red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, nr 4, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 69-74.
 7. Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2011, nr 7, s. 308-320.
 8. Dorocki S., Kształtowanie się regionów przemysłowych Francji, w: Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Warszawa-Kraków 2008, s. 45-54.
 9. Dorocki S., Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, s. 67-86.
 10. Fayolle A., L'enseignement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif supérieur français: un regard sur la situation actuelle, "Gestion" 2000, 17(2), s. 77-95.
 11. Kilar W., Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej o wiedzę, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, nr 4, s. 60-69.
 12. Kudełko J., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 651, Kraków 2004, s. 75-90.
 13. Kurek S., Rachwał T., Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2010, nr 6, s. 472-485.
 14. Lee S.Y., Florida R., Acs Z., Creativity and Entrepreneurship: a Regional Analysis of New Firm Rormation, "Regional Studies" 2004, 38(8), s. 879-891.
 15. Marchesnay M., Trente ans d'entrepreneuriat et PME en France: naissance, connaissance, reconnaissance, "Revue internationale P.M.E.: économie et gestion de la petite et moyenne entreprise" 2008, 21 (2), s. 145-168.
 16. Naudé W., Entrepreneurship in Economic Development, "Research Paper" 2008, 20, s. 1-47.
 17. Phelps E., Zoega G., Entrepreneurship, Culture and Openness, w: Entrepreneurship and Openness:Theory and Evidence, red. D.B. Audretsch, R. Litan, R. Strom, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009, s. 101-130.
 18. Planhol X., Claval P., Géographie historique de la France, Fayard, Paris 1988.
 19. Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, red. B. Suchacka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006, s. 427-434.
 20. Rachwał T., Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2005, nr 1, s. 137-144.
 21. Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, Nowa Era, Warszawa 2006.
 22. Raźniak P., Pozycja gospodarcza polskich miast na arenie międzynarodowej i krajowej, w: Miasta, aglomeracje, metropolie - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2014, s. 24-65.
 23. Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., Spatial Distribution and Differences in Migration Patterns and Revenues of Gminas in the Kraków Metropolitan Area, "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series" 2013, nr 19, s. 73-86.
 24. Tounés A., Un cadre d'analyse de l'enseignement de l'entrepreneuriat en France, Cahier de recherche du réseau Entrepreneuriat de l'AUF, Rouen 2003, s. 1-15.
 25. Tracz M., Rachwał T., Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2007, nr 3, s. 286-296.
 26. Visot M., Fleur Pellerin: "Je souhaite créer une école de l'entrepre-neuriat", 26.08.2013, "Le Figaro.fr", je-souhaite-creer-une-ecole-de-l-entrepreneuriat.php>.
 27. Wach K., Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości, "Horyzonty Polityki" 2011 2(2), s. 195-214.
 28. Zioło Z., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, nr 4, s. 12-23.
 29. Zioło Z., Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2007, nr 3, s. 10-17.
 30. Zioło Z., Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, w: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa gospodarki, red. Z.Zioło,T.Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2006, nr 2, s. 10-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu