BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolanin Artur (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
Promoting Entrepreneurship among Students on the Example of Academic Entrepreneurship Incubators
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 363-381, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inkubatory przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość, Studenci, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość akademicka
Enterprise incubators, Entrepreneurship, Students, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education, Academic entrepreneurship
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz dokonano krytycznej oceny ich funkcjonowania. Jako główne narzędzie badawcze zastosowano przegląd i krytykę piśmiennictwa oraz analizę dokumentów, w tym aktów prawnych oraz raportów z funkcjonowania tego typu jednostek w Polsce. Artykuł omawia funkcję akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na tle pozostałych instytucji otoczenia biznesu. Szeroko omówiono akty i ramy prawne funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, poświęcając sporo uwagi zadaniom, jakie realizują w obszarze edukacji i promocji przedsiębiorczości. Na podstawie występujących form organizacyjno-prawnych działania akademickich preinkubatorów i inkubatorów przedsiębiorczości, zaszeregowano je w dwie grupy - inkubatory działające w sieci ogólnopolskiej Fundacji "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości" (AIP) oraz inkubatory działające w strukturach uczelnianych jako ich jednostki organizacyjne lub podmioty zależne (np. spółki prawa handlowego). W artykule omówiono różnice podstaw prawnych i zasad ich powoływania i działalności. Na podstawie tak dokonanej, szczegółowej charakterystyki przedstawicieli form organizacyjnych akademickich inkubatorów wskazano mocne i słabe strony ich działalności. Artykuł uzupełniono o wyniki badań przedstawiające rzeczywiste oczekiwania przedsiębiorców względem tego typu ośrodków oraz społeczności akademickiej zrzeszonej w tego typu instytucjach.(abstrakt oryginalny)

The article presents the role of academic entrepreneurship incubators and provides a critical evaluation of their functioning. The primary research tool used is literature review and an analysis of documents, including legal instruments and reports on the functioning of this kind of units in Poland. The article discusses the role of academic entrepreneurship incubators compared to other business support institutions. Legal framework and instruments concerning the functioning of academic entrepreneurship incubators have been discussed at length, with considerable attention devoted to the tasks realized within the scope of entrepreneurship education and promotion. On the basis of the existing organizational and legal forms regulating the functioning of academic entrepreneurship pre-incubators and incubators, they have been classified into two groups - the incubators functioning within the Polish national foundation "Academic Entrepreneurship Incubators" (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, AIP) and the incubators functioning within higher education institutions as individual organization units or dependent entities (e.g. commercial law partnerships). The article discusses the differences in the legal basis and the principles underlying their establishment and functioning. Based on the detailed characterization of the representatives of the organization forms of academic entrepreneurship incubators, the strengths and weaknesses of their functioning have been indicated. The article has been supplemented with the results of the research presenting the actual expectations of entrepreneurs regarding this kind of centres as well as academic communities organized in this kind of institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akademickie Biura Karier w Polsce, bieżąca działalność i możliwości rozwoju. Raport, Rzecznik Praw Absolwenta, Warszawa 2014.
 2. Bratnicki M., Zbierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 3. Drucker P., Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, NY: HarperCollins Publishers, New York, 1985: VIII, s. 180.
 4. European Commission, 2005: 18; 2006: 4; 2008:10.
 5. Kosała M, Wach K., Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw (rozdział 7), w: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. J. Targalski, K. Zieliński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 121-154.
 6. Kosała M., Wach K., Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro, w: Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s. 113-129.
 7. Kosała M., Wach K., Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 866, "Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji", s. 19-36.
 8. Marszałek A., Analiza postaw przedsiębiorczości wśród studentów, "e-mentor" 2012, nr 3.
 9. Marszałek A., Inkubatory przedsiębiorczości jako katalizatory wzrostu w regionie, "e-mentor" 2009, nr 4.
 10. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010, s. 7.
 11. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011.
 12. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, IE, Radom-Łódź 2006.
 13. Mażewska M., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa 2012, s. 55.
 14. Mażewska M., Preinkubatory i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, PARP, Warszawa 2012, s. 57.
 15. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, PARP, Warszawa 2012.
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2006 Nr 46, poz. 328.
 17. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, nr 9, s. 246-257.
 18. Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.
 19. Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 20. Wach K., Szkoły wyższe w służbie dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 951 (2002), s. 263-272.
 21. Zasiadły K., Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik po doświadczeniach międzynarodowych, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu