BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola uniwersytetów we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, 2015, s. 93-100
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia lizbońska, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Knowledge-based economy, Lisbon Strategy, Education, Higher education
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W obliczu procesów globalizacyjnych i towarzyszącej im transformacji gospodarki z postindustrialnej do opartej na wiedzy, Unia Europejska przyjęła całościową i zintegrowaną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, jaką jest ogłoszona w 2000 r. Strategia Lizbońska. Jej głównym celem jest stworzenie w UE efektywnej i konkurencyjnej gospodarki, ale jego osiągnięcie nie jest możliwe bez społeczeństwa wiedzy, czyli takiego typu społeczeństwa, w którym "(...) wiedza i powiązane z nią umiejętności stanowią podstawowy element społecznego kapitału jednostki oraz modernizacyjnych zasobów społeczeństwa". Komisja Europejska 3 marca 2010 r. wydała komunikat w sprawie nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej - Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument ten jest kontynuacją i rozwinięciem Strategii Lizbońskiej. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia ta przyznaje w związku z tym szczególne miejsce szkołom wyższym, gdyż to uczelnie są miejscem tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, a także pozyskiwania jej z otoczenia. Tym samym uczelnie kształtują społeczeństwo wiedzy i przyczyniają się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. W XXI w., kiedy bogactwo i władza coraz silniej powiązane są z wiedzą, wzrasta znaczenie uniwersytetów oraz zajmowana przez nie pozycja. Rola, jaką mają do spełnienia ośrodki akademickie, nie ogranicza się jedynie do prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej, ale polega również na spełnianiu funkcji aktywnego aktora, uczestniczącego w kształtowaniu regionalnego środowiska ekonomicznego oraz, w szerszej perspektywie, trendów społecznych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kochanowski J.: Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006, nr 1/27.
 2. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf
 3. Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej. Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005.
 4. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/cllO67_pl.htm
 5. Sztompka P.: Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, http://kongresakademicki.pl uniwersytet-wspolczesny-zderzenie-dwoch-kultur/.
 6. Sowa K.Z.: Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza rola uniwersytetu. Uwagi socjologa. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 7. Sulejewicz A.: Pług, miecz i księga: otoczenie szkoły wyższej. W: Uczelnie i ich otoczenie: formy i możliwości współdziałania. Red. B. Minkiewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 8. Zaidi M.A., Sulejewicz A.: Management Education and Economie Transition: Institutionalization of the MBA Program in Pol and. WSE, Warsaw 2008.
 9. Uniwersytecka UŚ" Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, październik 2009, nr 1(171).
 10. Krąpiec M.A.: Człowiek, kultura, uniwersytet. KUL, Lublin 1982.
 11. Davis J.L.: A Revolution in Teaching and Learning in Higher Education: The Challenges and Implications for the Relatively Traditional University. "Higher Education in Europe" 2001, Vol. 26, No. 4.
 12. Education at a Glance 2012: OECD Indicators, 11 Sept., 2012.
 13. Sulejewicz A.: Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 14. Kwiek M.: Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 15. Zuziak W.: Czy uniwersytet powinien współpracować ze społeczeństwem w podnoszeniu jakości życia intelektualnego, kulturalnego i gospodarczego, czy powinien ograniczyć się tylko do prowadzenia prac badawczych i kształcenia studentów; http://kongresakademicki.pl/uniwersytet-wspolpracowac-spoleczenstwem- podnoszeniu-jakosci-zycia-intelektualnego-kulturalnegoi-gospodarczego- ograniczyc-sie-prowadzenia-prac-badawczych-ks/.
 16. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Warszawa 2009.
 17. Wawrzyniak B.: Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy. W: Dobre Państwo. Red. W. Kieżun, J. Kubin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 18. Etyka w zastosowaniach praktycznych, inicjatywy, programy, kodeksy. Red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałeczka, B. Rok. UNDP Polska, Warszawa 2002.
 19. Kozińska A.: Nowy alians... światły pracodawca, nowoczesny pracownik, dydaktyk z wysoką świadomością biznesową. W: Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich. Red. J. Dietl, Z. Sapijaszka. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2003.
 20. Leja K.: Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 21. http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/uniwersytety_16122010.htm
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu