BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzak Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych
Efficiency Public Higher Education Institutions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), s. 169-185, rys., tab., bibliogr. s. 182-185
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Sektor publiczny, Szkolnictwo wyższe, Efektywność
Data Envelopment Analysis (DEA), Public sector, Higher education, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Edukacja wyższa jest zaliczana do dóbr merytorycznych (społecznie pożądanych). Ze względu na to, że w wielu krajach rządy interweniują w mechanizm rynkowy wspierając szkolnictwo wyższe, pojawia się istotne pytanie o efektywność sektora publicznego w alokacji rzadkich zasobów gospodarczych. W artykule podjęto dyskusję na temat efektywności publicznych szkół wyższych i metod jej pomiaru, koncentrując uwagę na Data Envelopment Analysis (DEA). Dokonano przeglądu literatury zagranicznej i krajowej w tym zakresie. W artykule zaprezentowano również wyniki wstępnych badań w zakresie wskaźnika efektywności DEA dla trzynastu wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W badaniach zastosowano model CCR ukierunkowany na maksymalizację efektów. W modelu uwzględniono jedną zmienną po stronie nakładów i trzy zmienne po stronie efektów. Cztery wydziały uznano za w pełni efektywne, zaś pozostałych dziewięć za nieefektywne. Istnieje potrzeba kontynuacji badań na większej, ale wewnętrznie jednorodnej próbie badawczej. (abstrakt oryginalny)

Higher education is classified in the category of merit goods. Due to the fact that in many countries, governments interfere in the market mechanism by supporting higher education institutions, there arises an important question of the efficiency of the public sector in the allocation of scarce economic resources. The paper discusses the efficiency of public higher education institutions and its measurement methods, focusing on the non-parametric method - Data Envelopment Analysis. A review of the relevant domestic and international literature is included. The author presents the results of research into the DEA efficiency ratio for thirteen faculties of the Warsaw University of Life Sciences. The analysis was conducted using the CCR model aimed at maximizing effects. The model featured one input and three outputs. Four faculties were found efficient, and the remaining nine - inefficient. There is a need to continue research using alternative methods of measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I. 1985 Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bates J. M. 1993 The efficiency of local education authorities, "Oxford Review of Education", no. 19(3).
 3. Bowden E. V., Bowden J. H. 2002 Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 4. Celik O., Ecer A. 2009 Efficiency in accounting education: evidence from Turkish Universities, "Critical Perspectives on Accounting", no. 20.
 5. Chakraborty K., Biswas B., Lewis W. C. 2001 Measurement of technical efficiency in public education: A  stochastic and nonstochastic production function approach, "Southern Economic Journal", no. 67(4).
 6. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. 1981 Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through, "Management Science", no. 27.
 7. Charnes A., Cooper W. W., Lewin A. Y., Seiford L. M. 1994 Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Application, Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht - Londyn.
 8. Coase R. 2013 Firma, rynek i prawo, OficynaWolters Kluwer Business, Warszawa.
 9. Cooper W.W., Seiford L. M., Tone K. 2007 Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 10. Ćwiąkała-Małys A. 2009 Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Färe R., Grosskopf S., Lindgren B., Roos P. 1992 Productivity changes in Swedish pharmacies 1980-1989. A non- parametricMalmquist approach, "Journal of Productivity Analysis", no. 3(1).
 12. Fijor J. M. 2011 Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne?, "Studia Ekonomiczne. Economic Studies", no. 1(68).
 13. Gorynia M., Jaworska B., Owczarzak R. 2005 Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista", nr 5.
 14. Guzik B. 2009 Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Poznań.
 15. Hollingsworth B., Dawson P., Maniadakis N. 1999 Measurement of health care. A review of non- parametric methods and applications, "Health Care Management Science", no. 2(3).
 16. Hood Ch. 1991A Public Management for All Seasons?, "Public Administration", no. 69.
 17. Jacobs R. 2001 Alternative Methods to Examine Hospital Efficiency: Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis, "Health Care Management Science", no. 4.
 18. Johnes J., Yu L. 2008 Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis, "China Economic Review", no. 19.
 19. Kao C., Hung H.-T. 2008 Efjiciency analysis of university departments: An empirical study, "Omega", no. 36.
 20. Leitner K., Prikoszovits J., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K. 2007
 21. The impact of size and specialization on universities' department performance: a DEA analysis applied to Austrian universities, "Higher Education", no. 53.
 22. Leja K. 2013 Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i  współczesne wyznania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 23. Mancebon M.J., Bandres E. 1999 Efficiency Evaluation in Secondary Schools: the key role of model specification and of ex post analysis of results, "Education Economics", no. 7.
 24. Morawski R.Z. 1999 Kryteria efektywności instytucji akademickich, [w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Woźnicki J. (red.), Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 25. Mucha J. 2006 Interwencje państwa w systemie opieki zdrowotnej. Racje ekonomiczne, "Polityka Społeczna", nr 7.
 26. Musgrave R. A. 1987 Merit Goods, [in:] The New Palgrave: A Dictionary of Economic. First Edition, Vol. III, Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds.), Palgrave Macmillan, Londyn.
 27. Nazarko J., Komuda M., Kuźmicz K., Szebzda E., Urban J. 2008 Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkól wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4.
 28. O'Flynn, J. 2007 From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, "The Australian Journal of Public Administration", no. 66.
 29. Parker, L.D. 2012 From Privatised to Hybrid Corporatised Higher Education: A Global Financial Management Discourse, "Financial Accountability & Management", no. 28.
 30. Pasewicz W., Świtłyk M. 2010 Zastosowanie DEA do oceny efektywności technicznej działalności dydaktycznej uczelni publicznych w 2005 roku, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 280.
 31. Pietrzak M. 2013a Potrzeba kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, [w:] Rachunkowość a  controlling, E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku 2013b, Pietrzak M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 33. Porter M. E. 1992 The Competitive Advantage of Nations, The Macmilan Press, Lon- dyn/Basingstoke.
 34. Powell R. 2005 AQA Advanced Economics, Philip Allan Updates, Londyn.
 35. Roll Y., Hayuth Y. 1993 Port Performance Comparison Applying Data Envelopment Analysis (DEA), "Maritime Policy and Management", no. 20.
 36. Saunders E. S. 2003 Cost efficiency in ARL academic libraries, "The Bottom Line: Managing Library Finances", no. 16(1).
 37. Schimank U. 2005 New Public Management and the Academic Profession: Reflections on the German Situation, "Minerva", no. 43.
 38. Sprawozdanie Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego z działalności uczelni za rok 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 39. Sun S. 2004 Assessing joint maintenance shops in the Taiwanese army using Data Envelopment Analysis, "Journal of Operations Management", no. 22(3).
 40. Szkoły wyższe i ich finanse 2011, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 41. Świtłyk M., Pasewicz W. 2009 Efektywność techniczna kształcenia w państwowych wyższych szkołach zawodowych w latach 2004-2006, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 273.
 42. Tahar, S. 2013 Resource Allocation in Higher Education in The Context of New Public Management, "Public Management Review", no. 15.
 43. Thanassoulis E., Dunstan P. 1994 Guiding Schools to Improved Performance Using Data Envelopment Analysis: An Illustration with Data from a Local Education Authority, "Journal of the Operational Research Society", no. 45.
 44. Warning S. 2004 Performance differences in German higher education: empirical analysis of strategic group, "Review of Industrial Organization", no. 24.
 45. Wilkesman U., Schmid Ch. J. 2012 The Impacts of New Governance on Teaching at Germany Universities. Findings from a National Survey, "Higher Education", no. 63.
 46. Wolszczak-Derlacz J. 2013 Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce - analiza nieparametryczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu