BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogalska-Marasińska Anita (University of Łódź)
Tytuł
Child's Right to Learn about Multicultural Europe in Future Teachers' Education
Prawo dziecka do poznawania wielokulturowej Europy w kształceniu przyszłych nauczycieli
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 25, s. 133-155, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawa dziecka, Prawa człowieka, Edukacja
Children, Child rights, Human rights, Education
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Żyjemy w wielokulturowej Europie. Aby móc budować dobrą przyszłość dla Europy, trzeba wychowywać jej obywateli do kultury współprzebywania. Dziecko ma prawo do godnego życia, dlatego powinno uczyć się budować uczciwe relacje z innymi ludźmi. Odnoszą się do tego zarówno milenijne cele rozwoju (ang. MDGs), jak i założenia edukacji do zrównoważonego rozwoju (ang. ESD) - idee firmowane przez UNESCO. W obu przypadkach kultura posiada podstawowe znaczenie. Dziecko, poznając siebie i innych na tle własnej kultury i kultury tych innych, rozwija się w duchu otwartości i zrozumienia. Będąc świadomym podobieństw i różnic między ludźmi, może bez obaw współtworzyć społeczeństwo wielokulturowe. Aby taka edukacja międzykulturowa dała dobre rezultaty, potrzebni są całościowo przygotowani nauczyciele. Kształcenie przyszłych i doskonalenie obecnych nauczycieli wymaga nowego ujęcia zagadnień pedeutologicznych, które dziś potrzebują międzykulturowej aktualizacji. Bez odpowiedniej wiedzy i praktyki, kształcenie nauczycieli będzie odbiegać od wymagań społecznych, w tym oczekiwań wielokulturowej szkoły i klasy. Dlatego w kształceniu obecnych studentów kierunków pedagogicznych (S. Palka, A. de Tchorzewski) należy poszukiwać inspirujących i emocjonujących treści (publikacje tematyczne, podręczniki i karty pracy), które przy wykorzystaniu odpowiednich metod/strategii/modeli (np. model/skala Miltona Bennetta) stworzą z nich twórczych praktyków edukacyjnych. Jeśli prawem dziecka jest wielokierunkowy rozwój indywidualny i społeczny, który ma dawać szansę na bezpieczną i synergetyczną przyszłość, to nauczyciele muszą być w nowy sposób przygotowywani do swojej misji (np. projekty: K Duraj-Nowakowej, A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowskiej). Tematyka wielokulturowa powinna zatem wejść do kanonu treści kształcenia pedagogów (Z. Jasiński, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz).(abstrakt oryginalny)

We live in a multiculturalEurope. To build good future for worthy and safeEuropeit is indispensable to educate its citizens to the culture of common-being. A child has its right to dignity and respectful life. Thus he/she should learn to build sincere relations with other people. Those are the fundamental presumptions and ideas proclaimed by UNESCO. They constitute Millennium Development Goals (MDGs) and have an impact on education for sustainable development (ESD). In both cases culture has ultimate position. A child, learning about itself and about other people from the background of his/her own culture and in relation to the culture of those others, can develop the idea of openness and understanding. Being aware of similarities and differences between people he/she may create a multicultural society without fears and walls. We need holistically educated teachers to gain optimal effects of such intercultural education. Pre-service and in-service vocational education, need a new insight into pedeutology and need to update their tasks. Without proper knowledge and practice, teacher education will be far from social needs and multicultural school/class demands. Thus, contemporary students' education of pedagogical faculties should be a field of human sciences (S. Palka, A. de Tchorzewski) where one can find inspiring and emotional propositions and educational solutions (thematic publications, manuals and toolkits). Working on multicultural problems, and using suitable methods/strategies/models (like Milton Bennett scale - DMIS) one may become a skilful and empathic educational practitioner. A child has its right to individual and social multidimensional development, to safe and synergic future. Thus teachers should be differently prepared to undertake their mission (projects of: K. Duraj-Nowakowa, A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska). Multicultural topics should be introduced to teaching-learning standards of vocational teacher education (Z. Jasiński, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett M.J., Becoming Interculturally Competent, in: Toward Multiculturalism. A Reader in Multicultural Education, ed. J.S. Wurzel, Intercultural Resource Corporation, Newton MA 2004.
 2. Brems E., Inclusive universality and the child-caretaker dynamic, in: Reconceptualizing Children's Rights in International Development, eds. K. Hanson, O. Nieuwenhuys, Cambridge University Press, New York 2013.
 3. Duraj-Nowakowa K., Indywidualizm pedagogów akademickich: zagrożenia i perspektywy, "Horyzonty Wychowania", 12 (2013) 24.
 4. Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.
 5. Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo WSFP "Ignatianum" and WAM, Kraków 2011.
 6. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, eds. T. Lewowicki, J. Suchodolska, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.
 7. Gajdzica A., Assumptions of the integrated education system and possible implementation of intercultural education in classes I-III, in: Intercultural Education: Theory and Practice, eds. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 8. Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, United Nations Development Programme, New York 2013.
 9. Jasiński Z., A word about programs and standards of educating teachers and pedagogues in Poland, in: Education for Teachers and Pedagogues: Issues in International Context, eds. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 10. Jasiński Z., Postawy młodzieży z polskich pograniczy wobec "innych", in: Wybrane problemy edukacji i eurointegracji, eds. Z. Jasiński, S. Kaczor, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005.
 11. Kotusiewicz A., Kwiatkowska H., Koncepcja pedagogicznego kształcenia nauczycieli - metodologia analiz programowych, in: Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne, eds. A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, P. Zaczyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 12. Leo J. de, Education for Intercultural Understanding. Reorienting Teacher Education to Address Sustainable Development: Guidelines and Tools, UNESCO, Thailand 2010.
 13. Lewowicki T., Teacher training standards - Poland's 50-year experience, in: Education for Teachers and Pedagogues: Issues in International Context, eds. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 14. Nikitorowicz J., Dylematy patriotyzmu, nacjonalizmu i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Wprowadzenie do książki, in: Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, ed. J. Nikitorowicz, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.
 15. Nikitorowicz J., Międzykulturowość jako kategoria kultury i edukacji, in: Kultura w edukacji międzykulturowej - konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, eds. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 16. Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 17. Portera A., Intercultural and multicultural Education. Epistemological and Semantic Aspects, in: Intercultural and Multicultural Education. Enhancing Global Interconnectedness, eds. C.A. Grant, A. Portera, Routledge, New York, London 2010.
 18. Portera A., Intercultural education in Europe: epistemological and semantic aspects, "Intercultural Education", vol. 19 (2008) 6.
 19. Rogalska-Marasińska A., Humanizm - dialog - tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 20. Rogalska-Marasińska A., Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wobec potrzeby międzykulturowej edukacji, in: Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie - teoria - praktyka nauczycielska, ed. U. Szuścik, Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 21. Rogalska-Marasińska A., Odpowiedzialność nauczyciela muzyki za całościowy rozwój swojego ucznia - hermeneutyczny sens obcowania z muzyką, in: Konteksty kształcenia muzycznego, eds. E. Kumik, G. Poraj, Wydawnictwo AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2012.
 22. Tchorzewski A. de, Edukacja wobec problemów transformacji, integracji i globalizacji, in: Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, eds. U. Ostrowska, A. de Tchorzewski, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 23. Tchorzewski A. de, Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela, in: Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, ed. A. de Tchorzewski, Wydawnictwo "Wers", Bydgoszcz 1998.
 24. Vasak K., Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights, "UNESCO Courier" 30:11, Paris 1977.
 25. Vasak K., The International Dimensions of Human Rights, Greenwood Press, UNESCO, Paris 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu