BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nojszewska Ewelina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczna analiza efektywności szpitali
Economic Analysis of the Efficiency of Hospitals
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 2 (49), s. 103-129, rys., tab., bibliogr. s. 126-127
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Efektywność, Pomiar efektywności, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Analiza stochastyczna, Szpitalnictwo
Economic analysis, Effectiveness, Efficiency measurement, Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic analysis, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł przedstawia podstawy ekonomicznej analizy efektywności szpitali. W pierwszym punkcie, opierając się na dorobku naukowym Vilfreda Pareto, zostało zdefiniowane pojęcie efektywności. Ponieważ efektywność można mierzyć na kilka sposobów, przedstawiono podejście od strony kosztów, przychodów i zysku do ekonomicznej efektywności produkcji będącej iloczynem efektywności technicznej i alokacyjnej. W drugim punkcie przedstawiono dwie zasadnicze metody szacowania efektywności, a mianowicie metodę DEA zaczerpniętą z programowania liniowego oraz ekonometryczną metodę SFA będącą podejściem stochastycznym i parametrycznym. W kolejnych czterech punktach uwaga jest skoncentrowana na problemach determinujących efektywność szpitali i systemu ochrony zdrowia. Pierwszym problemem jest to, czy szpitale osiągają efektywność ekonomiczną rozumianą jako iloczyn efektywności technicznej i alokacyjnej. Drugie zagadnienie, pomimo że zaliczane do kwestii efektywności alokacyjnej, zostało wyodrębnione ze względu na swoją wagę. Chodzi mianowicie o sprawdzenie, czy szpitale są przekapitalizowane. Trzeci problem dotyczy wpływu kosztów ponoszonych przez szpitale na stopień ich specjalizacji. Ostatnia kwestia odnosi się do oddziaływania liczby szpitali na koszty ponoszone przez nie i system ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the basics of economic analysis of the efficiency of hospitals. In the first part, the concept of efficiency is defined on the basis of Pareto's legacy. Because efficiency can be measured in several ways, the article presents the approach to the economic efficiency of production, which is the product of technical and allocative efficiency, from the perspective of costs, revenues and profits. The second section describes the two main methods for estimating efficiency, namely the method of DEA drawn from linear programming and the econometric method of the SFA representing stochastic and parametric approach. Attention is focused on the problems of determining the efficiency of hospitals and the healthcare system in the following four points. The first issue is whether hospitals achieve economic efficiency understood as a product of technical and allocative efficiency. The second issue, although connected with allocative efficiency, is treated as a separate one because of its significance. It concerns checking whether hospitals are overcapitalized. The third issue refers to the impact of the costs incurred by hospitals on the degree of their specialization. The last issue concerns the impact of the number of hospitals on costs incurred by hospitals and the healthcare system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adel Mohammed Al-Shayea (2011), Measuring hospital's units efficiency: A data envelopment analysis approach, "International Journal of Engineering and Technology", December 2011, Vol. 11, No. 06, s. 7-19.
 2. Aigner D.J., Lovel C.A.K., Schidt P. (1977), Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics", No. 6.
 3. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. (1984), Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, "Management Science", No. 30.
 4. Baumol W.J., Panzar J.C., Willing R.D. (1982), Contestable markets and the theory of industry structure, Harcourt Brace Jovanovich, NY.
 5. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", No. 2.
 6. Coelli T.J., Rao D.S.P., O'Donnell C.J., Battese G.E. (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd ed., Springer.
 7. Cowing T.G., Holtmann A.G. (1983), Multiproduct short run hospital cost functions: Empirical evidence and policy implications from cross-section data, "Southern Economic Journal", No. 49.
 8. Farrell M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, "The Journal of the Royal Statistical Society", Seria A, nr 120 (III).
 9. Feldstein M.S. (1967), Economic Analysis for Health Service Efficiency: Econometric Studies of the British National Health Service, North-Holland Publishing Company: Amsterdam.
 10. Gaynor M.S., Kleiner S.A., Vogt W.B. (2013), Analysis of Hospital Production: an Output Index Approach, "Journal of Applied Econometrics", http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.2371/pdf
 11. Goldman F., Grossman M. (1982), The production and cost of ambulatory medical care in community health centers, NBER Working Paper Series, WP No. 907.
 12. Meeusen W., van den Broeck J. (1977), Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, "International Economic Review", No. 18.
 13. Pareto V (1909), Manuel d'economie politique, Paris: V Giard et Briere.
 14. Rodriguez- Alvarez A., Knox Lovell C.A. (2004), Excess capacity and expense preference behavior in National Health Systems: an application to the Spanish public hospitals, "Health Economics", 13 (2).
 15. Schmidt P., Knox Lovell C.A. (1979), Estimating technical and allocative inefficiency relative to stochastic production and cost frontiers, "Journal of Econometrics" No. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu