BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego
An Alternative Model of Measuring Human Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (32), 2015, nr 105, s. 103-112, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Pomiary, Wynagrodzenie za pracę
Human capital, Measurement, Remuneration for work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie alternatywnego modelu kapitału ludzkiego oraz możliwości zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Model ten stanowi rozwinięcie ogólnego modelu kapitału wykorzystującego tradycyjne zasady pomiaru obowiązujące w rachunkowości. Połączenie tych zasad rachunkowości z odkryciem stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu (stanowiącej w modelu czynnik dyskontujący) pozwala na dokładny pomiar kapitału oraz indywidualnego kapitału ludzkiego. Opis modelu kapitału ludzkiego został poszerzony o porównanie go z klasycznymi modelami kapitału ludzkiego, m.in. koncepcją kapitału ludzkiego Beckera i Shultza. Artykuł zawiera również prezentację zasad opłacenia kapitału ludzkiego. Zasady te wynikają z natury kapitału i kapitału ludzkiego. Przedstawiona metoda pomiaru oraz zasady właściwego opłacenia kapitału ludzkiego znajdują zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu. W szczególności pozwalają na rozwiązanie szeregu ważnych kwestii płacowych takich, jak płaca minimalna, adekwatne nierówności płacowe w gospodarce, płace w sektorze publicznym, jak również mogą stanowić podstawę systemów wynagradzania przedsiębiorstw. Stanowią tym samym alternatywę dla dominującej w literaturze ekonomicznej nadrzędnej roli rynku pracy w kształtowaniu wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present an alternative model of human capital and its possible applications in economics and management. This model builds on the general model of capital using the traditional rules in force in the accounting measurement. The combination of these accounting rules with the discovery of constant economic growth potential (which is the discount factor model) allows for the accurate measurement of individual capital and human capital. A description of the human capital model has been extended to compare it with classic models of human capital, including the concept of the human capital of Becker and Schultz. The article contains the presentation of the principles of pay for human capital. These principles arise from the nature of capital and human capital. The presented method of measurement and principles of proper pay for human capital are used in economics and management. In particular, this allows solving a number of important issues of pay, such as the minimum wage, adequate wage inequalities in the economy, wages in the public sector, and may also provide the basis for remunerating companies. They provide an alternative to the dominant economic literature paramount role in shaping the labour market wages.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. McConnel C.L., Brue S.L., Contemporary Labour Economics, Wyd. McGraw-Hill Companies, 1986.
  2. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
  3. Dobija M., How to Place Human Resources into Balance Sheet?, Journal of Human Resource Costing and Accounting, vol. 3, no 1.
  4. Ijiri Y., Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horizons", Vol. 9 No 3; C, 1995.
  5. Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011.
  6. Burzym E., Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce i ich ujęcie w rachunkowości, [w:] Polska szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH, Warszawa 2004.
  7. Kozioł W., Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 19, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
  8. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  9. Sunder S., Theory of Accounting and Control, South - Western College Publishing, Cincinnati 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu