BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Kierunki zamian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego
Directions of Changes in Reporting of Units of Territorial Self-Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (32), 2015, nr 105, s. 205-216, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Sprawozdawczość, Rachunkowość
Local government, Reporting, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawozdawczość obejmuje swym zakresem usystematyzowane zbiory informacji tworzonych zarówno przez rachunkowość, jak i poza nią. Te informacje powinny być przydatne w podejmowaniu decyzji zarządczych, dokonywaniu oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący system sprawozdawczości w sektorze samorządowym nie w pełni dostarcza potrzebnych danych. Dlatego też potrzebne są w nim zmiany mające na celu wypracowanie takich form sprawozdań, które będą spełniać cele statystyczne i informacyjne budżetu państwa, a jednocześnie zaspokoją potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oraz oceny prowadzonej gospodarki finansowej. (abstrakt oryginalny)

Reporting includes a systematised collection of information created by accounting and outside accounting. The information should be useful in taking managing decisions and evaluating the financial situation of a unit of territorial self-government. The present system of reporting in the selfgoverning sector does not provide such data. Therefore, changes are needed that would aim at implementing such forms of reporting that will fulfill the statistical and informative goals of the state budget and will satisfy the informative needs of units of the territorial self-government within the scope of managing and evaluating the conducted financial economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., B. Filipiak, M. Gorzałczńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzie, decyzje, procesy. PWN, Warszawa 2006.
 2. Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 3. Filipiak B., Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie audytowej JST, [w:] P. Tarno (red.) Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wydawnictwo RIO Zielona Góra, Zielona Góra 2008.
 4. Hass-Symotiuk M., Sprawozdawczość budżetowa, [w:] T. Kizuikiewicz (red.) Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2006.
 5. Hass-Symotiuk M., Sprawozdawczość budżetowa, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2004.
 6. Kostrzewa T., Wdrożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Szczecin 2011.
 7. Kozyra B., Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego za 2005 rok (wybrane zagadnienia), Finanse Komunalne, 2006, nr 10.
 8. Postuła M., Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym - nowe rozwiązania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, Szczecin 2013.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pastwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 289.
 10. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 11. Sawicki K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2002, s. 71.
 12. Sobieszkoda-Gołąbek Z, Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2007, nr 1-2, s. 36.
 13. Świderska G.K., Sprawozdania finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2003.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U z 2013 r. poz.885 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 29 września 2013 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 289.
 16. Winiarska K., Wołoszyn A.J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 326.
 17. Winiarska K (red.), Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2012.
 18. Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu