BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Związek płynności finansowej z wielkością przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
Financial Liquidity and Company Size Relationship Basing on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 31-48, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Wielkość przedsiębiorstwa, Płynność finansowa
Stock market companies, Enterprise size, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związku płynności finansowej przedsiębiorstwa z jego wielkością. Płynność finansowa przedstawiona jest przez autorkę w ujęciu statycznym oraz dynamicznym i mierzona jest wskaźnikiem bieżącym, cyklem konwersji gotówki i stosunkiem aktywów bieżących do aktywów ogółem. Wielkość przedsiębiorstwa rozważana jest jako wielkość aktywów lub sprzedaży. Metodologia badania - Ocenę zależności między płynnością finansową a wielkością przedsiębiorstwa przeprowadzono w oparciu o analizę korelacji oraz regresji między poszczególnymi wskaźnikami na podstawie danych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997-2011. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że płynność finansowa jest złożonym zjawiskiem i wpływa na wielkość przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Istnieje wpływ zarządzania płynnością finansową na wielkość przedsiębiorstwa, co świadczy o tym, że pewnej wielkości przedsiębiorstwa można przypisać zestaw wskaźników płynności finansowej, które tę wielkość determinują. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to provide financial liquidity of a company relationship to its size. Financial liquidity is presented by the author in terms of static and dynamic indicators, and is measured by the current ratio, the cash conversion cycle and the ratio of current assets to total assets. The size of the company is considered as the amount of assets or sale. Design/methodology/approach - Assessment of the relationship between liquidity and the size of the company was based on the correlation and regression analysis between indicators based on data of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 1997-2011. Findings - The research found that liquidity is a complex phenomenon and affects the size of the enterprise. Originality/value - There is an effect of the liquidity management on the size of the company which indicates that a company size can be attributed to the set of indicators of liquidity, which determine the size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Elston J.A. (2001), Does firm size matter? Evidence on the impact of liquidity constraint on firm investment behavior in Germany, HWWA Discussion Paper, no. 113.
 2. Aziz A., Lawson H.G. (1989), Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses, "Financial Management", Spring, s. 55-63.
 3. Bolek M., Wolski R. (2011), Wpływ płynności na rentowność przedsiębiorstwa, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXI, red. W. Welfe, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 219-234.
 4. Cooley T. Quadrini V. (2001), Financial markets and firm dynamics, "American Economic Review" vol. 91, s. 1286-1310.
 5. Hager H.C. (1976), Cash Management and Cash Cycle, "Management Accounting", March, s. 19-21.
 6. Koźmiński A.K. (1998), Odrabianie zaległości. Zmiany w organizacji i zarządzaniu w byłym bloku socjalistycznym, WN PWN, Warszawa.
 7. Fagiolo G., Luzzi A. (2006), Do liquidity constraints matter in explaining firm size and growth? Some evidence from the Italian manufacturing industry, "Industrial and Corporate Change" vol. 15, no. 1, s. 1-39, DOI: 10.1093/icc/dtj001.
 8. Largay J.A., Stickney C.P. (1980), Cash Flows Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy, "Financial Analysts Journal", July/August, s. 51-54.
 9. Lyroudi K., Rychter (Bolek) M. (2012), An investigation of the companies' liquidity and the factors affecting it: The case of Poland, Multinational Finance Society Annual Conference, Kraków.
 10. Michalski G. (2010), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 11. Misztal S. (1994), Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 164-171.
 12. Myers S.C., Majluf N. (1984), Corporate Financing and investment decisions when firms have information investors do not have, "Journal of Financial Economics" vol. 13.
 13. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, "Journal of Financial Economics" vol. 52.
 14. Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych) (1996), red. S. Sudoł, W. Karaszewski, Wyd. UMK, Toruń.
 15. Rachwał T. (2008), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa-Kraków, s. 53-85.
 16. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej (2001) red. E. Mączyńska, t. I-II, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa.
 17. Richardson V.D., Laughlin E.J. (1980), A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Managment", s. 32-38.
 18. Sapijaszka Z. (1997), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa.
 19. Uyar A. (2009), The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey, "International Research Journal of Finance and Economics", issue 24.
 20. Wasilewski M., Pisarska A. (2009), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu