BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uchto Beata
Tytuł
Kim jestem? - Pytania o tożsamość w dobie XXI wieku
Who Am I? - The Quest For Identity In The 21st Century
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2012, vol. 11, nr 22, s. 137-151, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Cywilizacja, Tożsamość, Media
Civilization, Identity, Media
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję tożsamości współczesnego człowieka i jej przemiany pod wpływem różnorodnych mediów. Autorka skupiła się głównie na wpływie Internetu, traktując to medium jako jedno z silniejszych źródeł wpływu na osobowość i tożsamość człowieka. W artykule przedstawiono wiele refleksji badawczych związanych z rolą autorytetu we współczesnym świecie oraz zmianami systemów wartości. Zaprezentowano również możliwe konsekwencje pogłębiającego się kryzysu tożsamości u ludzi młodych a zwłaszcza ich samotność, poczucie bezcelowości oraz uleganie negatywnym wzorcom. Artykuł nie przedstawia gotowej tezy, jego zadaniem jest zasygnalizowanie różnych problemów i rozterek dotykających jednostkę ludzką. Autorka pragnie zasygnalizować, iż jest to problem wielokontekstowy i swoim obszarem badawczym obejmuje nie tylko nauki psychologiczne ale przede wszystkim nauki pedagogiczne, filozoficzne i socjologiczne.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of modern human identity and its transformation under the influence of various media. The author concentrates mainly on the influence of the Internet, treating it as one of the strongest sources of influence on human personality and identity. The article discusses many scientific concepts related to the role of authority in the modern world and changes which affected the system of values. The author also presents some possible consequences of a deepening identity crisis among young people, especially their loneliness, the feeling of pointlessness and succumbing to negative pressure. The article does not provide one single thesis but it rather signals that there are many problems and dilemmas that a human being has to face nowadays. The author wishes to show that this is a complex problem which should be studied not only by psychological research but also pedagogical, philosophical and sociological one.(original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Tożsamość jednostki w obliczu wyboru. Między przystosowaniem a ucieczką od rzeczywistości, "Czasopismo Psychologiczne", 15 (2010) 1.
 2. Branicki W., Tożsamość a wirtualność, Kraków 2009.
 3. Budakowska E., Tożsamość bez granic. Warszawa 2005.
 4. Brzezińska A., Piotrowski K., Skala Wymiarów Tożsamości- DIDS: podstawy teoretyczne, w: Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy, red. W. Zeidler, Warszawa 2011.
 5. Czerka E., Bunt dorastania a poczucie sensu życia, w: Szanse rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Poznań 2002
 6. Ćwikliński A., Pomiędzy oddziaływaniem szkoły i kultury popularnej. Dylematy tożsamościowe współczesnej młodzieży, w: Kultura popularna- tożsamość- edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.
 7. Drożdż M., Tożsamość człowieka w cyberprzestrzeni, w: Wokół tożsamości człowieka, red. W. Zuziak, Kraków 2006.
 8. Gałdowa A., Tożsamość człowieka, Kraków 2000.
 9. Gergen K. J, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009.
 10. Harwas- Napierała B., Liberska H., Tożsamość a współczesność, Poznań 2007.
 11. Izydorczyk B., Rybicka-Klimczuk A. (2009), Środki masowego przekazu i ich rola w kształtowaniu wizerunku ciała u zróżnicowanych wiekiem kobiet polskich (analiza badań własnych),"Problemy Medycyny Rodzinnej", Vol XI (2009) 3.
 12. Jawłowska, A. ( 2010 ). Wokół problemów tożsamości, Warszawa 2001.
 13. Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa 1981.
 14. Kubicka D., Społeczno-poznawcza teoria komunikacji masowej Alberta Bandury, w: Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, red. D.Kubicka, A. Kołodziejczyk, Kraków 2007.
 15. Mandrosz-Wróblewska J., Tożsamość i niespójność Ja a poszukiwanie własnej odrębności, Wrocław 1988,
 16. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Poznań 2009.
 17. Miluska J., Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań 1996.
 18. Oleś M., Wymiary tożsamości a subiektywna jakość życia u młodzieży, "Czasopismo Psychologiczne", 16 (2010) 1.
 19. Paluchowski W. J., Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia. Warszawa 2009.
 20. Piotrowski K., Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa 2010.
 21. Poprawa R., Test problematycznego używania internetu- adaptacja i ocena psychologiczna "Internet Addiction Test" K.Young, "Przegląd Psychologiczny", 54 (2011) 2.
 22. Szpunar M., Internet jako pole poszukiwań i konstruowania własnej tożsamości, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, Warszawa 2005.
 23. Pilecka W., Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia. Rzeszów 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu