BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Konrad (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Agencje Wykonawcze w resorcie Obrony Narodowej
Executive Agencies in the Ministry of National Defence
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (33), 2015, nr 106, s. 209-217, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, Finanse publiczne, Bezpieczeństwo, Sektor finansów publicznych
Army, Public finance, Security, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rok 2010 to początek reform zainicjowanych nową ustawą o finansach publicznych. W artykule tym, autor na tle przemian w sektorze publicznym przedstawia zmiany zachodzące w resorcie obrony narodowej, tj. głównie w obszarze powołania nowych form orgnizacyjnoprawnych - agencji wykonawczych, które w resorcie funkcjonują jako Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Celem tego opracowania jest przedstawienie wykorzystanych w resorcie obrony narodowej metod racjonalizacji zarządzania finansami publicznymi, polegających na koncentracji zadań przy wykorzystaniu istniejących form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych i planie powołania nowej, jednej w resorcie Agencji Mienia Wojskowego. (abstrakt oryginalny)

2010 can be marked as the beginnig of reforms, which got initiated through the Public Finance Act. In this article the author discusses, against the background of Changes within the public sector, modifications that take place within the resort of national defence. That is to say, mainly in the field of the dismissal of organizational-legal reforms. This applies to executive agencies: the Military Property Agency and the Military Housing Agency. The chief objective of this paper is to present the methods of streamlining the public financial management used in the Ministry of National Defence, involving the concentration of tasks using the existing organizational and legal forms of the public finance sector and plannig the establishment of a new one in the Ministry of the Military Property Agency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wyd. Prescom, Wrocław 2010.
 2. Ofiarski Z., Prawo Finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Prawne aspekty prywatyzacji, pod red. J. Blicharz, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
 4. Propedeutyka finansów, pod red. nauk. L. Kościelecki, K. Stańczyk, AON, Warszawa 2014.
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Dz.U. nr 108 poz. 705 z późn. zm.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiają- cym statut agencji wykonawczych.
 7. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013, Dz.U. 2013, poz. 169.
 8. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 206, poz.1367 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240; tekst jednolity -. Dz. Uz 2013, poz. 885.
 10. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711; tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 712.
 11. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, pod red. nauk. W. Wójtowicz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu