BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świętoniowska Joanna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Warzybok Anna (ML System sp. z o.o.)
Tytuł
Innovation as the Final Result of R&D Projects
Innowacja jako wynik projektu badawczo-rozwojowego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (33), 2015, nr 106, s. 219-229, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka badawczo-rozwojowa, Innowacje, Koszty innowacji
R&D policy, Innovations, Costs of innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Projekty badawczo rozwojowe (B+R) są jednym z rodzajów projektów, które mogą stać się źródłem innowacji. Ich złożoność oraz nieprzewidywalność powodują, że aby osiągnąć oczekiwany sukces w projekcie firmy stale muszą monitorować realizację jego założeń. Stworzenie odpowiedniego systemu mierników niezbędnych do monitorowania rezultatów projektu wymagać będzie dokonania podziału prac B+R na badania podstawowe, badania stosowane oraz prace rozwojowe. Przyjęta metoda rozliczania przychodów oraz kosztów poniesionych w związku z działaniami badawczymi będzie różniła się w zależności od rodzaju badań. Prawidłowo rozpoznany typ projektu B+R daje kierownikom projektów odpowiednie informacje niezbędne do oceny wydatków w projekcie oraz monitorowania jego postępów. (abstrakt oryginalny)

R&D projects are the types of projects which can be a source of innovation. The complexities and unpredictability of R&D projects mean that companies need to continuously review projects' assumptions to attain success. In order to establish a system of indicators, metrics and forecasts to measure the project results, a division of R&D works must be carried out: basic research, applied research, experimental development. The method of accounting for income and expenses incurred in the research activities differs due to the division for these different types of research. Only properly recognized types of R&D projects will give project managers appropriate information to assess expenditures and monitor project progress.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett D., Lewis C., The Strategic Evaluation of R & D Projects Through the use of Vert [in:] Kidd J. B., Achieving Competitive Edge Getting Ahead Through Technology and People, Springer London 1991.
 2. Ferrari M., La Rocca L., Innovation and performance: some evidence from Italian firms [in:] Epstein M.J., Manzoni, A.Dávila J.F., Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and Practices; Business & Economics, 2010.
 3. Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A., Zarządzanie projektami badawczorozwojowym w sektorze przemysłu, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
 4. Huchzermeier A., Loch C.H., Project Management Under Risk: Using the Real Options Approach to Evaluate Flexibility in R&D, "Management Science", Volume 47, Issue 1, January 2001.
 5. Insights in Innovation Management - Tangible Results from IMProve; European Commission; Europe INNOVA Paper no 10; 2008.
 6. International Accounting Standard 38 Intangible Assets.
 7. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 8. Kozak P., Koszty działalności badawczo - rozwojowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38 Wartości niematerialne, "Copernical Journal of Finance and Accounting", Vol. 1, Issue 1 (2012).
 9. Maćkowiak E., Ujęcie nakładów na prace badawczo-rozwojowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin 2013.
 10. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.
 11. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development - Frascati Manual, Sixth Edition, OECD, 2002.
 12. Research and development in Poland. 2014 Report, Deloitte, 2014, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl _randd_report_2014.pdf, 04.02.2015.
 13. Turner J.R., The Handbook of Project - Based Management, McGraw-Hill, London 2008.
 14. Talaga-Spławska D., Wierzbicki A., Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R. Poradnik dla księgowych jednostek naukowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 1994 No 121, poz. 591, as amended).
 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 No 21 poz. 86, as amended).
 17. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 No 96 poz. 615, as amended).
 18. Žižlavsk O., Past, Present and Future of the Innovation Process; "International Journal of Engineering Business Management", 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu