BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Świdnicy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 128-144, bibliogr.15 poz.,rys., tab
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Miasto, Krajobraz miasta
Revitalization, City, City landscape
Kraj/Region
Świdnica
Abstrakt
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast podlega modyfikacji wraz z ewolucją możliwości i potrzeb żyjących w nich ludzi. Przemiany w formach działalności człowieka znajdują swoje odbicie w architekturze miast, ich układach urbanistycznych, a także w strukturze społecznej. Odzwierciedleniem zmienności struktury funkcjonalnej i przestrzennej w miastach jest eliminacja terenów przemysłowych z obszarów wewnątrzmiejskich.. Powszechność pojawienia się zdegradowanych wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych zaowocowała procesem modernizacyjnym, który w literaturze przedmiotu określany jest mianem rewitalizacji. Istotą tego procesu przekształceń przestrzeni miejskiej jest sekwencja planowanych działań, mających na celu ożywienie gospodarcze oraz zmianę struktury funkcjonalno-przestrzennej zdegradowanych obszarów miasta. Jest to proces, któremu mogą zostać poddane tereny miejskie o różnym przeznaczeniu, np. przemysłowe, militarne czy też komunikacyjne . Celem rewitalizacji jest wyposażenie obszaru w nowe funkcje, odmienne od poprzednich, w wyniku zaplanowanych i skoordynowanych działań interwencyjnych i naprawczych. Zmiana programu użytkowego skutkuje nowymi formami organizacji przestrzeni, odmiennymi powiązaniami z otaczającymi terenami oraz bardzo często wpływa na położenie przekształconego obszaru w hierarchii ważności terenów miejskich. Rewitalizowane obszary zyskują nowy wymiar przestrzenny, funkcjonalny, społeczny i ekonomiczny, który oddziałuje lokalnie, w miejscu dokonywanych przekształceń, ale jednocześnie wpływa pośrednio na strukturę całego miasta .(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski A.: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na przykładzie "Manufaktury " - dawnych Zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi. W: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Red. B. Filipiak. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42
 2. Kaczmarek S.: Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi. W: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi. Red. T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek. "Studia KPZK PAN" 2010, tom CXXXII
 3. Kaczmarek S.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001
 4. Liszewski S.: Przestrzeń miejska i jej organizacja. W: Geografia, człowiek, gospodarka. Red. B. Domański, A. Jackowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997
 5. Markowski T" Stawasz D.: Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007
 6. Mini informator o Świdnicy, wydanie 09.2002
 7. Plan Miasta Świdnicy, wyd. U, 1993, http://www.swidnica.risp.pl/historia.htm
 8. Sikora D., Turała M.: Rewitalizacja jako instrument determinujący funkcje przestrzeni publicznej w miastach poprzemysłowych -przykład Łodzi. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005
 9. Tertelis M.: Pozyskanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe. Rewitalizacja miast. Procedury - uchwały - umowy. Wytyczne do wniosku. C.H. Beck, Warszawa 2005
 10. Uchwała nr LD/523/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1 A)"
 11. Uchwała nr XXIV/293/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy (Podprogram 2)"
 12. Wierzchowski M.: Wybrane aspekty remontów i modernizacji powojennych zasobów mieszkaniowych w Polsce. "Kwartalnik Naukowy" 2007, z. 3
 13. Załącznik do uchwały nr XXIV/293/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy (Podprogram 2)"
 14. Załącznik do uchwały nr XXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy (Podprogram 2)", Świdnica 2009
 15. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu