BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Messner Zbigniew
Tytuł
Rachunkowość polska na przełomie wieków
Polish Accountancy at the Pivot of the Century
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2001, nr 12, s. 9-18
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Rachunkowości i Finansów
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia rachunkowości, Rozwój rachunkowości, Inżynieria finansowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Ochrona środowiska, Sektor publiczny, Wojsko, Komputeryzacja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Accounting history, Development of accounting, Financial engineering, Cost accounting, Management accounting, Environmental protection, Public sector, Army, Computerization of accounting, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunkowość za względu na specyficzne metody ewidencji majątku i zdarzeń gospodarczych powstająca w konkretnym przedsiębiorstwie stanowi główny moduł system informacji ekonomicznej. Zakres zadań i funkcji rachunkowości w tym zakresie zmieniały się na przestrzeni wieków. Rachunkowość jest nauką stosowaną, a więc ściśle powiązana z praktyką gospodarczą. Należy przyjąć, że w nadchodzącym okresie na rozwój nauki i rozwiązań utylitarnych rachunkowości w Polsce będzie miało wiele czynników. Wśród tych czynników należy wymienić między innymi dalszy rozwój gospodarczy zarówno w skali krajowej i w wymiarze międzynarodowym. Rozwój instytucji finansowych, a zwłaszcza usług określanych jako "inżynieria finansowa" będzie miała wpływ na rozwiązania stosowane w rachunkowości. W związku z koniecznością uszczegółowienia, a więc i zdetalizowania rachunków decyzyjnych i efektywnościowych nastąpi dalsza rozbudowa metod z zakresu rachunku kosztów. Kolejną dziedziną rachunkowości, która w najbliższych latach ulegnie udoskonaleniu jest rachunkowość zarządcza, która w ostatnich latach została wyraźnie wyodrębniona z rachunkowości finansowej. Skuteczne odzwierciedlenie w badaniach naukowych i praktyce musi znaleźć szersze zainteresowanie rachunkowością sektora publicznego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a tym samym stworzenie warunków do swobodnego przepływu kapitałów i tworzenia przedsiębiorstw ponadnarodowych w naszym kraju będzie miało wpływ na dalszą i głębszą harmonizację polskiego prawa z zakresu rachunkowości z rozwiązaniami międzynarodowymi, a szczególnie z Dyrektywami Unii i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Accountancy due to its specific methods of property and events record within the area of a given company is the main module of ecomomic information system. The accountancy range of assignments and functions have changed within the past centuries. Accountancy is an applies science, therefore is strictly associated with economy practice. It has to be taken over consideration that in the coming period many factors will infuence upon the development and utilitarian solutions of Polish accountancy. Among these factors we should mention further economic develompnet within the state and international terms. The development of financial institutions and especially services called "financial engineering" will have a prominent influence on the solutions used in accountancy. Due the necessity of specifing, at the same time detailing the decision based abd effective calculates, further enhancing of cost calculating methods is to be expected. The next branch of accountancy that is to improve in the next few years is managing accountancy, witch have been excluded from the financial accountancy for the last few years. The accountancy of a public sector should be given immediate attention and efficient scientific research altogether with practical attitude. Poland joining EU, at the same time creating conditions for the fress overflow. Influence upon the further and deeper harmonizign of Polish accountancy law with international solutions and especially in accordance with European and International Accountancy Standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jerzy Gierusz: Rachunek kosztów produkcji sprzężonej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1996.
  2. Alicja Jaruga, Anna Szychta: Rozwój rachunku działań (Activity - Based Costing), Rachunkowość Nr 10/1994.
  3. Ewa Eljasiak, Jerzy Gierusz: Rachunek kosztów działalności (Activity - Based Costing). Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Nr 29
  4. Praca zbiorowa pod red. Alicji Jarugowej pt.: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, część II, Wyd. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 1995.
  5. Wojciech A. Nowak: Rachunkowość a zarządzanie jakością, "Rachunkowość" nr 6/1997.
  6. Anna Kuzior, Marzena Strojek: Co wiedzą księgowi o "zielonej" rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Nr 33/1995.
  7. Marta Stępień: Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 23.
  8. W. Nowak i A. Jaruga: Rachunkowość sektora publicznego, a nowe zarządzanie publiczne. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 30/1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu