BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczyńska Magdalena (Politechnika Łódzka), Kałuziak Klaudia (Politechnika Łódzka), Stankiewicz-Mróz Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Motywowanie pozapłacowe jako czynnik budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y
Non-Pay Incentives as a Factor of Creating Engagement of Employees from Y Generation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2015, z. 60, nr 1200, s. 61-79, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje pozapłacowe, Ocena pracowników, Zaangażowanie pracowników, Motywacje, Zaangażowanie organizacyjne, Pokolenia, Dobór próby badawczej, Wyniki badań, Przedsiębiorstwo
Nonwage motivations, Employee appraisal, Employees' engagement, Motivation, Organizational commitment, Generation, Selection of test methods, Research results, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez organizację zależy przede wszystkim od zaangażowania jej pracowników. W procesie budowania zaangażowania nie ma możliwości posługiwania się schematami wielokrotnego użytku. W obliczu szybko zmieniających się warunków oraz konkurencji o najlepszych pracowników firma musi znajdować ciągle nowe sposoby pobudzania motywacji oraz kreowania długookresowego zaangażowania afektywnego pracowników. Szczególną rolę w procesie budowania zaangażowania przypisuje się systemom motywacyjnym "szytym na miarę", uwzględniającym rzeczywiste potrzeby i oczekiwania pracowników, które zmieniają się w różnych fazach życia. W ramach niniejszego opracowania skoncentrowano się na wybranej grupie pracowników - reprezentantach Pokolenia Y. Celem referatu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie mają instrumenty motywowania pozapłacowego w procesie budowania zaangażowania młodych pracowników.(abstrakt oryginalny)

The achievement of the company's competitive gain depends first of all on the engagement of its employees. In the process of building the engagement it is impossible to use the multi-usage schemes. Taking into account quickly changing conditions and the competition for the best employees the company must be constantly finding new ways to stimulate the creation of long-term motivation and affective commitment of employees. A special role in the process of building the engagement is attributed to "tailor-made" incentive systems, taking into account the real needs and expectations of employees that change with human ontogenetic development. The purpose of the paper is to answer the question: how important are the instruments of non-pay incentives in the process of building the involvement of young workers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker H.S.: Notes on the Concept of Commitment, American Journal of Sociology, nr 66/1, 1960.
 2. Borkowska S.: System motywacyjny w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 11.
 3. Cooper C., Cox C., Makin P.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, ss. 78-81.
 4. Fazlagić J.A.: Charakterystyka pokolenia Y, [w:] e-mentor nr 3 (25)/2008 http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/25/id/549
 5. Gadomska-Lila K.: Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 1, 2015.
 6. Griffin R.W.: Podstawy Zarządzania Organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 458.
 7. Haber L.H.: Management. Zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1995, s. 144.
 8. Juchnowicz M.: Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, Kontrowersje, Aplikacje, wyd. PWE Warszawa 2010, ss. 37-28.
 9. Oleksyn T.: Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997, s. 142.
 10. Penc J.: Encyklopedia Zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2008, s. 501.
 11. Robins D., Perryman S., Haydays S.: The Drivers of Employee Engagement, Report 408, Institute for Employment Studies, 2004.
 12. Rubin J.: Jak motywować polską generację Y, 23 sierpnia 2010, http://www.inwestycjawkadry.info.pl/download/jak_motywowac_polska_generacje _y.pdf (dostęp 09.05.2015).
 13. Spik A.K., Kincewicz K.: Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi- zaangażowanie organizacyjne, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 420.
 14. Stankiewicz-Mróz A.: Zmiany w treści kontraktu psychologicznego implikowane oczekiwaniami pracowników z pokolenia Y, [w:] A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, Wyd. Media Press, Łódź 2008, ss. 363-364.
 15. Walczak W.: Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, E-mentor nr 2 (44)/2012; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917 (dostęp 09.05.2015).
 16. Woźniak J.: Współczesne systemy motywacyjne, Teoria i praktyka, Wydawnictwa profesjonalne PWN, Warszawa 2012, ss. 29-49.
 17. Zakrzewska-Bielawska A.: Istota procesu zarządzania, [w:] A. Zakrzewska- Bielawska (red.), Podstawy Zarządzania, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 25-26; 381-382; 384.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu