BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła finansowania projektów a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie podlaskim
Sources of Financing Innovative Projects and Innovation Activity of Industrial Enterprises in Podlaskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 175-181, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Innowacje, Źródła finansowania, Przemysł, Region, Projekty innowacyjne
Innovations, Source of financing, Industry, Region, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Cel - Zasadniczym celem pracy jest prezentacja wyników badania, które polegało na określeniu wpływu form finansowania projektów innowacyjnych na aktywność innowacyjną, w szczególności uwzględniając ponoszone nakłady na działalność innowacyjną oraz wdrażanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań. Hipotezą badawczą w artykule jest twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej podmiotów gospodarczych jest uzależniona od różnych determinant wpływających na przedsiębiorstwa, a wybrane źródło finansowania innowacyjnych projektów może destymulować lub aktywizować działalność innowacyjną w sposób różnokierunkowy. Metodologia badania - W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł finansowania innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa podlaskiego wzięło udział 190 jednostek. W celu zbadania oddziaływania form finansowania innowacyjnych projektów na aktywność innowacyjną posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa: probitowymi. Wynik - Nie każda forma finansowania innowacyjnych projektów, z tych wymienianych w literaturze przedmiotu, ma pozytywny wpływ na realizację procesu innowacyjnego. Duża część z nich wskazywana z założenia jako aktywizująca, może mieć odmienny charakter. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono ważny aspekt w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, jakim są źródła finansowania innowacyjnych projektów. W artykule zbadano, czy źródła finansowania mają charakter stymulujący czy destymulujący na ponoszenie nakładów i implementację innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorstw przemysłowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling and the impact of forms of financing innovative projects to innovative activity, in particular investments in innovations and implementation of new or improved solutions. The main hypothesis is the claim that innovative activity depends on the diversity of factors and forms of financing innovative projects can influence innovativeness in different directions. The research was made in 2011-2013 in Podlaskie region among 190 industrial enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzikowski P. (2013), Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012, w: Innowacje przyszłością rozwoju regionu, cz. I, red. A. Świadek, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin.
  2. Gajda W. (2015), The innovative activity of the Polish business entities - an attempt to assess, w: Enterprises in unstable economy, red. B. Prusak, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  3. Janasz K. (2013), Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji, w: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa.
  4. Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
  5. Kozioł-Nadolna K. (2015), Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  6. Lozano-Platonoff A., Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S. (2006), Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 1, s. 55.
  7. Pietras P., Głodek P. (2011), Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, PARP, Warszawa.
  8. Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Paryż.
  9. Szymański R., Tomaszewski M. (2013), Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 103, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  10. Świadek A. (2007), Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu