BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Alicja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Gospodarstwa domowe na rynku usług gastronomicznych w Polsce - tendencje i prognozy
Households in the Market Catering Services in Poland - Trends and Forecasts
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 699-709, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Placówki gastronomiczne, Popyt, Rynek usług, Gastronomia, Gospodarstwa domowe
Catering establishments, Demand, Services market, Gastronomy, Households
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem badań było poznanie sytuacji na rynku usług gastronomicznych w Polsce, po akcesji do UE, ze szczególnym uwzględnieniem roli gospodarstw domowych na tym rynku. Wykorzystano w tym celu niepublikowane dane źródłowe z badania budżetów gospodarstw domowych GUS w latach 2005-2012 oraz dane wtórne i opracowania GUS, które posłużyły charakterystyce podaży usług gastronomicznych. Badano zmiany wielkości i struktury podaży oferty gastronomicznej oraz popytu na te usługi. Wskazano występujące tendencje i oszacowano prognozę odsetka gospodarstw domowych, których członkowie będą korzystali z żywienia poza domem w przyszłości. Pokazano, że chociaż największym zainteresowaniem cieszyła się oferta barów i kawiarni, a restauracje charakteryzował o połowę mniejszy odsetek konsumentów, to jednak właśnie odsetek korzystających z restauracji uległ podwojeniu w latach 2005-2012. Z lokali gastronomicznych korzystano niezależnie od wielkości miejscowości usytuowania gospodarstwa domowego, wieku czy grupy społeczno-zawodowej. Kierownicy gospodarstw byli lepiej wykształceni i osiągali wyższe dochody. Rodzaj głównego źródła utrzymania wpływał w większym stopniu na korzystanie z usług restauracji, a miał mniejsze znaczenie w przypadku pozostałych zakładów. Przeciętnie 37,6% gospodarstw domowych korzystających z gastronomii utrzymywało się z nierobotniczej pracy zarobkowej, 23% z pracy na stanowiskach robotniczych, a ponad 19% z emerytur i rent. Przeciętnie tylko 10% utrzymywało się z prowadzenia nierolniczej działalności gospodarczej (14% dla restauracji), a ok. 2,5% z rolnictwa. W badanym okresie odnotowano większy wzrost odsetka gospodarstw domowych, których członkowie korzystali z usług gastronomicznych, niż samej liczby placówek gastronomicznych. Wzrósł odsetek (z 6% do 14%) miesięcznych dochodów do dyspozycji przeznaczanych na gastronomię. Preferowano niedrogą i szybką obsługę, więc większość korzystała z oferty barów i kawiarni, ale podwoił się jednocześnie udział gospodarstw o najwyższych dochodach, korzystających z restauracji i wymagających wysokiej jakości usług. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the situation in the food service market in Poland, after the accession to the European Union, with particular emphasis on the role of the households in this market. The research material was empirical data from households budgets studies from the Central Statistical Office and processed data to illustrate the characteristics of services and catering establishments. The paper presents the changes of size and structure of the gastronomic services supply and demand on the part of Polish households. Article indicated occurring trends and forecasts of the households percentage whose members will benefit from feeding outside the home in the future. Although most consumers are using bars and cafes ( more than 21% of households in 2012), however the restaurants have doubled the percentage of the clients in 2005-2012. The beneficiaries of catering establishments were people from each locality, different age and socio-professional groups. Managers of households have better educational level and bigger revenue. Type of the main source of income highly affects on the use of a restaurants service. It was less important in the case of other catering establishments. On average 37.6 percent of households whose managers worked on non-manual labour positions, benefited from catering services. There was 23 percent of managers worked on manual labour positions and 19 percent of pensioners. Only 10% has non-agricultural activities of the self-employed (14% for the restaurant), and 2.5% from agriculture. The increase of the percentage of households using dining options was greater than the increase of the number of these facilities. Most of the Poles choose bars and cafes, because their services are cheaper and faster but there is expanding group of people with the highest income, for whom quality of catering services is paramount. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik, E., Cieślik, J., Wasilewski, P., Turcza, K., Siembida, A. (2014). Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (33), 15-24.
 2. Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Warszawa: SGH, 203-204.
 3. Dąbrowska, A., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2010). Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Warszawa: Difin.
 4. Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (red.) (2008). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: PWN.
 5. Gaworecki, W.W. (2000). Turystyka. Warszawa: PWE.
 6. Getz, D. (2008). Event tourism: definition, evolution and research. Tourism Management, 29, 403-428.
 7. GUS (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 8. GUS (2014 a). Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 9. GUS (2014 b). Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r. Warszawa: GUS.
 10. GUS (2014 c). Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 11. Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. Warszawa: PWN.
 12. Rocznik Statystyczny 2009. Warszawa: GUS.
 13. Rocznik Statystyczny 2014. Warszawa: GUS.
 14. Sala, J. (1992). Gastronomia w aglomeracjach miejskich. Determinanty i kierunki rozwoju. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 110, 36.
 15. Sala, J. (2011). Marketing w gastronomii. Wyd. II zmienione. Warszawa: PWE.
 16. Schillinger, T. (1999). Gastronomiemarke. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität, 19.
 17. Stańko, S. (red.) (2013). Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 18. Stolarska, A. (2013). Tendencje spożycia ziemniaków w polskich gospodarstwach domowych w latach 2005-2011. W: D. Guzek, D. Głąbska (red.), Nauka o żywieniu człowieka: osiągnięcia i wyzwania (274-281). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 19. Taraszkiewicz, T., Bistram, A. (2010). Zachowania i preferencje konsumentów na trójmiejskim rynku usług gastronomicznych w obliczu światowego kryzysu finansowego 2007-2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 609, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 16, 429-430.
 20. Widawska-Stanisz, A. (2012). Franczyza jako forma dystrybucji na rynku usług gastronomicznych. W: Z. Waśkowski, M. Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji (237, 184-185). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 21. www.bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon (6.03.15).
 22. www.horecanet.pl (7.03.15)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu