BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Szczecińska Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Application of Taxonomic Methods in Study of Living Conditions in Rural Communes of Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 7-15, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Wieś, Metoda unitaryzacji zerowej, Taksonomia
District, Village, Zero unitarization method, Taxonomy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Badania dotyczące warunków życia miast i gmin są istotne zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i władz samorządowych. Aby poprawić zadowolenie mieszkańców z życia w konkretnej jednostce, samorząd musi najpierw zdiagnozować obszary, które są pod tym względem najistotniejsze. W artykule podjęto próbę porównania warunków życia ludności mieszkającej w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych podobnych pod względem badanego zjawiska przeprowadzono metodą unitaryzacji zerowanej. Wskaźniki syntetyczne skonstruowano za pomocą dwóch odrębnych zestawów cech diagnostycznych, charakteryzujących aspekty społeczne i gospodarcze badanych gmin. Ponadto gminy wiejskie podzielono na grupy typologiczne, podobne jednocześnie pod względem wyróżnionych aspektów, wykorzystując w tym celu taksonomię wielokryterialną. Okazało się, że w większości gmin (76%) warunki życia mieszkańców są zbliżone. Widoczna była również zależność warunków życia w poszczególnych gminach od ich położenia w przestrzeni. (abstrakt oryginalny)

Research in the area of the living conditions of the cities and communes is important, both from the point of view of residents and local authorities. To improve the residents' satisfaction with the standard of life in a given unit, fi rst the most important areas have to be diagnosed. The article attempts to compare the living conditions of the rural communes of the Zachodniopomorskie voivodeship. Linear organisation and building of similar typological groups was conducted using the unitarisation zeroed method. Construction of synthetic indicators was performed using two separate sets of diagnostic variables characterising social and economic aspects of rural communes. In addition, rural communes were divided into similar typological groups, both in terms of the highlighted aspects, using a multi-criteria taxonomy. It turned out that in the majority of communes (76%) living conditions were similar. Apart from that the living conditions in various communes dependence on their position in space. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys, T., Rogala, P. (red.). (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
  2. Heffner, K., Klemens, B. (2012). Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). Barom. Region., 4(30), 81-88.
  3. Kobylińska, U. (2010). Inicjatywy lokalne na rzecz jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia - formy wsparcia. Zarz. Publ., 4(12), 43-49.
  4. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
  5. Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
  6. Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difi n.
  7. Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
  8. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Ofi c. Wyd. SGH.
  9. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska.
  10. Województwo Zachodniopomorskie 2013. Podregiony, Powiaty, Gminy. Szczecin: US w Szczecinie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu