BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewski Mariusz (Politechnika Warszawska), Chudzikiewicz Andrzej
Tytuł
Rail Vehicle and Rail Track Monitoring System - a Key Part in Transport Sustainable Development
System monitorowania układu pojazd szynowy-tor jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju transportu
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 59-74, bibliogr. 47 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Rozwój zrównoważony transportu, Rozwój transportu
Railway transport, Sustainable development of transport, Development of transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji zrównoważonego rozwoju, niemniej jednak najczęściej cytowaną definicją wydaje się być ta pochodząca z Raportu Brundtlanda. Według niej zrównoważony rozwój to taki w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W tym kontekście zrównoważony rozwój zawiera dwa kluczowe pojęcia: koncepcje podstawowych potrzeb oraz idee ograniczonych możliwości. Mimo, że oba pojęcia mają nader istotne znaczenie, to jednak w kontekście niniejszego artykułu idea ograniczonych możliwości odgrywa ważną rolę. To właśnie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obecnym, ale również przyszłym pokoleniem ma niebagatelne znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Zważywszy na fakt, że wspomniane bezpieczeństwo może być wypracowane poprzez nałożenie restrykcji m.in. dotyczących oddziaływania na środowisko, kwestie związane z transportem narastają do rangi oczywistych sugestii. Bez wątpienia zapewnienie bezpieczeństwa związane jest z wdrożeniem systemu zintegrowanego transportu, tym niemniej zagwarantowanie bezpieczeństwa powinno być związane przede wszystkim infrastrukturą oraz środkami transportu. W tym kontekście środkiem transportu, który wydaje się być najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego jest transport kolejowy, dlatego przykładem zapewnienia zasady bezpieczeństwa jest wprowadzenie Systemu monitorowania układu pojazd szynowy-tor. System ten będzie głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania.(abstrakt oryginalny)

Many definitions of "sustainable development" can be found in the literature. As some sources say the most frequently quoted definition is given in the Brundtland Report. It defines sustainable development as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Sustainable development understood in that sense contains two key concepts: the concept of needs and the idea of limitations. The first one is truly important, however the second one seems to be more relevant here. The need to ensure the safety of today and the future generations is one of the needs to be assured in the framework of sustainable development. Giving the fact that the assurance may be achievable with the imposed restrictions - for example the impact on the environment - the issues related to transport arise in mind as some of rather "obvious" suggestions. Realisation of the need to ensure the safety concerns of the integrated transport system as such, but the need realisation should be related primarily to infra-structure and means of transport. Mode of transport which seems to be the least harm to the natural environment is railroad transport. Therefore the example of this type of execution which is Rail Vehicle's and Rail Track Monitoring System is considered in the paper. It will be the main subject matter of the paper.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black W.R. (2010), Sustainable transportation problems and solutions, Guiford Press, New York.
 2. Black W.R. (1996), Sustainable transportation: a US perspective, "Journal of Transportation Geography" , vol. 4, pp. 151-159.
 3. Bogacz R., Chudzikiewicz A., Meinke P. (2009), Ocena jakości toru kolejowego i układów biegowych na podstawie wielkości fizycznych mierzonych na korpusach łożysk zestawów kołowych, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", serie 91, vol. 149, pp. 549-565.
 4. Bogacz R., Chudzikiewicz A., Meinke P. (2009), Ocena jakości toru kolejowego na podstawie pomiarów wielkości fizycznych mierzonych na korpusie łożysk zestawów kołowych, PKP PLK, Zakopane.
 5. Bogacz R., Chudzikiewicz A., Meinke P. (2009a), Ocena jakości toru kolejowego na podstawie pomiarów wielkości fizycznych mierzonych na korpusie łożysk zestawów kołowych, Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej żywotności MONIT, pp. 117-122.
 6. Bogacz R., Czyczuła W., Konop J. (2012), Monitorowanie stanu toru pojazdami szynowymi wyposażonymi w czujniki przyspieszeń na korpusach łożysk zestawów kołowych, "Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, seria: Materiały Konferencyjne", vol. 3 no. 99, pp. 19-33.
 7. Bogacz R., Grzyb A., Tokaj P. (2011), Monitorowanie stanu pojazdu i toru na podstawie pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego, "Czasopismo Techniczne", vol. 4. no. 2-M, pp. 11-23.
 8. Bogacz R., Konop J., Meinke P., Reimann M. (2006), Monitoring the rolling quality of railbus wheelsets, Presentation for the Eureka-Projekt "Footprint", E! 2486, Brussels.
 9. CEN Draft prENV 12299 (2009), Railway applications - ride comfort for passengers - measurement and evaluation, European Committee for Standardization, Brussels.
 10. Chudzikiewicz A. (ed.) (2012), Monitorowanie stanu układu dynamicznego pojazd szynowy-tor, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa.
 11. Chudzikiewicz A. (1995), Study on the relation between the traveling speed and forces within the wheel/rail contact zone depending on the state of track maintenance, "Machine Dynamics Problems", vol. 11, pp. 7-19.
 12. Chudzikiewicz A. (2002), Elementy diagnostyki pojazdów szynowych, Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom.
 13. Chudzikiewicz A., Deuszkiewicz P., Radkowski S. (1999), Dobór parametrów diagnostycznych stanu technicznego na przykładzie diagnozowania łożysk tocznych pojazdów szynowych metodą on-line, Konferencja Naukowa "NAPĘDY '99", Szczyrk, Conference Proceedings, pp. 107-117.
 14. Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B. (2009), Ocena stanu pojazdu szynowego na podstawie badań symulacyjnych, Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej żywotności MONIT, Materiały seminarium WT PW 2009, pp. 123-130.
 15. Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B. (2012), Practical Solution of Rail Vehicle and Track Dynamics Monitoring System, "Key Engineering Materials", vol. 518, pp. 271-280.
 16. Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B. (2004), The influence of wheel and rail rolling surfaces wear on railway vehicle dynamics, Proceeding of CSME Forum - 2004. The University of Western Ontario, Canada, June 1st-4th 2004, pp. 945-954.
 17. Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B, Groll W. (2000), Wpływ nierówności toru o różnym stanie utrzymania na reakcje dynamiczne pojazdu szynowego, XIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2000, Kraków, Arłamów, October 9th-13th 2000.
 18. Chudzikiewicz A., Kostrzewski M. (2013), Analiza sygnałów wibroakustycznych w procesie monitorowania stanu zawieszenia pojazdów szynowych oraz toru, "Pojazdy Szynowe", vol. 1, pp. 10-17.
 19. Chudzikiewicz A., Melnik R. (2014), Statistical analysis of vibration for the rail vehicle suspension monitoring system, Proceedings of the 13th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies, 5-7 November 2012 r., Faculty of Transportation Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, pp. 149-157.
 20. Chudzikiewicz A., Radkowski S., Uhl T. (2000), Problemy diagnozowania pojazdów szynowych, II International Congres of Technical Diagnostics, Warsaw, September 2000, pp. 1-6.
 21. Chudzikiewicz A., Sowiński B. (2010), Problems of choosing statistical parameters in the process of monitoring the system of railway vehicle, BOGIE 2010 Proceedings, September 13th-16th, 2010, pp. 1-14.
 22. Chudzikiewicz A., Sowiński B. (2011), Simulation method of selection of diagnostic parameters in the process of monitoring the rail vehicle's conditions, Structural Health Monitoring 2011: Condition-Based Maintenance and Intelligent Structures, Book Series: Structural Health Monitoring 1, pp. 1103-1110.
 23. Hayashi Y., Tsunashima H., Marumo Y. (2008), Fault detection of railway vehicle suspension systems using multiple-model approach, "Journal of Mechanical Systems for Transportation and Logistics", vol. 1 no. 1, pp. 88-99.,
 24. http://www.cabbagepatchrailway.co.uk/mls/g3/bogies.pdf [15.03.2014].
 25. http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_rail_accidents [13.03.2014].
 26. IS0 2631-1,4 - Mechanical Vibration and Shock-Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration.
 27. Joumard R., Nicolas J-P. (2010), Transport project assessment methodology within the framework of sustainable development, "Ecological Indicators", vol. 10, pp. 136-142.
 28. Kanagawa Y. (2011), Environmental Health Issues for Railroads, in: Encyclopedia of Environmental Health, ed. Nriagu J.O., Elsevier, Burlington, pp. 410-418..
 29. Knothe K., Kisilowski J. (eds.) (1991), Advanced railway vehicle system dynamics, WNT, Warsaw.
 30. Knothe K., Bohm F. (1999), History of stability and Road vehicles, "Vehicle System Dynamics", vol. 31 no. 5-6, pp. 283-325. Krohn O., Ledbury M., Schwarz H. (2014), Railways and the environment. building on the railway's environmental strength, Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), Belgium, http://www.uic.org/homepage/railways_and_the _environment09.pdf [15.03.2014].
 31. Li P., Goodall R. M., Weston P., Ling C. S., Goodman C., Roberts C. (2007), Estimation of railway vehicle suspension parameters for condition monitoring, "Control Engineering Practice", vol. 15, pp. 43-55.
 32. Mei T.X., Ding X.J. (2008), A model-less technique for the fault detection of rail vehicle suspensions, "Vehicle System Dynamics", vol. 46, supplement 1, pp. 277-287.
 33. Melnik R., Chudzikiewicz A. (2013), Assesment of the EMU and track condition monitoring results from chosen track sections during normal operation, "Logistics and Transport", vol. 20 no. 4, pp. 99-106.
 34. Melnik R., Kostrzewski M. (2012), Rail vehicle's suspension monitoring system - analysis of results obtained in tests of the prototype, "Key Engineering Materials", vol. 518, pp. 281-288.
 35. Melnik R., Sowiński B. (2013), Application of the Rail Vehicle's Monitoring System in the Process of Suspension Condition Assessment, "Comm. - Scientific Letters of the University of Zilina", vol. 15 no. 4, pp. 3-8.
 36. Objectives of the Monitoring Of Technical State of Construction and Evaluation of its Lifespan - MONITProject, http://www.monit.pw.edu.pl/index.php/eng [13.03.2014].
 37. PN EN 14363: 2007 - Kolejnictwo - Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu - Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 38. Schipper L. (1996), Sustainable transport: what it is, and whether it is, Towards Sustainable Transportation, OECD Intern. Conf., Vancouver Canada, March 24th-27th 1996.
 39. SHM systems in the MONIT Project, http://www.monit.pw.edu.pl/index.php/eng/SHM-Systems [13.03.2014].
 40. Transportation planning and sustainability, Guidebook, https://www.fhwa.dot.gov/environment/climate_change/sustainability/resources_and_ publications/guidebook/sustain01.cfm [15.03.2014].
 41. Transportation Research Board (2004), Transportation and planning process, integrating sustainability into the transportation planning process, Transportation Research Board Proceedings 37, Baltimore, Maryland July 11th-13th 2004.
 42. UIC 513 (1994), Guidelines for evaluation of passenger comfort in relation to vibration in railway vehicles, Union Internationale des Chemins de Fer.
 43. UIC 518 Ed. 4 (2009), Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behaviour - safety - track fatigue - ride quality, Union Internationale des Chemins de Fer.
 44. UIC 776 (2009), Design requirements for rail-bridges based on interaction phenomena between train, track and bridge, Union Internationale des Chemins de Fer.
 45. WHITE PAPER (2001), European transport policy for 2010: time to decide, Commission of the European Communities, Brussels.
 46. World Commission on Environment and Development (1987), Our common future, Oxford University Press, Oxford.
 47. Zuidgeest M.H.P, Witbreuk M.J.G., van Maarseveen M.F.A.M. (2002), Sustainable transport: a review from a pragmatic perspective, South African Transport Conference 'Action in Transport for the New Millennium', South Africa, July 17th - 20th 2000, pp. 1-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu