BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin
The Role of Quality in Making Purchasing Decisions on the Example of Meat and Cured Meat Purchasing Consumers
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 39-47, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Decyzje konsumenckie, Mięso, Jakość mięsa, Rynek mięsny, Przetwory mięsne
Consumer decision, Meat, Meat quality, Meat market, Meat products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono pojęcie jakości oraz czynniki, które się na nie składają. Uwzględniono rolę róż- nych grup czynników w procesie kształtowania jakości produktu. Zaprezentowano podstawowe systemy zapewnienia jakości stosowane przez przedsiębiorstwa w procesie produkcji żywności. Przedstawiono proces podejmowania decyzji nabywczych oraz jego uwarunkowania. Opisano także obecną sytuację na rynku mięsa i wędlin w Polsce. Rozważania teoretyczne poparto wynikami własnego badania ankietowego oraz porównano je z dostępnymi danymi dotyczącymi analizowanego problemu. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the concept of quality and the factors that it consist of. It takes into account the role of the consumer in the formation of the product quality. It presents the basic quality assurance systems used in food production. Purchasing decision-making process and its implications have been presented. The situation on the market of meat and cured meat in Poland and the legal requirements for the production of food of animal origin have been described. It presents the results of their survey, comparing them with the available data. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Góralczyk, M. (2008). Rola jakości produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów implikacje dla konsumentów. W: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy. Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
 2. Grunert, K. (1997). What's in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beff. Food Qualit. Prefer., 8.
 3. GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. Warszawa: GUS.
 4. GUS (2014). Mały rocznik statystyczny 2014. Warszawa: GUS.
 5. Gutman, J. (1982). A means and chain model based on consumer categorization processes. J. Mark., 46(2).
 6. Jeznach, M. (2008). Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpieczeństwa żywności. Warszawa: Wyd. SGGW.
 7. Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 8. Kijowski, J., Wysłouch, W. (2003). Integracja systemu HACCP i systemu według normy PN-EN ISO serii 9000:2001. W: Kijowski, J., Sikora, T. (2003). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów. Warszawa: WNT.
 9. Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2014). Wpływ wyróżników jakości na zachowanie konsumenta na rynku mięsa. Rocz. Nauk. SERiA, 1.
 10. Kosicka-Gębska, M. (2013). Zachowania polskich konsumentów na rynku wołowiny. Rozpr. Nauk. Monogr. SGGW.
 11. Kotler, P.H., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 12. Litwińczuk, Z., Barłowska, J. (2012). Produkcja żywności. W: Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. Warszawa: PWRiL.
 13. Najorek, L. (1993). Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Warszawa: Wyd. IŻŻ.
 14. Nowicki, P. (2008). Bezpieczeństwo i higiena produkcji żywności w ocenie klientów barów bistro. W: Sikora, T. (2008). Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy (s. 650). Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
 15. Szwacka-Mokrzycka, J. (2013a). Rola systemu zarządzania jakością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. W: J. Agribus. Rural Dev., 3 (29). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 16. Szwacka-Mokrzycka, J. (2013b). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 17. Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy (2014). Warszawa: IERiGŻ.
 18. Rynek Drobiu. Stan i Perspektywy (2014). Warszawa: IERiGŻ.
 19. System certyfikacji QMP. Pobrane 14 maja 2013 www.kochamwolowine.pl/system-certyfi kacji-qmp.
 20. http://www.podajindyka.pl/o-kampanii.html
 21. http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html, data wejścia 14 maja 2013
 22. http://www.qafp.pl/strona,historia.html, data wejścia 13 maja 2013
 23. http://www.wieprzowinapqs.pl/strona-glowna.aspx, data wejścia 13 maja 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu