BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Cracow University of Economics)
Tytuł
Contextual Conditions as Factors Depreciating the Meaning of the Employability Concept among Physicians
Uwarunkowania kontekstowe jako czynniki deprecjonujące znaczenie koncepcji zatrudnialności wśród lekarzy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 6, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zatrudnialność, Personel medyczny, Ochrona zdrowia
Employability, Medical staff, Health care protection
Uwagi
summ., streszcz.
This article has been developed within the framework of the "Human Capital Management in Hospitals" research project, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Center [NCN] on the basis of Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062
Abstrakt
Turbulentność otoczenia w jakim funkcjonują współczesne organizacje, również te z sektora ochrony zdrowia, sprawia, ze powinny one poszukiwać możliwości pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych, w tym zasobów ludzkich. Jedną z koncepcji zarządzania wpisującą się w przyjęte założenie jest zatrudnialność do organizacji, jak i jednostki. W artykule autorka przybliżyła koncepcje zatrudnialności i odniosła ją do jednej z kluczowych grup personelu medycznego jaką są lekarze. Wątkiem kluczowym stało się również wskazanie barier implementacji zatrudnialności przede wszystkim lekarzy, jak i zatrudniających ich organizacji. (abstrakt oryginalny)

The dynamism of the environment in which organizations operate today, including the ones in the healthcare sector, should encourage them to seek opportunities to acquire and maintain a competitive advantage by using internal resources, including human resources. One of the concepts of management suited to this assumption is employability relative to both the organization and the individual. In the article the author defines the concepts of employability and refers it to one of the key groups of medical staff-physicians. Additionally, the paper includes an identification of barriers that prevent the concept from being implemented on not only an individual level, but on an organizational one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett, В. R. and Bradley, L. [2007], "The Impact of Organizational Support for Career Development and Satisfaction," Career Development International, No. 12[7].
 2. Clarke, M. [2008], "Understanding and Managing Employability in Changing Career Context," Journal of European Industrial Training, No. 32[4].
 3. Dench S. [1997], "Changing Skill Needs: What Makes People Employable?" Industrial and Commercial Training, No. 29[6].
 4. Finn, D. [2006], "From Full Employment to Employability: A New Deal for Britain's Unemployed?" International Journal of Manpower, No. 21.
 5. Forrier, A. and Sels, L. [2003], "The Concept of Employability: A Complex Mosaic," International Journal of Human Resources Development and Management, No. 3.
 6. Fugate, M., Kinicki, A. J., and Ashforth, В. E. [2004], "Employability: A Psycho-social Construct, Its Dimensions, and Applications," Journal of Vocational Behavior, No. 65.
 7. Fugate, M. and Kinicki, A. J. [2008], "A Dispositional Approach to Employability: Development of a Measure and Test of Implications for Employee Reactions to Organizational Change", Journal of Occupational and Organizational Psychology, No. 81[3].
 8. Jończyk, J. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej [Human resource management in healthcare facilities], Difin, Warsaw.
 9. Kodeks etyki lekarskiej [The medical code of ethics], unified wording of January 2, 2004, accessed on June 4, 2015, http://www.pznamazowszu.ehost.pl/Kodeks%20Etyki%20Lekarskiej.pdf.
 10. "Liczby zaświadczeń wydanych lekarzom ubiegającym się о uznanie kwalifikacji w innych krajach UE" [Number of certificates issued to physicians striving to have their qualifications recognized in other countries of the EU], NIL, accessed on May 31, 2015, http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne
 11. Lips-Wiersma, M. and Hall, D. T. [2007], "Organizational Career Development is Not Dead: A Case Study on Managing the New Career during Organizational Change," Journal of Organizational Behavior, No. 28.
 12. Marzec, I. [2010], "Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy" [Employability as a safety factor for employment and success on the contemporary labor market], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach [Scientific Papers of the School of Work Safety Management, Katowice] No. 1[6].
 13. McQuaid, R. W. and Lindsay, C. [2005], "The Concept of Employability," Urban Studies, No. 42.
 14. Nuta, A., van Vianen, A., van der Heijden, В., van Dam, K., and Willemsen, M. [2009], "Understanding the Factors that Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breath Self-efficacy," Journal of Occupational and Organizational Psychology, No. 82.
 15. Paździoch, S. and Gibiński, M. [2012], Prawa lekarza. Zarys problematyki [Physician's rights: Basic questions], ABC a Wolters Kluwer business, Warsaw.
 16. Pocztowski, A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management], PWE, Warsaw.
 17. "Practising Physicians per 100,000 Inhabitants," accessed on May 29, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00044&language=en.
 18. Sanak, U. and Buchelt, B. [2008], "Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego" [Implementing the personnel function in public healthcare facilities of the Voivodeship of Lesser Poland], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 2[61].
 19. Sanders, J. and Dr. Grip, A. [2004], "Training, Task Flexibility and the Employability of Low-skilled Workers," International Journal of Manpower, No. 25[1].
 20. Act of December 5, 1996 on the Profession of Physician and Dentist, Journal of Laws of 1997, No. 28, item 152 with subsequent amendments.
 21. Van Dam, K. [2004], "Antecedents and Consequences of Employability-orientation," European Journal of Work and Organizational Psychology, No. 13.
 22. Van der Heijde, С. M. and Van der Heijden, В. I. J. M. [2006], "A Competence-based and Multidimensional Operationalization and Measurement of Employability," Human Resource Management, No. 45[3].
 23. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 [Health and healthcare in 2013], GUS, Warsaw, 2014.
 24. "Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu" [Numerical data on physicians and dentists by membership in District Chambers of Physicians and by professional title of physicians active and not active in their professions], NIL, accessed on May 28, 2015, http://www.nil.org.pl/_data/assets/pdf_file/0016/100834/Zestawienie-nr-01.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu