BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Local Development Strategies as a Management Tool for Development of Communes Located in Valuable Natural Areas of the Lublin Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 125-130, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój lokalny, Obszary chronione
Regional development strategy, Local development, Protected area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy była ocena przydatności strategii rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategii rozwoju oraz wyników badań przeprowadzonych na terenie 30 gmin z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim według wskaźnika opracowanego przez Guzal-Dec w ramach badania cenności ekologicznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Badanie terenowe zrealizowano w czwartym kwartale 2013 roku przy użyciu kwestionariusza wywiadu skierowanego do wójtów. Stwierdzono, że mimo ogólnej poprawności formalnej analizowanych dokumentów, wystąpiły nieprawidłowości w ich przygotowywaniu i realizacji, które warunkowały niską skuteczność tych strategii jako narzędzi zarządzania rozwojem i kreowania zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie hipotezy, że strategie rozwoju lokalnego są niedostatecznie wykorzystanym narzędziem zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the usefulness of the municipality's development strategy as a tool for managing the development of natural valuable areas of the Lublin province. The objective was served by the analysis of literature, development strategy documents and the results of research carried out in 30 municipalities in the group with the highest environmental values in the Lublin province, according to the indicator developed by Danuta Guzal-Dec in the study of natural values of rural and urban-rural municipalities of the Lublin province - the procedure is described in detail in [Guzal-Dec 2013]. Fieldwork was carried out in the fourth quarter of 2013 using an interview questionnaire addressed to mayors. It was found that, despite the general eligibility of the documents analyzed, incorrectness in their preparation and implementation were identified which determine the low efficiency of these strategies as tools for managing the development and creation of sustainable development. The study allowed us to confirm the hypothesis that local development strategies are underexploited management tools for development of communes located in valuable natural areas of the Lublin province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gorzelak G., Jałowiecki B. 1996: Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Studia Regionalne i Lokalne, nr 16.
 2. Guzal-Dec D. 2009: Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska, 182.
 3. Guzal-Dec D. 2011: Formalne strategie rozwoju badanych gmin objętych siecią Natura 2000, [w:] A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, IRWiR PAN, Warszawa, 160.
 4. Guzal-Dec D. 2013: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Annual Set the Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, nr 3, 2925-2941.
 5. Kot J. 2003: Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 185.
 6. Kusterka M. 2005: Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 1075, Gospodarka Środowisko, nr 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 92.
 7. Remi M., Chlipała P. 2001: Kapitał intelektualny przedsiębiorstwie, [w:] A. Pocztowski (red.), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2001, 157-158.
 8. Ryszkowski L. 1984: Idea rolnictwa ekologicznego- postawienie zagadnienia, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 286.
 9. Słodowa- Hełpa M. 2003: Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, tom II Aspekty instrumentalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 109.
 10. Sokołowska A. 2005: Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 18.
 11. Strojny M. 1999: Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, Problemy Jakości, nr 12, 7.
 12. Wiatrak A. P. 2011: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, 25, 171-175.
 13. Ziółkowski M. 2000: Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu