BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aktywność uczelni w obszarze kształcenia przez całe życie - działania na rzecz edukacji permanentnej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Universities Activities in the Area of Lifelong Learning - Actions for Permanent Education Exemplified by the Wroclaw University of Economics
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 870-878, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Kształcenie ustawiczne, Szkolenia, Szkolnictwo wyższe
Education, Lifelong learning, Training, Higher education
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dyplom ukończenia studiów wyższych nie jest już dzisiaj przepustką do kariery zawodowej na całe życie. Tempo zachodzących na świecie zmian technologicznych i organizacyjnych w połączeniu z coraz większą geograficzną i zawodową mobilnością pracowników sprawia, że nie da się obecnie uciec od uzupełniania swoich kompetencji. Chcąc utrzymać się na rynku pracy, niezbędne jest zdobywanie nowej oraz uzupełnianie lub aktualizowanie dotychczas posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wyjście naprzeciw tym potrzebom stanowi ważne wyzwanie dla społeczności akademickiej. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości jakie daje zwiększona aktywność uczelni w obszarze edukacji permanentnej oraz wskazanie kluczowych uwarunkowań skutecznej realizacji idei kształcenia przez całe życie przez uniwersytety. (abstrakt oryginalny)

The diploma of high school graduation is not the career pass ticket anymore. The pace rate of World's technology and organizational changes, in conjunction with growing geographical and professional mobility of employees means no escape from complementing own competencies. Wishing to hold at the labor marketplace, it requires more often achieving of new and updating the already possessed knowledge, skills and social competencies. Meeting those needs becomes the important challenge for academic community. The aim of the article is to identify opportunities given by increased activities of universities in the area of permanent education and to point out at key conditions of effective execution by universities of the idea of lifelong education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030; https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (14.03.2015).
 2. Dziechciarz, J. (2013). Rola i ważność kształcenia ustawicznego, korzyści dla uczelni. W: D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Załuska (red.), Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego (tom 1, 8-13). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 3. European Commission, (2014). Education and Training Monitor 2014, http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf (14.03.2015).
 4. Grześkowiak, A., Pietrus-Rajman, A. (2013). Dobre europejskie praktyki w obszarze kształcenia ustawicznego, www.kuznia6.ue.wroc.pl/images/materialy/KK6_raporty/Raport KK6_Dobre_Europejskie_Praktyki.pdf (14.03.2015).
 5. Komisja Europejska, (2014). Monitor kształcenia i szkolenia 2014 Polska, www.ec.europa.eu/education/tools/docs/2014/monitor2014-pl_pl.pdf (14.03.2015).
 6. Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020"); www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=PL (14.03.2015).
 7. Krajowy Program Reform, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf (14.03.2015).
 8. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013.; www.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_do_uchwaly_rm.pdf (14.03.2015).
 9. Pieniacka, E. (2013). Zasady funkcjonowania kształcenia ustawicznego w uczelni. W: D. Kwiatkowska-Ciotucha, U. Załuska (red.), Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego (tom 1, 14-26). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 10. Prawo o szkolnictwie wyższym; file:///C:/Users/User/Downloads/D20051365Lj (1).pdf (14.03.2015).
 11. Strategia Europa 2020, www.ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (14.03.2015).
 12. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020; file:///C:/Users/User/Downloads/Strategia Rozwoju Kapitalu Ludzkiego 2020 (1).pdf (14.03.2015).
 13. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020; www.ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf (14.03.2015).
 14. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015; www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Documents/SRK_2007_2015.pdf (14.03.2015).
 15. Strategia Rozwoju Kraju 2020; www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_ 2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (14.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu