BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska), Cholewa-Wójcik Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Popularization of an Ecological Dimension of Sustainable Consumption using Sensory Marketing
Popularyzacja ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji z wykorzystaniem marketingu sensorycznego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 379-386, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka doświadczeń, Marketing sensoryczny, Konsumpcja zrównoważona, Zrównoważony marketing, Ekologia
Experience economy, Sensory marketing, Sustainable consumption, Sustainable marketing, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono rozumienie zrównoważonej konsumpcji oraz marketingu zrównoważonego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ekologiczny wymiar tych zjawisk. Przeanalizowano istotę marketingu sensorycznego jako nowatorskiej koncepcji, będącej odpowiedzią na wymagania gospodarki doświadczeń. W części opracowania odnoszącej się do realiów rynkowych przywołano przykłady rozpowszechniania postaw proekologicznych. Głównym celem pracy jest wskazanie możliwości popularyzowania ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji przez działania promocyjne podmiotów rynkowych. Celem szczegółowym jest natomiast określenie czynników warunkujących skuteczne prowadzenie działań marketingowych, angażujących zmysły i zwracających uwagę społeczeństwa na zachowania proekologiczne. Wśród głównych determinant zidentyfi kowano: spójne oddziaływanie na wszystkie zmysły konsumentów, powiązanie akcji promocyjnych ze społecznością lokalną, tworzenie "ekologicznej" wspólnoty wokół marki, wykorzystanie aspektu zaskoczenia, a także organizowanie kampanii z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

This publication presents an essence of sustainable consumption and sustainable marketing laying special emphasis on an ecological dimension of those phenomena. There has been also explored the essence of sensory marketing as an innovative concept that constitutes an answer to the demand of experience economy. In the part of this work which relates to market realities, examples of propagating disseminating attitudes were referred to. The primary goal of this article is to point out the possibilities of popularizing an ecological dimension of sustainable consumption through promotional activities taken by business entities. Whereas the secondary goal is to determine the factors conditioning the effective performance of marketing activities involving people's senses and drawing the society's attention to proecological behaviours. Among the main determinants the following activities have been identifi ed: coherent appeal to all senses of consumers, the connection of promotional actions with local societies, the formation of an "ecological" community around a brand, the use of an aspect of surprise, the organisation of campaigns which respect the rules of environmental protection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belz, F. M., Peattie, K. (2012). Sustainability Marketing: A Global Perspective. West Sussex: Wiley & Sons.
 2. Brzustewicz, P. (2014). Rola współpracy z interesariuszami w realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego. Mark. Rynek, 8, 46-52.
 3. Dahlstrom, R. (2011). Green Marketing Management. Mason: South-Western Cengage Learning.
 4. Elliott, J. (2013). An introduction to sustainable development. Fourth edition. New York: Routledge.
 5. Filser, M. (2003). Le marketing sensoriel: la quête de l'intégration théorique et managériale. Rev. Fr. Mark., 194, 5-11.
 6. Gummesson, E. (1997). Relationship marketing as a paradigm shift: some conclusions from the 30R approach. Manag. Decis., 35(4), 267-272.
 7. Hultén, B., Broweus, N., van Dijk, M. (2009). Sensory Marketing. London: Palgrave Macmillan.
 8. Kothari, A., Dawar, S. (2014). Sustainable Consumption: An Imperative for India, Asian J. Res. Bus. Econ. Manag., 4(7), 53-61.
 9. Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsum. Rozw., 1, 5-15.
 10. Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. J. Consum. Psychol., 22(3), 332-351.
 11. McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood: Irwin.
 12. Mikolajuk, Z., Gar-On Yeh, A. (2000). Sustainable Development and Decision Support Systems. In: G. E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Gar-On Yeh (Ed.), Decision Support Systems for Sustainable Development: A Resource Book of Methods and Applications (p. 13-28). Norwell: Springer.
 13. Nasza odpowiedzialność 2013: Raport społecznej odpowiedzialności biznesu (2014). Energa S.A. Retrieved Dec 12th 2014 from: http://grupa.energa.pl/Nasza_odpowiedzialnosc_2013.xml.
 14. Niedzielska, A. (2014). Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Mark. Rynek, 11, 213-219.
 15. Pabian, Ł. (2013). Działalność promocyjna w koncepcji sustainability. Mark. Rynek, 8, 12-17.
 16. Pine II, B. J., Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harv. Bus. Rev., 97-105.
 17. Raport odpowiedzialności społecznej Żywiec Zdrój S.A. 2009-2011 (2012). Żywiec Zdrój S.A. Retrieved Nov 27th 2014 from: http://www.zywiec-zdroj. pl/in/d791709d673ddd811b9d3e972b220c80_Raport_odpowiedzialnosci_spolecznej_Zywiec_Zdroj%20 S.A.PDF.
 18. Rudawska, E. (2013). Marketing zrównoważony - nowe oblicze kapitalizmu? Ekonomia, 3(24), 75-88.
 19. Shabgou, M., Daryani, S. M. (2014). Towards the sensory marketing: stimulating the fi ve senses (sight, hearing, smell, touch and taste) and its impact on consumer behavior. Indian J. Fundam. Appl., 4, 573-581.
 20. Skowroński, A. (2006). Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji. Probl. Ekorozw., 1(2), 47-57.
 21. Strange, T., Bayley, A. (2008). Sustainable Development: Linking economy, society, environment. Paris: OECD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu