BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kwiecińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności
The Need of the Traceability of the Origin of a Product as of Demand of Providing Food Safety
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 387-395, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczna żywność, Jakość żywności, Produkcja żywności, Łańcuch dostaw
Safe food, Food quality, Food production, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie istoty oraz zasad funkcjonowania systemu śledzenia produktu w łańcuchu dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych do tego celu mechanizmów identyfikacji. Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że identyfikacja źródeł ryzyka przez system śledzenia ruchu oraz pochodzenia żywności ogranicza możliwość wystąpienia w niej potencjalnych zagrożeń oraz wpływa na poziom bezpieczeństwa żywności. Rozwój technik informatycznych pozwala na wspomaganie procesu traceability przez zaawansowane systemy komputerowe. Stosowane w przedsiębiorstwach systemy ERP, wykorzystujące takie narzędzia identyfikacji jak kody paskowe czy identyfikację drogą radiową, stwarzają możliwości śledzenia produktów w całym procesie produkcji oraz dystrybucji. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia pozwalają na szybką reakcję w celu wstrzymania produkcji, dystrybucji oraz wycofania wadliwych produktów z rynku. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research study is to present and analyse the principles of the functioning of the traceability in the food chain including the used methods of identifi cation. Analysis of the literature shows that risk sources identifi cation via food movement and its origin tracking reduces the potential risks possibility and infl uences the food safety level. The development of information technology allows to support traceability process by advanced computer systems. Used in the enterprise ERP systems using tools such as barcodes to identify whether the RFID create traceability of products throughout the production process and distribution. In case of detection any threat to allow for quick response in order to halt the production, distribution and withdrawal of defective products from the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey, D., Robb, J., Checketts, L. (2005). Perspectives on Traceability and BSE Testing in the U.S. Beef Industry. Choices. Mag. Food Farm Res. Iss., 4(20), 293-297.
 2. Becker, T. (2000). Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis. Brit. Food J., 3(102), 158-176.
 3. Canavari, M., Centonze, R., Hingley, M., Spadoni, R. (2010). Traceability as part of competitive strategy in the fruit supply chain. Brit. Food J., 2(112), 171-184.
 4. Casey, D., Lawless, J., Wall, P. (2010). A tale of two crises: the Belgian and Irish dioxin contamination incidents. Brit. Food J., 10(112), 1077-1091.
 5. Centrum GS1 Polska (2008). Podręcznik stosowania systemu GS1. Poznań: ILiM.
 6. Czarniecka-Skubina, E., Nowak, D. (2012). System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 5(84), 20-36.
 7. Dabbene, F., Gay, P. (2011). Food traceability systems: Performance evaluation and optimization. Comput. Electron. Agr., 1(75), 139-146.
 8. Donnelly, K., Olsen, P. (2012). Catch to landing traceability and the effects of implementation. A case study from the Norwegian white fi sh sector. Food Control, 1(27), 228-233.
 9. Dupuy, C., Botta-Genoulaz, V., Guinet, A. (2005). Batch dispersion model to optimise traceability in food industry. J. Food Eng., 3(70), 333-339.
 10. Dzwolak, W. (2009). Wybrane aspekty identyfi kowalności w łańcuchu żywnościowym. Med. Weter., 4(65), 245-249.
 11. EDIFACT Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (2014). Pobrane 10 grudnia 2014 z: http://www.unece.org/tradewelcome/ un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/ outputs/standards/unedifact/tradeedifactrules.
 12. Fawcett, S., Lenk, A., Mousavi, A., Sarhadi, M. (2002). Tracking and traceability in the meat processing industry: a solution. Brit. Food J., 1(104), 7-19.
 13. GS1 Standards Document (2012). Business Process and System Requirements for Full Chain Traceability, GS1 Global Traceability Standard, 1, 3. Pobrane 10 grudnia 2014 z: www.gs1.org/docs/traceability.
 14. Januszewski, A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania (t. 1). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 15. Kondo, N. (2010). Automation on fruit and vegetable grading system and food Traceability. Trends Food Sci. Technol., 1(21), 145-152.
 16. Likar, K., Jevsnik, M. (2006). Cold chain maintaining in food trade. Food Control, 2(17), 108-113.
 17. Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: ILiM. Montanari, R. (2008). Cold chain tracking: a managerial perspective. Trends Food Sci. Technol., 8(19), 425-431.
 18. Mulder, R., Hupkes, H. (2007). European legislation in relation to food safety in production of poultry meat and eggs. J. Appl. Poultry Res., 1(16), 92-98.
 19. Regattieri, A., Gamberi, M., Manzini, R. (2007). Traceability of food products: General framework and experimental evidence. J. Food Eng., 2(81), 347-356.
 20. Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołują ce Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2002). Dz. U. L 31 z 1.2.2002.
 21. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2011). Dz.U. UE L 242 z 20.09.2011.
 22. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2004). Dz.U. L 139 z 30.4.2004 (s. 1).
 23. Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Dz.U. L 139 z 30.4.2004 (s. 55).
 24. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Dz. U. L 139 z dnia 30.4.2004 r.
 25. Schroeder, T., Tonsor, G. (2012) International cattle ID and traceability: Competitive implications for the US. Food Policy, 1(37), 31-40. Schwagële, F. (2005). Traceability from a European perspective. Meat Sci., 1(71), 164-173.
 26. Smith, G., Pendell, D., Tatum, J., Belk, K., Sofos, J. (2008). Post-slaughter traceability. Meat Sci., 1(80), 66-74.
 27. Sokołowski, G. (2005). Traceability - nowe wymagania prawa unijnego. Przem. Spoż., 7, 8-9.
 28. Śliwczyński, B. (2008). Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności. Przem. Spoż., 7, 2-8.
 29. Śliwczyński, B. (2011). System traceability w łańcuchu dostaw - gwarancja bezpieczeństwa, jakości i szybkiej reakcji. Instytut Logistyki i Magazynowania - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 137-138.
 30. Śmiechowska, M. (2014). System identyfi kowalności w zapewnieniu tożsamości i bezpieczeństwa żywności. Ann. Acad. Med. Gdańsk., 44, 125-132.
 31. Walaszczyk, A., Ordziński, M. (2014). Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., 14 (XXIX), z. 3, 177-185.
 32. Wytyczne w sprawie wdrażania art. 11, 12, 14, 17, 18, 19 i 20 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymogi z zakresu prawa żywnościowego wnioski Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
 33. Yordanov, D., Angelova, G. (2006). Identifi cation and traceability of meat and meat products. Biotechnol. Biotechnol. Eq., 1(20), 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu